Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria mechaniczna

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria mechaniczna 72 80
  automatyka, elektronika i elektrotechnika 12 13
  informatyka techniczna i telekomunikacja 6 7
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Study speciality Mechatronic Design of Mechatronic Engineering study field was created in 2011 as a result of enhancement of the university and the faculty’s educational offer. The instruction language is English.
  The study is carried out according to Bologna Process basing on two-cycles of higher-education qualifications, use of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), and including international student exchange.
  Mechatronic Engineering is a modern field of study answering current needs of industry and services. Graduates are prepared to solve engineering problems basing on knowledge.
  The faculty continuously improves quality of education through research activity, cooperation with research and development institutions as well as companies in Poland and abroad, supporting students’ placement and activity of student scientific associations focused on mechatronic engineering. Organization of study is constantly perfected, and computerized tools are being introduced to improve efficiency of services for students.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Improvement of quality of life is to appreciable extent dependent on development of economic activity that applies advanced technologies. Therefore, curriculum of Mechatronic Engineering study field aims at educating citizens showing active and ethical attitude towards their duties and specialists capable of finding employment in institutions and companies involved in development of advanced technologies concerning design, manufacturing and operation of complex mechatronic systems composed of integrated mechanisms, data processing electronic circuits, control systems and software. Learning outcomes of the Mechatronic Engineering study comprise computer aided engineering techniques and teamwork skills. As a result of high standards demanded during the study, the graduates become valuable part of society as well as true experts in mechatronic design.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
  Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Mechatronic Design (PL)
  — (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Education at Mechatronic Design speciality is oriented on solving problems of various scope and complexity level, individually or in teams in the course of project or lab classes with the use of knowledge based methods.
  The students are taught with the aim of gaining:
  - knowledge concerning design of integrated systems composed of cooperating mechanical, electronic, control and software components
  - skill of application of computer aided engineering tools to design and testing of mechatronic systems with the use of virtual and rapid prototyping techniques
  - ability of working in multidisciplinary teams as well as awareness of need for continuous perfecting of professional qualifications.
  The speciality’s graduates are being employed as designers and integrators of mechatronic systems, maintenance engineers or they become individual entrepreneurs.
  Typical employers of the graduates are companies offering engineering services, design units, factories as well as research and development institutions.
  The graduates may continue education at the Mechanical Engineering based 3rd cycle or postgraduate study in Poland or abroad.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  The careers of graduates are constantly monitored by the AGH Career Center. A Unit of Monitoring of Graduates Professional Development operates within the Centre aimed at job market analysis and research activities including monitoring of graduates career paths (first destination surveys). AGH UST graduates are interviewed several times after completing their studies. From these surveys, reports are prepared containing information such as the distribution of graduate employment, the strengths and weaknesses of graduates, and respondents’ comments on suggested changes in the programs. These reports are then annually submitted to the authorities of the university and faculties. Based on them, changes in the particular programs and subjects are proposed. These may include the introduction of new subjects or changes to the existing ones.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Mechatronic Engineering in English is accredited by ABET. The accreditation commission did not recommend changes to the study program, but ordered to increase the emphasis on student outcome monitoring. According to the recommendations, a suitable system was developed and implemented.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  The Mechatronic engineering program uses combining courses into large modules, so that students would learn comprehensively and carry out multidisciplinary projects.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Within the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, there is a Social Board, which gathers several dozen representatives of the management staff of enterprises associated with AGH. Board members are annually surveyed for the needs and requirements of graduates of Mechatronics Engineering. The results of these surveys are then analyzed and taken into account in the creation and modification of study programs.
  Personal activity of teachers who cooperate with companies in research and development projects or jointly initiate and supervise students’ theses as well as placements provide a source of detail information concerning expected skills of the graduates which influence gradually upgrading of curricula and introduction of appropriate software and hardware tools into educational facilities of the faculty.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Completed the 1st cycle engineering degree (Bachelor) study.
  Having Bachelor’s or Master’s degree in Engineering.
  The completed study curriculum must contain 60% of basic and study field related courses corresponding to curriculum of the first cycle study in Mechatronic Engineering

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Recruitment is conducted in accordance with the annual Resolution of the Senate of AGH-UST concerning the admission principles and procedures for the 1st and the 2nd cycle studies

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 12
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 61 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 0 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 39 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 59 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 2 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 72 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  During the 2nd cycle study every student must take part in a 4 weeks individual diploma training at a company or at a university or at a research and development institution. The training is scheduled for the first 4 weeks of the 3rd semester of study according to annual schedule of courses.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  According to the AGH University of Science and Technology Study Regulations (can be downloaded from https://international.agh.edu.pl/).

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Students may register for the next semester if their total ECTS point deficit does not exceed the admissible amount:
  2nd semester registration – 12 ECTS
  3rd semester registration – 6 ECTS

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  6
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  There are no blocks of courses available

  Semestry kontrolne:
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Individual studies are supervised by associate or full professors.
  It is required to achieve at least 4.5 average study grade. It is recommended to possess additional achievements (like publications, activity in student associations, community service, awards).
  The syllabus of individual studies is composed of modules taken from approved study syllabi and non-approved individual modules. The non-approved modules must be approved by the Faculty Council. Finally, the dean approves every individual study syllabus.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  The scope of the diploma training corresponds to the thesis subject. The thesis supervisor oversees the choice of the training place and scope as well as gives the training credit. It is admissible to obtain the training credit for placement completed during the study before the 3rd semester.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Principles concerning choice of elective modules are stated in a Syllabus of the Master’s studies in Mechatronic Engineering.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Choice of study speciality is carried out during registration for study prior the 1st semester. The qualification bases on the completed 1st cycle study final grade.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Process of getting Master’s degree is carried out according to the AGH University of Science and Technology Study Regulations (can be downloaded from https://international.agh.edu.pl/). Students take the diploma exam, prepare and defend the degree thesis.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  The general result of graduation is calculated as the sum of: 0.6 of the average of grades obtained during studies + 0.3 of the final grade of the diploma thesis and + 0.1 of the grade of the diploma exam.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni: