Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Individual research project related to mechatronic design
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-203-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lisowski Wojciech (lisowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students carry out their individual research being an initial part of their thesis, or activity in a student scientific associations or activity in a scientific research project.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Possesses knowledge about structures, principles of operation, design and operation of mechatronic devices IMA2A_W07, IMA2A_W03 Projekt
M_W002 Possesses theoretical knowledge that is the base for formulation of physical and mathematical models of mechatronic systems IMA2A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Can prepare and carry out presentation of results of realization of engineering tasks IMA2A_U04, IMA2A_U05, IMA2A_U03 Projekt
M_U002 Can apply theoretical knowledge in analysis and sythesis of mechatronic systems IMA2A_U10, IMA2A_U07 Projekt
M_U003 Is able to apply the tools of Computer Aided Engineering for analysis and synthesis of mechatronic systems IMA2A_U07, IMA2A_U12 Projekt
M_U004 Can acquire information from professional sources and use it in realization of engineering tasks IMA2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Knows, understands and applies in practice professional code of an engineer IMA2A_K02 Projekt
M_K002 Can learn systematically, keeps deadlines, accepts the matter-of-fact critique of his/her achievements IMA2A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Possesses knowledge about structures, principles of operation, design and operation of mechatronic devices - - - - - - - - - - -
M_W002 Possesses theoretical knowledge that is the base for formulation of physical and mathematical models of mechatronic systems - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Can prepare and carry out presentation of results of realization of engineering tasks - - - - - - - - - - -
M_U002 Can apply theoretical knowledge in analysis and sythesis of mechatronic systems - - - - - - - - - - -
M_U003 Is able to apply the tools of Computer Aided Engineering for analysis and synthesis of mechatronic systems - - - - - - - - - - -
M_U004 Can acquire information from professional sources and use it in realization of engineering tasks - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Knows, understands and applies in practice professional code of an engineer - - - - - - - - - - -
M_K002 Can learn systematically, keeps deadlines, accepts the matter-of-fact critique of his/her achievements - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 175 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark = mark of the project or report

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Individual project
Credit for the course might be granted to a student who completes an individual project under supervision of a tutor. The subject of the project might, though does have to, correspond to the master thesis. In the result of completing the project students prepare a concise report.
In the course of the project students are to solve a research problem which has been formulated be a tutor or by a student and accepted by his/her tutor.
The result of the project might be:
-critical analysis of the state of art.
-a prototype of a mechatronic device or of its part (e.g. control system, sensory system, driving system or others). The project’s author is to achieve and present original results. The project has to be completed and reviewed by a tutor during the 2nd semester of the study.

Outstanding activity in a student scientific association
Credit for the course might be granted to a student who presents a confirmed outstanding achievement obtained in a result of the student’s activity in a student scientific association.
The following types of achievements are considered:
-confirmed outstanding design
-confirmed active personal participation in an international engineering contest
-awarded active personal participation in a local engineering contest
-authorship of a presentation held during a scientific session of student associations
-authorship of a scientific paper affiliated at a student scientific association
In case of the outstanding activity in a student scientific association a student must apply for getting the credit in writing till the end of the 4th week of the 2nd semester of the study.

Scientific achievement
A student is granted a credit for the course basing on:
-confirmed achievement being a completion of a design task or a simulation analysis or an experimental analysis carried out in the course of a research project under supervision of a university researcher
-authorship of a scientific paper (printed or in press)
In case of the outstanding activity in a scientific student association a student must apply for getting the credit in writing till the end of the 4th week of the 2nd semester of the study.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak