Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Electronics in mechatronics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-204-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Giergiel Mariusz (giergiel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące budowy, programowania i wykorzystania układów cyfrowych oraz ich współpracy z otoczeniem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows the basics of technology and production of integrated circuits and digital systems architecture IMA2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Knows the basic FPGA circuits an principles of their design IMA2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to obtain information from the documents of IC and used it to perform the tasks of engineering IMA2A_U04, IMA2A_U01, IMA2A_U02 Sprawozdanie
M_U002 Is able to prepare a program to generate functional FPGA systems support for a particular system design IMA2A_U09, IMA2A_U07 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Is able to interact in a group with a fixed division of tasks and responsibilities IMA2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
70 28 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows the basics of technology and production of integrated circuits and digital systems architecture + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows the basic FPGA circuits an principles of their design + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to obtain information from the documents of IC and used it to perform the tasks of engineering - - + - - - - - - - -
M_U002 Is able to prepare a program to generate functional FPGA systems support for a particular system design - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to interact in a group with a fixed division of tasks and responsibilities - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 70 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. IC – engineering and technology

  Types of integrated circuits, the technology of their production. The development of integrated circuits and their distribution depending on the degree of integration.

 2. Microprocessors

  Microprocessors development and function. Architecture of microprocessors. Microprocessors RISC and CISC

Ćwiczenia laboratoryjne (42h):
 1. A/D and D/A converters

  Design and construction of the A/D and D/A converters. Study of converter parameters

 2. FPGA

  Modelling of IC using FPGA. Construction and start-up, analysis of designed circuits.
  FPGA types and architecture. Design of electronic circuits using FPGA.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia laboratoryjne są zaliczane na podstawie sprawozdań ze zrealizowanych ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaleczenie poprawkowe odbywa się na podstawie pracy pisemnej dotyczącej zagadnień z niezaliczonych ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena jest ustalana na podstawie średniej ocen cząstkowych uzyskanych w czasie zajęć laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe ba skutek nieobecności na zajęciach laboratoryjnych są wyrównywane poprzez realizację zaległych zadań w trybie indywidualnym w uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bolkowski S. Teoria obwodów elektrycznych. WNT 2006
Baranowski J., Kalinowski B., Nosal Z. Układy elektryczne. Tom I-III, WNT 2006
Filipkowski A. Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak