Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-206-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Rokita Tomasz (rokitom@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z budową, projektowaniem i eksploatacją górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń przyszybowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych Górniczych Wyciągów Szybowych (GWS) i zasad ich stosowania MBM2A_W17 Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie budowę i zasadę działania elementów i podzespołów GWS MBM2A_W07, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji elementów GWS MBM2A_W09, MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie budowę i zasadę działania urządzeń przyszybowych MBM2A_W07, MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W005 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z eksploatacją GWS i urządzeń przyszybowych MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj urządzenia wyciągowego do zadanych parametrów pracy MBM2A_U16, MBM2A_U06 Kolokwium
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia techniczne elementów GWS MBM2A_U05 Kolokwium
M_U003 Potrafi przeanalizować potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwej pracy elementów GWS i zaproponować środki bezpieczeństwa MBM2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę włąsną oraz podejmowane decyzje MBM2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych Górniczych Wyciągów Szybowych (GWS) i zasad ich stosowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie budowę i zasadę działania elementów i podzespołów GWS + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji elementów GWS + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie budowę i zasadę działania urządzeń przyszybowych + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z eksploatacją GWS i urządzeń przyszybowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj urządzenia wyciągowego do zadanych parametrów pracy - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać podstawowe obliczenia techniczne elementów GWS - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przeanalizować potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwej pracy elementów GWS i zaproponować środki bezpieczeństwa + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę włąsną oraz podejmowane decyzje - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 101 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):
Tematyka wykładów:

1. Zadania transportu pionowego w podziemnych zakładach górniczych. Organizacja Działu Szybowego kopalni
2. Budowa i podziały Górniczych Wyciągów Szybowych – GWS
3. Kinematyka i dynamika GWS
4. Elementy GWS: naczynia wydobywcze, liny nośne i wyrównawcze, pędnie linowe, zbrojenie szybowe, prowadzenie naczyń w szybie itd.
5. Układy napędowe i hamulce maszyn wyciągowych
6. Przyszybia wyciągów klatkowych i skipowych
7. Sygnalizacja szybowa i Urządzenia sterowniczo-sygnałowe

Ćwiczenia projektowe (26h):
 1. Tematyka ćwiczeń:

  1. Obliczenia kinematyki i dynamiki GWS
  2. Sprzężenie cierne liny z kołem napędowym GWS
  3. Obliczenia nastaw (parametrów hamulców) maszyny wyciągowej
  4. Awaryjne hamowanie naczyń wydobywczych – obliczenia
  5. Obliczenia lin GWS
  6. Wyrównywanie sił w linach nośnych GWS
  7. Awarie i katastrofy GWS – analiza przyczyn, środki bezpieczeństwa

 2. Zajęcia terenowe:

  Zajęcia terenowe w podziemnym zakładzie górniczym: zapoznanie się z problemami eksploatacji górniczego wyciągu szybowego oraz urządzeń przyszybowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z części projektowej jest oceną uzyskaną za projekt.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen z projektu i kolokwium zaliczeniowego.
Waga ocen: projekt x 0,6, kolokwium zaliczeniowe x 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności sposób odrobienia (zaliczenia) zajęć
należy uzgodnić z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad mechaniki klasycznej;
Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów;

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hankus J.: Budowa i własności lin stalowych, Wyd. GIG, Katowice 2000
2. Szklarski L., Zarudzki J.: Elektryczne maszyny wyciągowe, PWN Warszawa 1998r
3. Karge A.: Nowoczesne urządzenia wyciągowe, Wyd. Śląsk, Katowice 1977
4. Kędziora A.: Eksploatacja szybowych urządzeń wyciągowych,Wyd. Śląsk, Katowice 1983
5. Zmysłowski T.: Górnicze maszyny wyciągowe, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice-Warszawa
2004
6. Hansel J., Kawecki Z.: Transport pionowy, Wyd. AGH, Skrypty Uczelniane nr 1177,
Kraków 1989

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Rokita T., Wójcik M.: „Badania dynamiki wyciągu szybowego” Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie, IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny: CBiDGP, 2008.
2. Rokita T., Wójcik M.: „Badania maszyn wyciągowych w procesie dopuszczania do eksploatacji” Transport szybowy: monografia: praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013. S. 7–18.
3. Wójcik M., Snamina J., Rokita T., Orkisz P.: „Badania specjalne części mechanicznej maszyn wyciągowych” Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny : CBiDGP, 2015.
4. Biel B., Hansel J., Krakowski T., Kwaśniewski J., Molski S., Olszyna G., Płachno M. Rokita T., Ruta H., Sioma A., Tytko A., Wójcik M.: „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” monografia : praca zbiorowa red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013.
5. Adamecki D., Hansel J., Krakowski T., Kwaśniewski J., Molski S., Oleksy W., Olszyna G., Pieniążek M., Płachno M. Rokita T., Tytko A., Wieczorek M., Wójcik M.: „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”: monografia : praca zbiorowa red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian
6. WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014.
7. Rokita T. „Cierne urządzenie hamujące dla szybu B-1 LKAB Kiruna” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Sympozja i Konferencje 2017 nr 99,
8. Rokita T., Wójcik M.: „Emergency braking of mine shaft hoists applying friction arresting devices – theory, tests, and industrial applications” HOIST & HAUL 2015 :proceedings of the international conference on Hoisting and Haulage : [21–25 June 2015, Stockholm] / ed. Borje Johansson. — [Englewood] : Society for Mining, Metallurgy & Exploration Inc., cop. 2015
9. Rokita T. „Identification mechanical parameters of steel ropes for mining shaft hoists under dynamic loads” Wyznaczanie parametrów mechanicznych lin stalowych górniczych wyciągów szybowych w warunkach obciążeń dynamicznych; Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji; Problemy Eksploatacji 2017 no. 3,

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.