Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-102-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć modułu student zapoznaje się z analitycznymi i numerycznymi metodami modelowania wybranych zagadnień mechanicznych w odniesieniu do projektowania maszyn. Nabywa również umiejętność szacowania wpływu poczynionych w trakcie modelowania założenień upraszczających na uzyskiwane wyniki obliczeń.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W02, MBM2A_W12, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego MBM2A_W17, MBM2A_W05, MBM2A_W04, MBM2A_W12, MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych MBM2A_U02, MBM2A_U20, MBM2A_U05, MBM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD MBM2A_U02, MBM2A_U18, MBM2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania MBM2A_K02, MBM2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
65 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna mozlwości i zastosowanie w projektowaniu obiektow mechanicznych zaawansowanych systemów CAD + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę o współczesnych metodach modelowania obiektów mechanicznych, w szczególności modelowania stochastycznego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować proces symulacji komputerowej i modelowania stochastycznego w obiektach mechanicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna uwarunkowania procesu projektowo-konstrukcyjnego i rozumie potrzebę stosowania zaawansowanych metod jego wspomagania + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 65 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Modelowanie układów poddanych działaniu statycznych obciążeń mechanicznych-3godz.
Modelowanie zagadnień kinetostatycznych w odniesieniu do projektowania maszyn- 3godz.
Modelowanie numeryczne w projektowaniu maszyn z wykorzystaniem oprogramowania typu open source. 2 godz.
Metody modelowania układów mechanicznych poddanych obciążeniom dynamicznym-6godz.
Modelowanie zagadnień mechanicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych-2godz.
Procesy stochastyczne. Wprowadzenie do symulacji komputerowej – 2 godz.
Metoda Monte Carlo. Generatory liczb losowych – 2 godz.
Aprioryczna ocena trwałości i niezawodności elementów maszyn z wykorzystaniem symulacji komputerowej – 4 godz
Modele strukturalne łożysk ślizgowych. Modelowanie fizyczne łożysk ślizgowych. Rozwinięty warunek tarcia płynnego – 2 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne (39h):
Modelowanie w projektowaniu maszyn

Wyznaczenie wybranych parametrów konstrukcyjnych projektu urządzenia mechanicznego przy synergicznym wykorzystaniu analitycznych i numerycznych metod modelowania – 3godz.
Analiza porównawcza stanu naprężeń w elemencie maszynowym poddanym działaniu sił masowych dokonana na podstawie modelu analitycznego oraz na podstawie modelowania z wykorzystaniem metody elementów skończonych – 3 godz.
Modelowanie numeryczne z wykorzystaniem oprogramowania CAE typu open source – 3godz.
Modelowanie obciążeń dynamicznych maszyn w stanach nieustalonych – 9 godz.
Modelowanie zagadnień mechanicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych – 3g.
Modelowanie hydrodynamicznego łożyska ślizgowego – 6 godz.
Zastosowanie pakietu Math-CAD w modelowaniu – 9 godz.
Realizacja procesu symulacji komputerowej na modelach stochastycznych dla wybranych elementów maszynowych – 3 godz.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconym o prezentacje multimedialne.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz metody analityczne. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość dydaktyczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Zaliczenie treści przekazywanych w trakcie wykładu realizowane jest w formie kolokwium przeprowadzanego na ćwiczeniach laboratoryjnych.
Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych z danej części tematycznej odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu, oddania poprawnego sprawozdania oraz zaliczenia na ocenę pozytywną kolokwium z danej części tematycznej obejmującej wiedzę z wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich części tematycznych ćwiczeń laboratoryjnych.
Podstawowym terminem zaliczenia jest koniec semestru. Po tym terminie prowadzący daną część tematyczną w uzgodnieniu ze studentami ustala jeden termin poprawkowy z tej części.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona z ocen z kolokwiów realizowanych w trakcie laboratoriów z poszczególnych części tematycznych. Wagą jest udział godzinowy laboratoriów danej części tematycznej w całkowitej liczbie godzin laboratoriów w module.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który nie wziął udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem zobowiązany jest odrobić te ćwiczenia. Termin i sposób odrobienia ćwiczeń laboratoryjnych należy indywidualnie ustalić z prowadzącym zajęcia z danej części tematycznej. Preferowane jest aby student odrobił dane ćwiczenie z inną grupą laboratoryjną. W przypadku gdy nie ma możliwości odrobienia ćwiczenia z inną grupą a zaległość przekracza liczbę 4 godzin lekcyjnych wówczas nie ma możliwości zaliczenia modułu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość pakietu MS OFFICE

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
Salwiński J.: Zagadnienia apriorycznej oceny zdolności do utrzymania stanu działania łożysk ślizgowych o tarciu płynnym, Wydawnictwa AGH Kraków 1998
Woolfson M. M., Pert G. J.: An Introduction to Computer Simulation. Oxford University Press, New York 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Michalczyk K., Dudek R., Potoczny M.: New construction of the holder of concrete cylindrical elements. Vìsnik Kiïvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu (Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design), no. 3 (2012), s. 127–131.
Michalczyk K.: Wyznaczenie naprężeń montażowych dla połączeń skurczowych w stanach przejściowych. Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch, vol. 24, (2005), no. 3 s. 205–210.

Informacje dodatkowe:

Brak