Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja urządzeń transportu linowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RMBM-2-306-TL-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Transport linowy
Kierunek:
Mechanika i Budowa Maszyn
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Tytko Andrzej (tytko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z eksploatacją elementów urządzeń transportu linowego. Omawiane są zasady dobrej praktyki eksploatacyjnej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu właściwego doboru i eksploatacji lin stalowych w wybranych obiektach transportu linowego MBM2A_W17, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę z zakresu kryteriów odkładania lin stalowych w wybranych urządzeniach transportu linowego MBM2A_W17, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Ma wiedzę z zakresu metod badawczych wykorzystywanych w ocenie stanu technicznego urządzeń transportu linowego MBM2A_W06, MBM2A_W05, MBM2A_W16 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętności praktycznej oceny stanu lin stalowych MBM2A_U13, MBM2A_U15, MBM2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi samodzielnie lub w zespole wykonać ćwiczenie laboratoryjne z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń transportu linowego MBM2A_U11, MBM2A_U12, MBM2A_U10 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi formułować zadania i kierować zespołami MBM2A_K07, MBM2A_K06
M_K002 Student ma świadomośc odpowiedzialności za podejmowane decyzje MBM2A_K07, MBM2A_K05, MBM2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu właściwego doboru i eksploatacji lin stalowych w wybranych obiektach transportu linowego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu kryteriów odkładania lin stalowych w wybranych urządzeniach transportu linowego + - + - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę z zakresu metod badawczych wykorzystywanych w ocenie stanu technicznego urządzeń transportu linowego + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętności praktycznej oceny stanu lin stalowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie lub w zespole wykonać ćwiczenie laboratoryjne z zakresu oceny stanu technicznego urządzeń transportu linowego + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi formułować zadania i kierować zespołami + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomośc odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Zagadnienia związane z eksploatacją urządzeń trasportu linowego

Zasady dobrej eksploatacji lin stalowych.
Wpływ właściwości lin stalowych na ich czas pracy.
Podstawowe urządzenia transportu linowego.
Eksploatacyjne sposoby wpływania na czas pracy lin stalowych.
Podstawowe regulacje prawne i dozory techniczne w Polsce.
Aparaturowe metody badań elementów urządzeń transportu linowego.
Wyposażenie do badań elementów urządzeń transportu linowego.
Procedury i techniki badań elementów urządzeń transportu linowego.
Rozwój badań lin stalowych, lin z włókien syntetycznych.
Nowoczesne metody analizy sygnałów pomiarowych z badań aparaturowych lin stalowych i lin wykonanych z innych materiałów (liny syntetyczne, hybrydowe).
Kryteria odkładania lin stalowych i nowych konstrukcji.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):
Zagadnienia związane z badaniami podczas eksploatacji urządzeń transportu linowgo

Dobór wyposażenia pomiarowego oraz jego kalibracja.
Aparaturowe i optyczne badania elementów urządzeń transportu linowego.
Ocena poziomu zużycia lin stalowych na podstawie różnego rodzaju badań.
Szacowanie niepewności pomiarowej.
Pomiary sił w linach
Uszkodzenia elementów urządzeń transportu linowego oraz przyczyny ich występowania.
Zajęcia terenowe na wybranych obiektach transportu linowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie sprawozdań, kolokwium i oceny z pracy wykonanej samodzielnie.
Ocena z zaliczenia to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Zaliczenie poprawkowe w tych samych warunkach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą wyznaczenia oceny jest zaliczenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, kolokwium oraz pracy samodzielnej .
Ocena jest wyznaczana jako wartość średnia z ocen cząstkowych. Oceny cząstkowe muszą być wszystkie pozytywne.
Obecność na zajęciach terenowych jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadkach losowych warunki wyrównania zaległości z danej części przedmiotu są ustalane z
prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza na temat eksploatacji i diagnostyki urządzeń transportu linowego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kaczmarek J.: Eksploatacja systemów technicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011
2. Lewińska-Rowicka A.: Badania nieniszczące – podstawy defektoskopii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
3. Tytko A.: Modelowanie zużycia zmęczeniowego i diagnostyka lin stalowych, Rozprawy i monografie nr 16, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998
4. Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wydawnictwo Śląsk , Katowice 2003
5. Normy dotyczące kryteriów odkładania lin stalowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Olszyna G. , Rokita T., Wójcik M.: Badania elementów używanych kolei linowych przeprowadzane przed ponownym zainstalowaniem tych kolei — Some problems of testing of ropes in the safe use of ropeways. Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3
2. Olszyna G., Tytko A., Tobys J.: Charakterystyka prowadzenia liniowego w świetle obowiązującego prawa — Characteristics of rope guidance in view of the applicable law. Inżynieria Górnicza: kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2017
3. Olszyna G., Tytko A., Sioma A.: Czynniki determinujące trwałość lin oraz metody oceny ich stanu — Defining factors for rope durability and methods for assessment for the rope condition. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.
4. Olszyna G., Tytko A., Tobys J.: Eksploatacja lin prowadniczych i odbojowych — Operation of guidance and rub ropes. Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2018 R. 20 nr 4.
5. Olszyna G., Tytko A.: Liny odciągowe – przyczyny powstawania uszkodzeń w strefie uchwytu stożkowego — Guy ropes – causes of damage in the zone grip conical. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie: monografia: praca zbiorowa red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny, 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9.
6. Olszyna G., Tytko A.: Metody wizualne badań lin stalowych i włókiennych — Visual testing of wire and fibre ropes. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze: przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. —2015 nr 1.
7. Olszyna G., Tytko A.: Procesy zużyciowe lin stalowych — Wear processes of wire ropes. Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie: XII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2016, Ustroń: monografia : praca zbiorowa red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny: 2017. — ISBN: 978-83-944406-6-4; e-ISBN: 978-83-9444406-7-1.
8. Olszyna G., Tytko A.: Rola badań lin w procesie bezpiecznej eksploatacji kolei linowych — Some problems of testing of ropes in the safe use of ropeways. Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP ; ISSN 0033-2232. — 2017 R. 72 nr 3.
9. Olszyna G., Kowalski J., Tytko A.: Zarządzanie wynikami badań diagnostycznych dla kolei linowych — The management results of diagnostic test for ropeways. „Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego” „Sterowanie i zabezpieczanie ruchu kolei linowych” : XIV konferencja naukowo-techniczna : 11–13 października 2010, Szczawnica

Informacje dodatkowe:

Brak