Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wire ropes
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-110-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z technologiami produkcji drutów i lin stalowych, metodyką projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin, różnymi konstrukcjami lin, ich własnościami eksploatacyjnymi, oznaczeniami, metodami obliczania parametrów lin przy użyciu techniki komputerowej, zasadami doboru lin dla różnych zastosowań, metodami badań wytrzymałościowych drutów i lin.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji drutów i lin MBM2A_W17 Kolokwium,
Referat
M_W002 zna i rozumie metodykę projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin MBM2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W003 zna różne konstrukcje lin, ich własności eksploatacyjne oraz umie je oznaczać, zamawiać MBM2A_W17 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań MBM2A_W03 Kolokwium
M_W005 zna i rozumie metody oceny jakości lin oraz sterowania jakością lin w procesie produkcji MBM2A_W15, MBM2A_W17 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie analizować przepisy i normy dotyczące współczynników bezpieczeństwa lin i innych elementów MBM2A_U11 Projekt
M_U002 potrafi dobierać różne konstrukcje lin do okreslonych zastosowań, zamawiać je i oznaczać MBM2A_U02 Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 umie przeprowadzić badania wytrzymałościowe drutów i lin, badania odbiorcze u producenta MBM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu MBM2A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty MBM2A_K06 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu technologii produkcji drutów i lin + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie metodykę projektowania i doboru parametrów konstrukcyjnych lin + - - - - - - - - - -
M_W003 zna różne konstrukcje lin, ich własności eksploatacyjne oraz umie je oznaczać, zamawiać + - - - - - - - - - -
M_W004 zna zasady doboru lin dla różnych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_W005 zna i rozumie metody oceny jakości lin oraz sterowania jakością lin w procesie produkcji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie analizować przepisy i normy dotyczące współczynników bezpieczeństwa lin i innych elementów - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi dobierać różne konstrukcje lin do okreslonych zastosowań, zamawiać je i oznaczać - - - - - + - - - - -
M_U003 umie przeprowadzić badania wytrzymałościowe drutów i lin, badania odbiorcze u producenta - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu + - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Lecture:

1. Methods of designing of steel wire ropes.
2. Calculation of the rope constructional parameters applying computer technique
3. Calculation of the rope cross-section for various applications.
4. Selection of safety factors.
5. Analysis of regulations concerning rope safety factors.
6. Technology of manufacturing of wires and wire ropes. Lubrication of ropes.
7. Design, rope construction classification, designations.
8. Technical requirements of rope approval.
9. Methods of assessment of steel wire rope quality and quality control in manufacturing process.
10. Standards in force concerning steel wire ropes in Poland and in EU
11. Principles of rope selection for various rope transport applications
12. Rope assembly, rope splicing
13. Rope terminations, rope suspensions
14. Steel wire rope wear processes.
15. Rope discard criteria.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Seminar:

1. Standard testing of wires and ropes: tensile strength of wires, number of torsions and bendings
2. Analysis of stresses in wires for various rope conditions of operation
3. Methods of preliminary stabilization of elastic properties of wires and steel wire ropes: methods of rope pre-stretching.
4. Laboratory fatigue testings of wires and steel wire ropes.
5. Measurements of modui of elasticity of ropes
6. Measurements of actual loadings of ropes
7. Practical rope construction designations
8. Non-destructive testings of ropes in production and operation
9. Steel wire rope wear assessment. Analysis of rope discard criteria

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych są podawane na pierwszym wykładzie.

Wykład: obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, lecz może być premiowana przy ocenie końcowej.

Ćwiczenia seminaryjne: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 2 zajęcia a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu:

Ocena z ćwiczeń seminaryjnych: 100%

Aktywna obecność na co najmniej 70% wykładów podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub przyczyny losowej (dokument potwierdzający lub ustne uzasadnienie) student zobowiązany jest nadrobić powstałe zaległości.

Ćwiczenia seminaryjne: Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat za zgodą prowadzącego zajęcia.

W przypadku wykładów prowadzący podaje literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości (student opracowuje konspekt). W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów oraz inżynierii materiałowej.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń seminaryjnych oraz zagadnieniach ujętych do poszczególnych ćwiczeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:

1. Golis B. i inni: Liny stalowe.Wydawnictwo Pol. Częśtoch. 2006
2. Hankus J.:Budowa i własności mechaniczne lin stalowych. Wydawnictwo GIG, Katowice 1990 i 2000.
3. Kowalczyk J.: Liny stalowe. Wyd. “Śląsk”, Katowice 1963.
4. Steininger Z.: Ciągnienie drutów stalowych, Wyd. “Śląsk”, Katowice 1975.
5. Steininger Z.: Obróbka cieplna i powierzchniowa drutów stalowych, Wyd. “Śląsk”, Katowice 1977.
6. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wyd. Kraków -Katowice 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Komputerowa optymalizacja lin stalowej konstrukcji dla polskiego przemysłu naftowego] — Computer optimizing of equal laid rope constructions for Polish oil industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss., s. 150–158.
2. Wstępne napinanie lin stalowych — Pre-stretching of wire ropes – Wacław OLEKSY : Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — S. 110–124
3. Wybrane zagadnienia prezentowane na Międzynarodowej Konferencji “Hoist and Haul 2005” w Perth (Australia Zachodnia) — Selected problems presented on the International Conference on Hosting and Haulage “Hoist and Haul 2005” in Perth (Western Australia) / Wacław OLEKSY // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41).

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni dzień sesji poprawkowej.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00, pokój 114-B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl