Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-315-ME-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Maszyny górnicze
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie za podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem dynamiki otoczenie i nasilającej się presji konkurencyjnej.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji Wynik testu zaliczeniowego,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę teoretyczną w zakresie definicji istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości funkcjonowania organizacji + - - - - - - - - - -
M_W003 Opisuje podstawowe typologie sturuktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Tworzy modele analizy sytuacji przedsiebiorstwa w oparciu o podstawowe narzędzia analityczne - - - - - - - - - - -
M_U002 Projektuje strukture organizacyjną z zastosowaniem podstaowych metod diagnostyki organizacyjnej, adaptuje modele teoretyczne strutkur do warunków rzeczywistych funkcjonowania przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
M_U003 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 24 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
 1. Geneza nauk o zarządzaniu

  Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji. Zarządzanie jako zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji, wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny, Efekt organizacyjny, współdziałanie.

 2. Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania

  Cele i efektywność organizacji. Cztero i pięcioczłonowy model organizacji z kierownictwem kształtującym wiązkę celów organizacji. Systemowe spojrzenie na organizacje komercyjną w otoczeniu. Model łańcucha wartości, organizacja sieciowa

 3. Podział struktur organizacyjnych, rodzaje struktur organizacyjnych

  Komórka organizacyjna i jej atrybuty. Formalizacja struktury poprzez schemat organizacyjny, zakresy zadań, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych komórek organizacyjnych oraz instrukcje regulujące postępowanie ucze-stników organizacji. Ewolucja sformalizowanych struktur funkcjonalnych w zdeterminowane formy zorientowane obiektowo według grup wyrobów, lokalizacji geograficznej jednostek biznesu lub rynków zbytu, struktury holdingowe. Model cyklu życia organizacji Adizesa, kryzysowa koncepcja przekształceń organizacyjnych Greinera. Struktury tensorowe. Symbioza sztywnych i luźnych form organizacji w strukturach sieciowych. Koncepcja organizacji wirtualnej, jej zalety i wady.

 4. Diagnostyczne podejście do usprawnienia organizacji

  Ewolucyjne podejście do zmian organizacji. Reengineering jako radykalna metoda poprawy organizacji. Prognostyczne podejście usprawniania organizacji oparte o koncepcję systemu idealnego Nadlera. Benchmarking i outsourcing jako skuteczne metody poprawy efektywności organizacji

 5. Model procesu zarządzania

  Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych

 6. Planowanie w zmiennym otoczeniu

  Cele planowania strategicznego i operacyjnego. Cele, struktura i metodyka budowy planu operacyjnego jednostki biznesowej. Przegląd metod planowania – pod planowania finansowego do planowania strategicznego, systemy planowania. Modele otoczenia i globalizacja. Metody analizy strategicznej – przegląd i uwarunkowania zastosowań. Zarządzanie strategiczne, modele normatywne strategii przedsiębiorstwa

 7. Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika

  Autokratyczny, demokratyczny i partnerski styl kierowania, ciągła skala zachowań kierowniczych. Techniczne interpersonalne i koncepcyjne umiejętności kierownicze. Predyspozycje diagnostyczne, decyzyjne, komunikowania się i gospodarowania czasem. Charyzma a proces interakcji w otoczeniu. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania. Systemy ocen pracowniczych i wynagrodzenie pracowników. Uwarunkowania efektywności systemów kontroli kierowniczej i tendencje ich zmian

Ćwiczenia audytoryjne (10h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci opracowują odpowiedzi na zadane pytania w odniesieniu do przerabianego tematu lub studium przypadku. Możliwe prezentacja referatu na zadany temat przez prowadzącego. Możliwa jest forma zespołowa udzielania odpowiedzi lub przygotowywania prezentacji . Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie na ocenę pozytywna ćwiczeń. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej wynikającej ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych na poszczególnych ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania oceny cząstkowej jest pozytywne zaliczenia zleconego na ćwiczeniach zadania – wykonanie studium przypadku lub opracowania referatu na wskazany temat.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym dla każdego ćwiczenia przez prowadzącego (pojęcia kluczowe). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach pisemnych w formie odpowiedzi na zadane pytania dla każdego ćwiczenia,a średnia z oceny z danego ćwiczenia zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego wykładu 55% + ocena z ćwiczeń 45%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach do odrobienia przez wykonanie zadanego referatu lub odrobienie ćwiczenia w innej grupie ćwiczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A. (red.): Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2006
3. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
4. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
5. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
6. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008
7. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007
8. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
9. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zmiana technologiczna jako czynnik rozwoju kompetencji rdzeniowych organizacji
— [Technological change as organization core competences development factor] / Paweł
FILIPOWICZ // W: Zarzadzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : wyzwania
strategiczne wobec organizacji : praca zbiorowa / pod red. Marka Jacka Stankiewicza. — Torun :
Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2008. — W nagłówku dod.: Szkoła Letnia Zarzadzania 2008.
— ISBN 978-83-7285-404-9. — S. 113–124
2. Wybór technologii jako kluczowy składnik strategii przedsiebiorstwa — Technology choice as
crucial component of the company strategy / Paweł FILIPOWICZ // W: Szkoła Ekonomiki
i Zarzadzania w Górnictwie 2007 : ekonomika, organizacja, zarzadzanie i marketing w przemysle
wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk
12–14 wrzesnia 2007 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinzynierii, Komitet Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG,
2007. — ISBN 83-908853-8-7. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.
3. Wizja rozwoju strategicznego przedsiebiorstw sektora nowoczesnych technologii –
wybrane aspekty — New technology based firm strategic development vision – chosen
aspects / Paweł FILIPOWICZ // W: Wiedza – innowacyjnosc – zmiana / red. nauk. Janina
Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ,
2008. — ISBN 978-83-7481-165-1. — S. 146–154. — Bibliogr. s. 153, Streszcz., Summ.
4. Technologia a kompetencje rdzeniowe w procesie zarzadzania innowacjami — [Technology and
core competencies in innovation management process] / Paweł FILIPOWICZ // W: Mechanizmy
i obszary przeobrazen w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza
Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o.,
cop. 2007. — ISBN 978-83-7251-753-1. — S. 415–425. — Bibliogr. s. 425
5. Ewolucja procesu zarzadzania technologia – wybrane zagadnienia — Evolution of technology
management process – some aspects / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarzadzanie produkcja –
planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola = Management of production – planning,
production, optimization and control : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek,
Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej,
2010. — ISBN 978-83-62292-76-9. — S. 113–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.
6. Decyzja w zarzadzaniu przedsiebiorstwem – ujecie procesowe — [Decision in enterprise management –
a process approach] / P. FILIPOWICZ // W: Produkcja i zarzadzanie w hutnictwie : XI konferencja
naukowo-techniczna : Ustron – Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ;
PCz WIPMiFS. — Czestochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne
Wydziału Inzynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej / Politechnika Czestochowska.
Seria: Metalurgia ; nr 32). — S. 162–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.
7. Struktury organizacyjne działu marketingu w zarzadzaniu strategicznym — [Marketing organizational
structures in strategic management] / Paweł FILIPOWICZ // W: IV Miedzynarodowe sympozjum
naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / kolegium
red. Wojciech Czajkowski, Adam Dyba ; Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika
Lubelska, 1996. — ISBN 83-86333-68-5. — S. 7–13. — Bibliogr. s. 13
8. Zarzadzanie antykryzysowe – wybrane aspekty strategiczne — Crisis management – a strategic
approach / Paweł FILIPOWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne = Technical and
Economical Problems : kwartalnik = quarterly. — Tyt. poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48
z. 1 : Zarzadzanie, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.
9. Zastosowanie reengineeringu procesów do diagnostyki organizacyjnej — The use of
process reengineering in organization diagnosis / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarzadzanie
w przemysle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska,
Marianna Ksiezyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania Polskiej Akademii
Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarzadzania. — Kraków : [s. n.],
1999. — S. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Summ.

Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy