Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-308-ME-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bołoz Łukasz (boloz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W wyniku realizacji modułu student uzyskuje wiedzę na temat urabiania skał różnymi metodami. Student nabywa umiejętność projektowania i doboru wybranych narzędzi oraz głowic urabiających stosowanych w górnictwie podziemnym i odkrywkowym oraz budownictwie i robotach ziemnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu podstaw procesu skrawania wybranymi elementami roboczymi maszyn urabiajacych. MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać w wybranych przypadkach doboru elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej wraz z przeprowadzeniem procesu projektowania i doboru za pomocą wspomagania komputerowego. MBM2A_U23 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego określić parametry wybranych elementów urabiających maszyn roboczych. MBM2A_W17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada kompetencje do realizacji kompleksowo rozumianych projektów elementów roboczych maszyn urabiających przy wykorzystaniu wsparcia komputerowego. MBM2A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu podstaw procesu skrawania wybranymi elementami roboczymi maszyn urabiajacych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać w wybranych przypadkach doboru elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej wraz z przeprowadzeniem procesu projektowania i doboru za pomocą wspomagania komputerowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego określić parametry wybranych elementów urabiających maszyn roboczych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada kompetencje do realizacji kompleksowo rozumianych projektów elementów roboczych maszyn urabiających przy wykorzystaniu wsparcia komputerowego. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Zagadnienia z zakresu podstaw procecu skrawania elementami roboczymi maszyn urabiających (frezowanie, struganie, wiercenie). Teoretyczne podstawy doboru i projektowania elementów roboczych do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. Warunki prawidłowego przebiegu procesu skrawania (ruchowe kąty skrawania, podziałki).

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

Dobór układów nożowych organów frezujących do określonych warunków górniczo-geologicznych i maszyny urabiającej. Analiza ruchowych kątów skrawania noży frezujących, strugających oraz raczków przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego. Projektowanie elementów roboczych maszyn urabiających przy wykorzystaniu programu Autodesk Inventor.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej z omówieniem i szerokim komentarzem oraz w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem przez prowadzenie badań stanowiskowych, obliczeń oraz modelowania. Prowadzący stymuluje grupę do analizy problemu, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wymaga zaliczenia poszczególnych zadań realizowanych w formie sprawozdań z badań, obliczeń i modelowania.
Zaliczenie poprawkowe polega na ponownym zaliczeniu zadania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne zagadnienia zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu jest zabroniona.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen uzyskanych podczas zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, które wymagają wykonania dodatkowego, indywidualnego zadania projektowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Umiejętność pracy w środowisku Windows. Znajomość oprogramowania Mathcad i Inventor.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Krauze K.: Urabianie skał kombajnami ścianowymi. Katowice, Wydawnictwo “Śląsk”, 2000,
 2. Opolski T.: Strugi węglowe. Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1969,
 3. Pieczonka K.: Maszyny urabiające, Podstawy urabiania i przemieszczania. Wrocław, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1988,
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Frezujące organy maszyn urabiających, Przegląd górniczy, 3/2009,
2. Krauze K., Kotwica K., Bołoz Ł.: Określenie parametrów noży styczno – obrotowych w aspekcie zmniejszenia występowania zagrożeń podczas urabiania skał zwięzłych. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2009,
3. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Problemy związane z procesem ładowania frezującymi organami ślimakowymi. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny 2010,
4. Krauze K., Bołoz Ł.: Materiały z konferencji Mineral resources of Slovakia and their utilization: Wykorzystanie noży styczno-obrotowych do zbrojenia frezujących organów ślimakowych, Demanovska Dolina, 2010,
5. Krauze K., Bołoz Ł.: Modelowanie obciążenia organu frezującego kombajnu jednoorganowego. W: Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów, Red. Jonak J., Lublin, 2010,
6. Krauze K., Bołoz Ł.: Analiza obciążenia jednoorganowego kombajnu ścianowego, Przegląd Górniczy, nr 11, 2011,
7. Krauze K., Wydro T, Bołoz Ł.: Frezujący organ urabiający nowej generacji do urabiania soli kamiennej w warunkach drążenia wyrobiska szybowego w Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012, Kraków 2012,
8. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Ocena jakości noży styczno-obrotowych na podstawie badań laboratoryjnych. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2012,
9. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Frezujący organ urabiający nowej generacji do urabiania soli kamiennej podczas drążenia wyrobiska szybowego. W: Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, Red. Krauze K., Lędziny, 2012,
10. Krauze K., Wydro T., Bołoz Ł.: Doświadczenia z zastosowania organu przestrzennego podczas drążenia szybu, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2013, nr 3,
11. Krauze K., Bołoz Ł., Stopka G., Wydro T.: Wykorzystanie nowych narzędzi skrawających do urabiania skał trudnourabialnych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
12. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Tomach T.: Ocena urabialności piaskowca i dolomitu na podstawie badań laboratoryjnych i dołowych. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
13. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T., Krokos T.: Adaptacja wiertnicy WOH-75B do zagrożeń występujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2014,
14. Krauze K., Bołoz Ł.: Organ do mechanicznego urabiania skał trudno urabialnych, CUPRUM – Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, nr 4, 2015,
15. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Projektowanie frezujących organów ślimakowych dla zwiększenia wychodu grubych sortymentów węgla, Przegląd Górniczy, nr 6, 2016,
16. Krauze K., Bołoz Ł., Mucha K., Czechowski M., Lubryka J.: Badania stanowiskowe urabiania skał abrazyjnych dyskowym organem frezującym, W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2016,
17. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Projekt stanowiska do badania procesu frezowania i wiercenia, W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, Red. Krauze K., Lędziny, 2016,
18. Krauze K., Bołoz Ł.: Frezowanie. Alternatywna metoda urabiania skał w górnictwie odkrywkowym, Surowce i maszyny budowlane, nr 4-5, 2016,
19. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Unikatowe stanowisko do badania procesu frezowania i wiercenia, W.: The present and future of the mining and geology: conference proceedings from the international conference, Demänovská Dolina, Slovak Republic, Slovenská Banícka Spoločnosť, 2016,
20. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Przegląd Górniczy, Opis jakości noży styczno-obrotowych wskaźnikami parametrycznymi, nr 6, 2017,
21. Bołoz Ł.: Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, pod red. Krauze K., W.: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych, Kraków, 2017,
22. Krauze K., Bołoz Ł., Mucha K., Rożenek Z.: Badania laboratoryjne określające wpływ zużycia ściernego noży styczno-obrotowych na opory urabiania, W.: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie, tom 2, Red. Krauze K., Lędziny, 2017,
23. Bołoz Ł.: Pomiar parametrów wiertarki hydraulicznej i procesu wiercenia obrotowego, Stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi, Napędy i Sterowanie, 1, 2018,
24. Krauze K., Bołoz Ł., Wydro T.: Parametric factors for the tangential-rotary picks quality assessment, Archives of Mining Sciences, vol. 60, no. 1, 2015, DOI: 10.1515/amsc-2015-0018,

Informacje dodatkowe:

Brak