Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Non-destructive testing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-112-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z metodami analizy sygnałów z badań nieniszczących a w szczególności badań magnetycznych lin stalowych, problemami związanymi z NDT.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada wiedzę z zakresu metod analizy rejestrowanych sygnałów z badań nieniszczących, Szczególna wiedza z zakresu badań magnetycznych lin stalowych MBM2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 posiada wiedzę z zakresu diagnostyki lin stalowych MBM2A_W17 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 zna i rozumie problemy związane z NDT MBM2A_W16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 umiejętność rozwiązywania stawianych problemów w zakresie NDT MBM2A_U14 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę rozwoju swojej wiedzy w zakresie NDT MBM2A_K02 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę z zakresu metod analizy rejestrowanych sygnałów z badań nieniszczących, Szczególna wiedza z zakresu badań magnetycznych lin stalowych + - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wiedzę z zakresu diagnostyki lin stalowych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna i rozumie problemy związane z NDT - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 umiejętność rozwiązywania stawianych problemów w zakresie NDT + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę rozwoju swojej wiedzy w zakresie NDT - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Lecture

1. Physical principles of magnetic methods.
2. Theory of magnetism. Theory of magnetisation. Product knowledge.
3. Mechanisms of defects and faults occurrence.
4. Diagnostic equipment and instrumentation, fault-detecting elements, calibration methods.
5. Introduction to computer-assisted data processing.
6. Selection of diagnostic techniques.
7. Conditions for inspection of various rope types.
8. Principles of developing the diagnostic procedures.
9. Statistical analysis of results.
10. Rope inspection. Evaluation of the test.
11. Quality. Safety of inspections.
12. Development of methods for wire rope inspection.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Seminar
1. Practical application of standards on rope testing and calculation of degree of rope wear.
2. Assessment of wear of mast tensioning ropes.
3. Magnetic testings of steel wire ropes.
4. Magnetic testings of belt conveyors.
5. Magnetic testings of steel rubber coated balance ropes.
6. Calibration of NDT aparatus.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych są podawane na pierwszym wykładzie.

Wykład: obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, lecz może być premiowana przy ocenie końcowej.

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 2 zajęcia a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu:

Ocena z ćwiczeń seminaryjnych: 100%

Aktywna obecność na co najmniej 70% wykładów podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub przyczyny losowej (dokument potwierdzający lub ustne uzasadnienie) student zobowiązany jest nadrobić powstałe zaległości.

Ćwiczenia seminaryjne: Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat za zgodą prowadzących zajęcia.

W przypadku wykładów prowadzący podaje literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości (student opracowuje konspekt). W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość podstawowych metod NDT.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń seminaryjnych oraz zagadnieniach ujętych do poszczególnych ćwiczeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hansel J., Kwaśniewski J., Lankosz L., Tytko A.: Badania magnetyczne lin stalowych. Skrypt Nr 1188, Wyd. AGH, Kraków 1990
2. Kwaśniewski J.: Badania magnetyczne lin stalowych. System certyfikacji personelu MTR
3. Tytko A.: Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych. Rozprawy Monografie Nr 65, Wyd. AGH, Kraków 1997
4. Kwaśniewski J.: Zastosowanie wybranych metod analizy sygnałów niestacjonarnych w diagnozowaniu lin i rur stalowych. Monografia PAN Nr 86, Kraków 2001
5. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice – Warszawa 2003
6. PN–G–46603:1992 „Liny stalowe okrągłe. Oznaczenie stopnia zużycia metodą magnetyczną”.
7. PN–M-80284-Górnictwo odkrywkowe. Dopuszczalne zużycie lin stalowych
8. PN–G–46604:1992 Liny kopalniane wyciągowe wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe. Oznaczanie stopnia zużycia metodą magnetyczną

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zasady ubiegania się o certyfikację na 3. stopień w badaniach magnetycznych lin stalowych i procedura recertyfikacji dla tego stopnia — Requirements for those applying for the 3\-rd level specialist certificate in magnetic inspection of wire ropes and the re-certification procedure / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Tomasz MAGIERA, Paweł SENEJKO // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1

Akwizycja danych pomiarowych podczas diagnostyki urządzeń transportu linowego — Signal acquisition in the magnetic defectoscopy of steel wire ropes / Paweł KUŁAGA, Tomasz KRAKOWSKI, Tomasz MAGIERA, Szymon MOLSKI, Hubert RUTA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka

Aktywne i pasywne metody badania lin stalowych — Active and passive methods for examination of steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Maciej ROSKOSZ, Mirosław Witoś // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — ISBN: 978-83-936657-9-2

Problemy metrologiczne w defektoskopii magnetycznej lin stalowych — Metrological problems related to detection of defects in steel ropes / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Szymon MOLSKI, Paweł KUŁAGA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9

NDE and SHM of critical parts using magnetic and electromagnetic methods / M. Witoś, M. Zieja, N. Fallahi, Z. H. Żurek, J. KWAŚNIEWSKI // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2018 vol. 133 no. 4, s. 697–700. — Bibliogr. s. 699–700. — PM’2017 : proceedings of the European conference Physics of Magnetism : June 26-30, 2017, Poznań.

Moduł egzaminacyjny w systemie certyfikacji personelu NDT — [Examination module in the certification system of NDT personnel] / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Tomasz KRAKOWSKI // W: Nieniszczące badania materiałów : XVI seminarium : Zakopane, 09–12 marca 2010 r. : referaty / IPPT PAN, Biuro Gamma.

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00, pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl