Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Company management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-105-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Knowledge about management process architecture, particularly about organization structure, strategy and decision systems. Particular attention is given to the market competition dynamics and companies comportment toward the competition and customers.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Opisuje podstawowe typologie struktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań / can describe the basic typologies of organization structures, knows their charakteristic and application areas IMA2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa / knows to define the several organization models, able to understand and to cativate the synergy effect IMA2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa / Knows to identify the components of management process at strategic and operational level IMA2A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Potrafi określić zakres czynności wchodzących w skład procesu organizacyjnego / knows to define the activities of organizational process IMA2A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Opisuje podstawowe typologie struktur organizacyjnych, zna ich charakterystykę oraz uwarunkowania zastosowań / can describe the basic typologies of organization structures, knows their charakteristic and application areas + - - - - - - - - - -
M_W002 Definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia przedsiębiorstwa / knows to define the several organization models, able to understand and to cativate the synergy effect + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uwzględnieniem jego funkcji. Określa obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego, identyfikuje system planowania przedsiębiorstwa / Knows to identify the components of management process at strategic and operational level + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić zakres czynności wchodzących w skład procesu organizacyjnego / knows to define the activities of organizational process + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Management science – Basic Definitions

  Basic definitions of: management, leading, organization, organizational structure, management process, organizational synergy. Resource based management process, organization goals, effectiveness and efficiency, Work Group and the Reasons for its Formation (4h)

 2. Organization and its environment

  Organization objectives and effectiveness, change of goals characteristics, classical organization models. System approach to the organization, external and internal value chain as the organization model, net organization, virtual enterprise (4h)

 3. Organizational structure

  Organizational structure classification and its evolution model, departmentation and job division, coordination processes, Structure formalization tools. Presentation and characteristic of functional structure, divisional structure, holdings, matrix organization, project & team organization. Adizes and Greiner organization evolution model (6h).

 4. Organizational Change Management

  Restucturisation and reorganization, reengineering and processes based organization model, incremental and radical change, prognostic and diagnostic approach to the organization modifications, Nadler model of ideal system and its role in organizational design. Benchmarking and outsourcing in company management (6h).

 5. Management Model Characteristics

  Management process model, management system, role of Manager in management performance. Planning and decision making, organizing, leading and motivating and controlling function as the process sequence (4h.)

 6. Company Planning Systems

  Planning in dynamic environment, It’s Cohesiveness, Elasticity of Planning system in company. Objectives typology in strategic and operational management. Planning Objectives, its structure and tools. Planning methods presentation from Long Range Planning to Strategic planning methods; Financial Plan, SWOT, Port-folio Matrix.
  Environment models and globalization. Strategic Analysis methods- presentation and critics. Strategic management, normative strategies model (6h.)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (uzyskania oceny końcowej) jest zaliczenie na ocenę pozytywna ćwiczeń. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej wynikającej ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych na poszczególnych ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania oceny cząstkowej jest pozytywne zaliczenia zleconego na ćwiczeniach zadania – wykonanie studium przypadku lub opracowania referatu na wskazany temat.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Test Note

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na ćwiczeniach do odrobienia przez wykonanie zadanego referatu lub odrobienie ćwiczenia w innej grupie ćwiczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Entrepreneurship, marketing – bases

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
2. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
3. Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006
4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
5. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania , PWE, Warszawa 2008
6. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa
2007
7. Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006
8. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Historical value chain analysis as the tool of continuous regional innovation development—Historyczna analiza łańcucha wartości jako narzędzie spójnego rozwoju innowacyjności regionalnej / Paweł FILIPOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. —2008 nr 3, s. 45-55. —Bibliogr. s. 54-55, Streszcz., Summ.. —tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2008-03/EM_04.pdf

Regional innovation systems -is there a need of strategy?—Regionalne systemy innowacyjne –czypotrzeba tu strategii? / Paweł FILIPOWICZ //W: Zarządzanie przedsiębiorstwem -teoriai praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27-29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. —Wersja do Windows. —Dane tekstowe. —Kraków : WZ AGH, 2008. —1 dysk optyczny. —S. [1-8]. —Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. —Bibliogr. s. [7-8], Summ., Streszcz

Regional innovation systems -is there a need of strategy?—Regionalne systemy innowacyjne -czy potrzeba tu strategii? / Paweł FILIPOWICZ //W: Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania = Innovation-efficiency problems of the theory and practice of management / red. nauk. Piotr Łebkowski. —Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. —ISBN: 978-83-7464-248-4. —S. 97-104. —Bibliogr. s. 103-104, Abstr., Streszcz.

Customer commitment to value creation process: case of innovation based differentiation strategies/ Paweł FILIPOWICZ // W: Joint proceedings of the international conference on Advances in Computer and Electronics Technology -ACET & Civil, Structural and Mechanical Engineering -CSM & Environmental, Economics, Social Science & Human Behaviour Study -ESHB [Dokument elektroniczny] : 03-04 August, 2013, Hongkong / ed.-in-chief R. K. Singh. —Wersja do Windows. —Dane tekstowe. —[USA : UACEE], 2013. —1 dysk optyczny. —e-ISBN: 978-981-07-7227-7. —S. 6-9. —Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. —Bibliogr. s. 9, Abstr.

Customer commitment to value creation process -example of innovation based differentiationstrategies / Paweł FILIPOWICZ // W: Value-based marketing -selected problems /sci. eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. —Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. —ISBN: 978-83-63713-39-3. —s. 45-52. —Bibliogr. s. 52, Summ.

Concept design of a management tool for measurement of consumer value added assessment of innovation based strategies/ Paweł FILIPOWICZ // The Journal of American Academy of Business, Cambridge ; ISSN 1540-7780. —2014 vol. 20 no. 1, s. 106-113. —Bibliogr. s. 113, Abstr.58Customer commitment to value creation process: case of innovation based differentiationstrategies / Paweł FILIPOWICZ // International Journal of Business and Management Study [Dokument elektroniczny]. —Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2372-3955. —2014 vol. 1 iss. 1, s. 10-13. —Tryb dostępu: Filipowicz Paweł, dr inż.Bibliografia Publikacji str. 7http://seekdl.org/nm.php?id=2599 [2014-06-18]. —Bibliogr.s. 13, Abstr.

Innovativeness of high and low technology manufacturing companies: sectorial resources utilization dissimilarities/ P. FILIPOWICZ// Visnik Nacional nogo universitetu “L’vivs’ka politehnika" / Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Nacional’nij universitet “L’vivs’ka politehnika” ; ISSN 0321-0499. Menedzment ta pidriemnictvo v Ukraini: etapi stanovlenna i problemi rozvitku. —2014 no. 797, s. 167-176. —Bibliogr. s. 175-176. —ISBN: 9 770321 049002

Value added creation process in high and low technology sector companies -an East European perspective/ Paweł FILIPOWICZ // W: Management and managers facing challenges of the 21st century : theoretical background and practical applications : monograph / eds. FelicjanBylok, Iveta Ubreziova, Leszek Cichobłaziński. —Gódóllo : Szent Istvan Egyetemi Kiadó, 2014. —ISBN: 978-963-269-431-3. —S. 287-296. —Bibliogr. s. 296, Summ.

Technical debt and customer value added as the parameters of technology innovation based strategies—Dług techniczny i wartość dodana dla klienta jako parametry strategii opartych na innowacji technologicznej / Paweł FILIPOWICZ // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. -Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. —2015 vol. 3 no. 4, s. 255-269. —Bibliogr. s. 268-269, Abstr., Streszcz.

Informacje dodatkowe:

nie dotyczy