Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-210-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Oleksy Wacław (oleksyw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie z konstrukcjami maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego i wiertnic naftowych z uwzględnieniem problematyki układów olinowań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie systemy transportowe w górnictwie odkrywkowym MBM2A_W17 Egzamin
M_W002 zna i rozumie układy olinowania maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, charakterystyki pracy i mechanizmy zuzywania się lin MBM2A_W17 Aktywność na zajęciach
M_W003 zna układy wielokrążkowe stosowane w wiertnictwie, maszynach budowlanych, żurawiach, rozumie kinematykę i dynamikę tych układów MBM2A_W17 Egzamin
M_W004 zna i rozumie problemy związane z nawijaniem lin na bębny w tym system Lebus MBM2A_W17 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zaprojektować system transportowy w górnictwie odkrywkowym MBM2A_U02 Egzamin
M_U002 potrafi zaprojektować układy olinowań maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego MBM2A_U19 Odpowiedź ustna
M_U003 potrafi zaprojektować technologię procesu wiercenia z uwagi na głębokość wiercenia MBM2A_U21 Odpowiedź ustna
M_U004 umie analizować przepisy i normy dotyczące doboru konstrukcji lin stalowych dla określonych maszyn MBM2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty MBM2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi odpowiedniookreślić priorytety służące realizacji określonego projektu MBM2A_K03 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie systemy transportowe w górnictwie odkrywkowym + - - - - - - - - - -
M_W002 zna i rozumie układy olinowania maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, charakterystyki pracy i mechanizmy zuzywania się lin + - - - - - - - - - -
M_W003 zna układy wielokrążkowe stosowane w wiertnictwie, maszynach budowlanych, żurawiach, rozumie kinematykę i dynamikę tych układów - - - - - - - - - - -
M_W004 zna i rozumie problemy związane z nawijaniem lin na bębny w tym system Lebus + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zaprojektować system transportowy w górnictwie odkrywkowym + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować układy olinowań maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego + - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi zaprojektować technologię procesu wiercenia z uwagi na głębokość wiercenia - - - + - - - - - - -
M_U004 umie analizować przepisy i normy dotyczące doboru konstrukcji lin stalowych dla określonych maszyn - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty - - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi odpowiedniookreślić priorytety służące realizacji określonego projektu - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Wykład

. Procesy transportowe w górnictwie odkrywkowym.
2. Olinowanie maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego
3. Charakterystyki pracy i mechanizmy zużywania się lin.
4. Kryteria odkładania i sposoby badania lin na maszynach odkrywkowych.
5. Urządzenia do wierceń podmorskich, charakterystyki lin pracujących w warunkach morskich.
6. Konstrukcje wiertnic, technologie wierceń.
7. Układy wielokrążkowe, rozkłady prędkości i sił w układzie wielokrążkowym.
8. Praca wykonywana przez układ wielokrążkowy.
9. Sposoby nawijania lin na bębny wiertnicze (Lebus).
10. Deformacje lin wiertniczych..
11. Dobór konstrukcji lin stalowych do warunków maszyn budowlanych i żurawi oraz technologie ich wymiany.

Ćwiczenia projektowe (26h):

Ćwiczenia projektowe

1. Projekt układu olinowania wg indywidualnych danych.
2. Obliczanie olinowania maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym.
3. Obliczanie wiertniczych układów wielokrążkowych.
4. Ddór konstrukcji lin stalowych dla różnych wiertnic.
5. Analiza i ocena warunków pracy urządzeń linowych w wiertnictie i górnictwie odkrywkowym.
6. Opracowanie zasad eksploatacji urządzeń linowych, instrukcji badań i kontroli stanu, harmonogramów pracy.
7. Zasady przesuwania i odcinania lin na wielokrążkach wiertniczych.
8. Procedury związane ze stawianiem masztów wiertniczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych są podawane na pierwszym wykładzie.

Wykład: obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, lecz może być premiowana przy ocenie egzaminu.

Ćwiczenia projektowe: zaliczenie w terminie podstawowym lub w jednym terminie poprawkowym. Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat. Student, który opuścił 2 zajęcia a obecności są nieusprawiedliwione jest traktowany jako ten, który nie uczęszczał na zajęcia.

Egzamin: obejmuje cały zakres przedmiotu tzn. zagadnienia poruszane na wykładzie i ćwiczeniach projektowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia z ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu:

Ocena z egzaminu: 70%

Ocena z ćwiczeń projektowych: 30%

Aktywna obecność na co najmniej 70% wykładów podnosi ocenę z egzaminu o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wynikłej z choroby (zwolnienie lekarskie) lub przyczyny losowej (dokument potwierdzający lub ustne uzasadnienie) student zobowiązany jest nadrobić powstałe zaległości.

Ćwiczenia projektowe: Możliwość odrobienia z inna grupą, jeżeli realizuje ten sam temat za zgodą prowadzących zajęcia.

W przypadku wykładów prowadzący podaje literaturę obejmującą obszar merytoryczny zaległości (student opracowuje konspekt). W przypadku trudności z opanowaniem materiału student może konsultować się z prowadzącym w celu przyswojenia wiedzy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość podstaw wytrzymałości materiałów oraz inżynierii materiałowej.
2. Wiedza z wykładów.
3. Wiedza zawarta w konspektach do ćwiczeń projektowych oraz zagadnieniach ujętych do poszczególnych ćwiczeń.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura

1. Kołkiewicz W.: Zastosowanie maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym. Wyd. “Śląsk”, Katowice, 1974.
2. Knop H., Wędzicha J.: Wiertnicze urządzenia wycągowe. Skrypty AGH Nr 285, Kraków 1973.
3. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wyd. Kraków-Katowice 2003.
4. Tytko A.: Transport linowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukoweo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Komputerowa optymalizacja lin stalowej konstrukcji dla polskiego przemysłu naftowego] — Computer optimizing of equal laid rope constructions for Polish oil industry / Wacław OLEKSY // Transport & Logistics — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2010 č. 7 mimoriadne = spec. iss., s. 150–158.
2. Wstępne napinanie lin stalowych — Pre-stretching of wire ropes – Wacław OLEKSY : Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — S. 110–124
3. Wybrane zagadnienia prezentowane na Międzynarodowej Konferencji “Hoist and Haul 2005” w Perth (Australia Zachodnia) — Selected problems presented on the International Conference on Hosting and Haulage “Hoist and Haul 2005” in Perth (Western Australia) / Wacław OLEKSY // W: Nowe wyniki prac naukowo-badawczych z zakresu transportu linowego = New results of scientific-research works in the scope of rope transport (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 41).

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej.

Student ma możliwość skorzystania z konsultacji, które odbywają się: poniedziałek, czwartek: godz. 10.00 do 12.00,pok. 114, B-2, w przypadku pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z prowadzącym drogą elektroniczną, email: oleksyw@agh.edu.pl