Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-305-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń transportu linowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu kształtowania bezpieczeństwa obiektów transportu linowego MBM2A_W16, MBM2A_W06, MBM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe regulacje prawne związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportu linowego MBM2A_W16, MBM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_W003 Ma wiedzę z zakresu analiz ryzyka zawodowego na stanowisku pracy MBM2A_W16, MBM2A_W15 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność wykonania odpowiednich badań w celu określenia stanu technicznego lin stalowych MBM2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania ryzyka dla wybranego stanowiska pracy związanego z transportem linowym MBM2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi stawiać zadania dla zespołu i kierować nim MBM2A_K06, MBM2A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu kształtowania bezpieczeństwa obiektów transportu linowego + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe regulacje prawne związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportu linowego + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu analiz ryzyka zawodowego na stanowisku pracy + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność wykonania odpowiednich badań w celu określenia stanu technicznego lin stalowych + - + - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność oszacowania ryzyka dla wybranego stanowiska pracy związanego z transportem linowym + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi stawiać zadania dla zespołu i kierować nim - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń transportu linowego

Pojęcie bezpieczeństwa eksploatacyjnego w technice
Pojęcie ryzyka i metody jego szacowania
Zasady bezpiecznej eksploatacji lin stalowych
Wpływ właściwości lin stalowych na ich czas pracy
Podstawowe urządzenia transportu linowego
Eksploatacyjne sposoby wpływania na czas pracy lin stalowych
Podstawowe regulacje prawne i dozory techniczne w Polsce
Aparaturowe metody badań elementów urządzeń transportu linowego.
Wyposażenie do badań elementów urządzeń transportu linowego.
Procedury i techniki badań elementów urządzeń transportu linowego.
Rozwój badań lin stalowych, lin z włókien syntetycznych.
Nowoczesne metody analizy sygnałów pomiarowych z badań aparaturowych lin stalowych i lin wykonanych z innych materiałów (liny syntetyczne, hybrydowe).
Kryteria odkładania lin stalowych i nowych konstrukcji.

Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Wieloaspektowa ocena lin stalowych na przykładzie wyciągu szybowego – opracowanie procedur postępowania.
Ocena stanu wybranych lin stalowych różnymi metodami i kwalifikacja na podstawie właściwych dla danego urządzenia przepisów.
Pomiary wybranych parametrów eksploatacyjnych urządzeń transportu linowego związanych z bezpieczeństwem i szacowaniem niepewności pomiarowej.
Szacowanie ryzyka na wybranym stanowisku pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie sprawozdań, kolokwium i oceny z pracy wykonanej samodzielnie.
Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.
Zaliczenie poprawkowe w tych samych warunkach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie oceny z sprawdzianu oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych. Sprawdzian obejmuje materiał wykładów. Sprawdzian z wykładów zawiera zagadnienia poruszane na laboratoriach.

Ocena jest wyznaczana jako wartość średnia z ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe muszą być
wszystkie pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych warunki wyrównania zaległości z danej części przedmiotu są ustalane z
prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza z zakresu eksploatacji i diagnostyki urządzeń transportu linowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Hansel J., Chrószcz B.: Analiza i ocena ryzyka zawodowego, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011
2. Pamula W. Niezawodność i bezpieczeństwo, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
3. Tytko A. Eksploatacja lin stalowych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003
4. Podstawowe akty prawne dotyczące zagadnień bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego.
5. Normy i metodyki szacowania ryzyka.
6. Ustawy i Rozporządzenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzeń transportu linowego.
7. Zestawy norm i przepisów dotyczące kryteriów i zasad odkładania lin stalowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Development of research methods for the assessment of the technical condition of ropes Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2014 vol. 208.
2. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Laser measurement system for the diagnostics of mine hoist components — Laserowy system pomiarowy do diagnostyki elementów górniczych wyciągów szybowych. Archives of Mining Sciences – Archiwum Górnictwa; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2
3. Olszyna G., Tytko A.: Liny odciągowe – przyczyny powstawania uszkodzeń w strefie uchwytu stożkowego — Guy ropes – causes of damage in the zone grip conical. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie: monografia: praca zbiorowa red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny, 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9.
4. Olszyna G., Tytko A.: Problematyka oceny stanu lin stalowych przy braku istotnych symptomów zużycia — On assessment of technical condition of steel ropes when essential symptoms of wear and tear are not visible. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 8–10 listopada 2011 r.
5. Olszyna G., Tytko A.: Rola badań lin w procesie bezpiecznej eksploatacji kolei linowych — Some problems of testing of ropes in the safe use of ropeways. Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3.
6. Olszyna G., Tytko A.: Zagadnienie zużycia lin stalowych pracujących w układach wielokrążkowych — The issue of wear of steel wire ropes used in compound pulley systems. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, 2015. — ISBN: 978-83-936657-6-1.
7. Olszyna G., Adamecki D., Hansel J., Krakowski T., Kwaśniewski J., Molski Sz., Płachno M., Pieniążek M., Rokita T., Tytko A. , Wieczorek M., Wójcik M.: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa — Work safety of transport devices in mining : monograph. red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2014. — ISBN: 978-83-936657-1-6

Informacje dodatkowe:

Ogólna wiedza na temat bezpieczeństwa i oceny ryzyka urządzeń transportu linowego.