Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszyny i urządzenia górnicze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-209-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W wyniku realizacji modułu student uzyskuje wiedzę na temat budowy i eksploatacji najważniejszych maszyn i urządzeń górniczych jak również z zakresu nowoczesnych technologii i technik eksploatacji złóż wraz podstawami doboru i projektowania maszyn oraz systemów maszyn.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. MBM2A_W17, MBM2A_W09, MBM2A_W13 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Posiada wiedzę na temat doboru technologii związanych z pozyskiwaniem kopaliny uzytecznej dla zadanych warunków górniczo-geologicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych. MBM2A_W17, MBM2A_W09, MBM2A_W13 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych i maszyn oraz urządzeń do niego wykorzystywanych. MBM2A_U02, MBM2A_U08, MBM2A_U01, MBM2A_U25 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umie zidentyfikować i opisać zasadę działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. MBM2A_U02, MBM2A_U15, MBM2A_U08, MBM2A_U05 Kolokwium,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z szeroko pojętymi maszynami i urządzeniami górniczymi. MBM2A_K02, MBM2A_K01, MBM2A_K05, MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego. MBM2A_K02, MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat doboru technologii związanych z pozyskiwaniem kopaliny uzytecznej dla zadanych warunków górniczo-geologicznych w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność sprecyzowania wymagań odnośnie doboru procesu technologicznego dla zadanych warunków górniczo-geologicznych i maszyn oraz urządzeń do niego wykorzystywanych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zidentyfikować i opisać zasadę działania nowoczesnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi osobami dla rozwiązania problemów związanych z szeroko pojętymi maszynami i urządzeniami górniczymi. + - + - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 41 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Budowa, zasada działania i dobór maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie pozyskiwania kopaliny użytecznej w górnictwie podziemnym i odkrywkowym

Na kolejnych wykładach omówione zostaną maszyny i urządzenia stosowane w wybranych procesach eksploatacji w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.
Następnie przedstawione zostaną podstawy doboru maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego dla wybranych procesów eksploatacji przy założeniu określonych warunków górniczo-geologicznych.
Następnie przedstawiona zostanie budowa i zasada działania wybranych maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
Przedmiotem zajęć będą między innymi maszyny górnictwa podziemnego stosowane do eksploatacji węgla kamiennego, rud oraz soli kamiennych i potasowych (np. zmechanizowane kompleksy ścianowe i chodnikowe, wiertarki, wozy wiertnicze, ładowarki, wozidła) oraz maszyny górnictwa odkrywkowego stosowane do eksploatacji węgla kamiennego i brunatnego, surowców skalnych oraz rud (np. koparki jedno- i wielonaczyniowe, ładowarki, wiertnice, wozy wiertnicze, młoty hydrauliczne, wozidła).

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):
Analiza konstrukcji, identyfikacja i zasada działania wybranych maszyn górniczych

Na kolejnych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci badają wybrane parametry fizykomechaniczne skał, identyfikują budowę i zasadę pracy oraz prowadzą eksperymenty z wiertarkami, ładowarką górniczą, obudowami zmechanizowanymi, kombajnami górniczymi ścianowym i chodnikowym, statycznym strugiem węglowym, koparką wielonaczyniową.
Ponadto studenci biorą udział w zajęciach terenowych w wybranym zakładzie górniczym.

Ćwiczenia projektowe (13h):
Opracowanie projektu wybranego kompleksu zmechanizowanego

Na podstawie posiadanych wiadomości student, dla zadanych warunków geologiczno-górniczych i organizacyjnych opracowuje projekt kompleksu zmechanizowanego ścianowego lub chodnikowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z omówieniem i szerokim komentarzem oraz z klasycznym wykładem tablicowym odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany przez prowadzącego problem wykorzystując zaplecze laboratoryjne. Prowadzący stymuluje grupę do dyskusji nad poruszanymi zagadnieniami, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie lub zespołach. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wymaga uzyskania oceny z każdego zagadnienia.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga wykonania i zaliczenia projektu.
Dopuszczenie do egzaminu wymaga zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.
Dozwolona jest jedna poprawka polegająca na ponownym zaliczeniu kolokwium lub projektu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne zagadnienia zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest zabroniona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie kolokwium z zajęć. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują zadane przez prowadzącego projekty w celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega zakres i sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i egzaminu. Brana jest pod uwagę również obecność na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności. Nieobecności wymagają wykonania dodatkowego zadania z zakresu przedmiotowych zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Krauze K., Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 2000,
Krauze K., Urabianie skał strugami statycznymi. Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 2013,
Antoniak J., Opolski T.: Maszyny górnicze, cz. II, Maszyny do eksploatacji podziemnej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1979,
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998,
Bęben A.: Dynamika Maszyn Górniczych cz. III, Wydawnictwo AGH, Katowice 1988,
Broen A.: Górnicze ładowarki chodnikowe, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976,
Klich A.: Maszyny i urządzenia dla inżynierii budownictwa podziemnego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999,
Kotwica K., Klich A.: Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych, ITG KOMAG, Gliwice 2011,
Lesiecki W., Opolski T.: Górnictwo, Urabianie młotkami i wiertarkami, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1963,
Opolski T.: Urabianie mechaniczne i fizykalne skał, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1982,
Piechota S.: Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych, Biblioteka SEP, Kraków 2003,
Piechota S.: Technika podziemnej eksploatacji rud, Wydawnictwo AGH, Kraków 1988,
Pieczonka K.: Maszyny urabiające, Podstawy urabiania i przemieszczania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988,
Reś J.: Ekologiczne techniki urabiania skał, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2002,
Sztuk H., Śnieżek J., Wojtkiewicz H.: Technika urabiania skał, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980,
Bednarczyk J:Sterowanie i automatyzacja w kopalniach odkrywkowych. Katowice, Śląsk 1977,
Hawrylak H.,Sobolski R.: Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego. Katowice, Śląsk 1967,
Pieczonka K.: Inżynieria maszyn roboczych Cz.I Podstawy urabiania, podnoszenia i obrotu. Wrocław, OWPW 2007,
Brach I.,Walczewski M.: Koparki jednonaczyniowe. Warszawa, WNT 1982,
Dudczak A.: Koparki. Teoria i projektowanie. Warszawa, PWN 2000,
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wybranych technologii urabiania surowców skalnych. Katowice, Śląsk 1967,
Bęben A.: Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych. Kraków, AGH UWNT 2008,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krauze K., Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000,
2. Krauze K., Urabianie skał strugami statycznymi. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2013,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Przegląd górniczy, 3/2009,
4. Krauze K., Bołoz Ł.: Eksploatacja cienkich pokładów węgla kamiennego. Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Red. Krauze K., Reś J., Kraków, 2009,
5. Krauze K., Kotwica K., Bołoz Ł.: Wpływ warunków górniczo-geologicznych w drążonym szybie na pracę organu urabiającego kombajnu szybowego. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2010,
6. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Prototyp zmechanizowanej obudowy chodnikowej dla wyrobisk korytarzowych. W: Nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego red. A. Dyczko i inni, Wydawnictwo Fundacji dla AGH, Lublin 2011,
7. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Frezujący organ urabiający nowej generacji do urabiania soli kamiennej podczas drążenia wyrobiska szybowego. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2012,
8. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2013, nr 3,
9. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu, W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, Kraków, 2013,
10. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Krokos T.: Adaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
11. Bołoz Ł.: Kombajnowy kompleks ścianowy przeznaczony do pracy w niskich ścianach, Przegląd Górniczy, nr 6, 2016, 91-97
12. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Projektowanie frezujących organów ślimakowych dla zwiększenia wychodu grubych sortymentów węgla, Przegląd Górniczy, nr 6, 2016,
13. Mendyka P., Stopka G., Gospodarczyk P., Bołoz Ł.: Analiza dynamiczna konstrukcji wozów wiercącego i kotwiącego specjalnego zastosowania, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 4/2016,
14. Bołoz Ł., Ostapów L.: Samojezdny wóz kotwiący ze zintegrowanym układem do zabudowy obudowy powierzchniowej, Transport przemysłowy i maszyny robocze, nr 3(37), 2017.
15. Bołoz Ł.: Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, pod red. Krauze K., W.: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Kraków, 2017,
16. Bołoz Ł.: Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego, Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, Napędy i Sterowanie, 1, 2018,
17. Bołoz Ł., Maszyny urabiające w wybranych metodach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, volume 7 issue 1, 2018, s. 131-142,
18. Bołoz Ł., Maszyny urabiające w ścianowych systemach eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, volume 7 issue 1, 2018, s. 143-154,
19. Bołoz Ł.: Unique project of single-cutting head longwall shearer used for thin coal seams exploitation, Archives of Mining Sciences, vol. 58 no. 4, 2013, pp. 1057-1070, DOI: 10.2478/amsc-2013-0073,
20. Mendyka P., Kotwica K., Stopka G., Gospodarczyk P., Bołoz Ł.: The design and analysis of drilling and bolting rigs for narrow vein exploitation, Science and technologies in geology, exploration and mining, vol. 2, Exploration and mining, mineral processing, Sofia, 2016,
21. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: An underpass under the Kasprowy Wierch Mountain in the Tatra National Park as a part of an environment protection scheme and improvement of tourist safety, 17th International multidisciplinary scientific conference SGEM 2017, Vol. 17, Nano, Bio, Green and Space – Technologies for Sustainable Future, issue 63, DOI: 10.5593/sgem2017H/63, pp 751-758,
22. Bołoz Ł.: Model tests of longwall shearer with string feed system, Archives of Mining Sciences, vol. 63 no. 1, 2018, pp. 61-74, DOI 10.24425/118885,
23. Method of determining the Bond Work Index in vibratory crushing / Marcin MAZUR // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 903–910. — Bibliogr. s. 909–910, Abstr.
24. Metodyka wyznaczania parametrów pracy wibracyjnych kruszarek szczękowych — Method of determining working parameters of vibratory jaw crushers / Marcin MAZUR // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie: IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2017. — S. 75. — Tekst pol.-ang.
25. Mobilne zestawy do przeróbki surowców skalnych — Mobile kits for the processing of rock raw materials / Jacek FELIKS, Marcin MAZUR // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.
26. Possible applications of vibratory technology in crushing technological lines / Marcin MAZUR // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 965–972. — Bibliogr. s. 972, Abstr.
27. Innowacyjne konstrukcje kruszarek wibracyjnych — Innovative designs of vibrating crushers / Jan SIDOR, Marcin MAZUR // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : II międzynarodowa konferencja : Ustroń, 17–19 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73. — Tekst pol.-ang.
28. Badania eksperymentalne procesu rozdrabniania kamienia wapiennego w kruszarkach szczękowych — Experimental research on limestone crushing process in jaw crushers / Jan SIDOR, Marcin MAZUR // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 235–237. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ.
29. Układy zabezpieczające nadawę przed zanieczyszczeniami metalicznymi — Safety systems against metallic contamination in feed material / Jacek FELIKS, Marcin MAZUR, Paweł TOMACH // W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego : monografia / pod red. Krzysztofa Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — ISBN: 978-83-936657-0-9. — S. 245–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Na wykładzie sprawdzana jest obecność.