Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Napędy i sterowanie urzadzeń transportu linowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-201-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Roskosz Maciej (mroskosz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Napędy elektryczne – podstawowe charakterystyki, parametry napędów, układów napędowych i hamulcowych. Praca w zespole, jej podział i odpowiedzialność personalna.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu napędu elektrycznego i jego sterowania w urządzeniach transportu linowego MBM2A_W17, MBM2A_W04, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę z zakresu układów hamulcowych stosowanych w napędach maszyn i urządzeń transportu linowego MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potafi przeprowadzać pomiary i analizę parametrów pracy napędów stosowanych w urządzeniach transportu linowego MBM2A_U01, MBM2A_U05, MBM2A_U10 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi sporządzić prosty program steroowania i program badań dla parametrów pracy napędów urządzeń transportu linowego MBM2A_U23, MBM2A_U01, MBM2A_U25, MBM2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętnośc pracy w zespole MBM2A_K01, MBM2A_K07, MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania maszyn i urządzeń na środowiski naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi MBM2A_K05, MBM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu napędu elektrycznego i jego sterowania w urządzeniach transportu linowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu układów hamulcowych stosowanych w napędach maszyn i urządzeń transportu linowego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potafi przeprowadzać pomiary i analizę parametrów pracy napędów stosowanych w urządzeniach transportu linowego - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi sporządzić prosty program steroowania i program badań dla parametrów pracy napędów urządzeń transportu linowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętnośc pracy w zespole - - + + - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływania maszyn i urządzeń na środowiski naturalne oraz bezpieczeństwo ludzi - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

1. Ogólne zasady tworzenia programów ruchu urządzeń linowych do transportu ludzi i materiałów
2. Parametry kinematyczne ruchu urządzeń linowych
3. Uwarunkowania parametrów ruchu wynikające z norm, przepisów i warunków technicznych
4. Rodzaje sterowania parametrami napędu
5. Sczególne uwarunkowania programu sterowania dla urządzeń transportujących ludzi i ładunki
6. Sposoby realizacji zadanych programów ruchu
7. Kontrola parametrów pracy napędu
8. Urządzenia ochronne stosowane w napędach urządzń transportu linowego
9. Zabezpieczenia układów sterowania napędami
10. Eksploatacja układów sterowania
11. Badania parametrów pracy napędów urządzeń linowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (13h):

1. Zapoznanie się i analiza układu sterowania napędem kolei linowej
2. Badania symulacyjne na stanowisku laboratoryjnym układu hamulcowego napędu
3. Systemy kontroli parametrów pracy napędów układów linowych
4. Analiza ukadu sterowania napędem urządzenia linowego
5. Badania symulacyjne procedur hamowania napędu urządzenia linowego
6. Kontrola parametrów kinematycznych i dynamicznych pracy napędu
7. Metoda syntezy i analizy układów napędowych i sterowania w urzadzeniach transportu linowego
8. Układy napędowe stosowane w kolejach linowych
9. Układy napędowe stosowane w górniczych maszynach wyciągowych

Ćwiczenia projektowe (13h):

1. Dobór napędu dla urządzeń transportu linowego.
2. Dobór hamulca dla urządzeń transportu linowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne
Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny ze wszystkich sprawozdań.

Ćwiczenia projektowe
Warunkiem zaliczenia są pozytywne oceny ze wszystkich projektów.

Dopuszczenie do egzaminu
Zaliczone ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.5 x ocena z egzaminu+0.25 x ocena z ćwiczeń projektowych+0.25 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne
W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub innej przyczyny losowej (dokument to potwierdzający lub ustne uzasadnianie), student jest zobowiązany nadrobić powstałe zaległości. Jeżeli jest to jeszcze możliwe odrobić zaległości z inną grupą. W przypadku braku takiej możliwości należy sporządzić indywidualne sprawozdanie oparte na pomiarach wykonanych przez innych studentów.

Ćwiczenia projektowe
Dopuszcza się 3 nieobecności usprawiedliwione lub jedną nieusprawiedliwioną w semestrze.
W uzasadnionych wypadkach w drodze decyzji prowadzącego zajęcia odrobienie powstałych zaległości może odbyć się w formie opracowania rozszerzonego sprawozdania teoretycznego z zadanej tematyki lub zajęcia praktycznego.

Wykład
W przypadku wykładów prowadzący przekaże studentowi materiały lub poda literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości. W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zagadnień z napędów maszyn.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dopelmayr A.: Warunki projektowania napowietrznych kolei jednolinowych o ruchu okrężnym, opracowanie polskie Rokita T., Wójcik M. Wydawnictwo AGH-KTL, Wolfurt 1997, Kraków 2003
2. Gottlieb I.: Practical Electric Motor Handbook, Published 1997; Butterworth-Heinemann
3. Grzbiela Cz., Machowski J: Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle, Wydawnictwo Śląsk 2010
4. Hughes A.: Electric Motors and Drives, Published 1993; Butterworth-Heinemann
5. Kalisz J.: Podstawy elektroniki cyfrowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008
6. Kudzielka H.: Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Budowa i eksploatacja Wydawnictwo KaBE, Krosno 2010
7. Kożuchwski J.: Sterowania układami elektroenergetycznymi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994
8. Łastowiecki J.: Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011
9. Szejnach W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009
10. Szklarski L.; Zarudzki J.: Elektryczne maszyny wyciągowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998
11. Zieliński T.: Cyfrowe przetwarzanie danych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności,
Warszawa 2007
12. Zmysłowski T: Górnicze maszyny wyciągowe – część mechaniczna, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Roskosz M.: Zastosowanie Metody Magnetycznej Pamięci Metalu do badań uzębień kół zębatych. Dozór Techniczny 01/2006, s. 15-20.
Roskosz M., Rusin A., Kotowicz J.: The metal magnetic memory method in the diagnostics of power machinery components, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 43, Issue 1, 2010, str. 362 ÷ 370

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się w danym semestrze zgodnie z informacjami podanymi przez prowadzących zajęcia.

Równocześnie w przypadku pytań lub jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym moduł drogą elektroniczną email: mroskosz@agh.edu.pl