Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Management engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-107-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provides an accessible introduction to scientific and engineering, quantitative methods for planning and scheduling of production and logistic operations.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 basic Problems of Engineering Management (PEM) Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W002 methods applied to solve PEM Kolokwium,
Projekt
M_W003 basic processes in manufacturing and logistic systems Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W004 basic methods of control applied in manufacturing and logistic systems Kolokwium,
Projekt,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 solve chosen PEM with help of simple algorithms Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_U002 build simulation and/or mathematical model of PEM Kolokwium,
Projekt,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 basic Problems of Engineering Management (PEM) - - - - - - - - - - -
M_W002 methods applied to solve PEM + - - - - - - - - - -
M_W003 basic processes in manufacturing and logistic systems + - - - - - - - - - -
M_W004 basic methods of control applied in manufacturing and logistic systems + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 solve chosen PEM with help of simple algorithms + - - - - - - - - - -
M_U002 build simulation and/or mathematical model of PEM + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 1. Inventory control:
  a) constant demand (EOQ),
  b) variable, discrete demand,
  c) stable, stochastic demand,
  d) joint replenishment planning,
  e) multilevel lot-sizing,
 2. Operational planning:
  a) Materials Requirements Planning (MRP I)
  b) Manufacturing Resource Planning (MRP II)
 3. Optimisation models for production and logistic planning:
  a) Lot-sizing and scheduling
  b) Manufacturing scheduling
  c) Resource constrained project scheduling
  d) Transport and distribution planning
 4. Stochastic manufacturing and logistic processes
  a) Stochastic processes and queueing theory
  b) Variability in manufacturing and logistic systems
  c) Discrete event simulation applied in operations management
 5. Lean management:
  a) Push and pull systems: comparison of MRP, just-in-time and conWIP
  b) Production control oriented on bottlenecks – TOC / OPT®

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: During the lecture, the lecturer describes and solves various decision-making problems. For this purpose, he uses a whiteboard, multimedia presentation, spreadsheets, simulations, and other means. To stimulate students' activity, the lecturer asks them questions or initiates discussion.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. All grades are calculated according to the scale compliant with the regulations of the AGH studies. 50% of pints is equivalent to a satisfactory grade.
 2. To pass this course, students need at least 50% of points from all tests. On all tests, the whole material discussed from the beginning of the semester is valid. The overall assessment is determined as a simple average of all grades. Oral answers allow students to get additional points for the overall assessment.
 3. If the student does not pass any form of classes at the required date, he/she is entitled to write a retake in a form agreed with the lecturer.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students listen to the lecture, and if they do not understand something they should ask questions. If the lecturer asks questions or initiates discussion, students should present their opinion. During the lecture, students should make their own notes, especially when solving tasks on the board. The script for each lecture, in the form of a PDF file, is available before the lecture. While discussing its content, notes may be limited to the student's own observations. After the lecture, and sometimes before, students should read the recommended reading material. It is not allowed to record or film a lecture without the consent of the teacher.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of grades:

Weight Grade
40% Test
30% Project
30% Report
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence from lectures or exercises needs to be made up by studying the issues discussed in the classroom with the help of lecture notes available on the e-learning platform. If someone omits the test, then have to write it on the date agreed with the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman, 2008, Factory Physics, McGraw-Hill.
 2. James Ignizio, 2009, Optimizing Factory Performance, McGraw-Hill.
 3. Edward A. Silver, David F. Pyke, Rein Peterson, Inventory management and production planning and scheduling, John Wiley & Sons, New York, 1998.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Selected publications:

 1. Kaczmarczyk, W. (2008). Partial coordination may increase overall costs in supply chains, Decision Making in Manufacturing and Services 2(1-2): 47-62.
 2. Kaczmarczyk, W. (2009b). Practical tips for modelling lot-sizing and scheduling problems, Decision Making in Manufacturing and Services 3(1-2): 37-48.
 3. Kaczmarczyk, W. (2009c). multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services 3(1-2): 15-35.
 4. Kaczmarczyk, W. (2009d). Inventory cost settings in small bucket lot-sizing and scheduling models, Total Logistic Management 2: 27-36.
 5. Kaczmarczyk, W. (2011). Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel machines, International Journal of Production Research 49(9): 2605-2623.
 6. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. Tirpak, T. (2004). Optimal versus heuristic scheduling of surface mount technology lines, International Journal of Production Research 42(10): 2083-2110.
 7. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. he/she Tirpak, T. (2006). Production planning and coordination in customer driven supply chains, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Tom 3, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, s. 81-89.
Informacje dodatkowe:

Course Management engineering may be chosen only by students who did not made course with the same name on the 7-th semester.