Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Project menagment
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-301-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Within this subject students will learn basic problems on project management, particularly project definition, formulation of project specification, task planning, formulation of project scheduling, resources planning, management of project progress and preparation of reports. IMA2A_W06, IMA2A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device, taking into consideration the legal aspects. IMA2A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U002 Graduated students will have ability to manage project using modern methods and procedures. IMA2A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ability to think and act in an enterprising and creative manner. IMA2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Within this subject students will learn basic problems on project management, particularly project definition, formulation of project specification, task planning, formulation of project scheduling, resources planning, management of project progress and preparation of reports. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device, taking into consideration the legal aspects. + - + - - + - - - - -
M_U002 Graduated students will have ability to manage project using modern methods and procedures. + - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ability to think and act in an enterprising and creative manner. + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Project menagment

 1. Introduction; management process, goal of Project, relation between time and costs, relation between cost and quality.
 2. Project definition, specification and its formulation.
 3. Project organization, matrix and hybrid organizations, Project manager.
 4. Work breakdown, hierarchy In Project management, coding systems, chice of coding system for given project.
 5. Costs calculation, type of costs, precision of cost calculation, field and costs, documantation, controlling in costs assessment.
 6. Planning; bar charts, nets programming, critical path, milestones, resources analysis and planning.
 7. Implementation of Project work; Project approval process, introductory organization, standards and procedures, Project scheduling.
 8. Purchasing; typical purchasing procedure, purchasing specification, choice of supplier, Sales documentation.
 9. Costs management; milestone analysis, earned value analysis, cost forecast, cost indicators.
 10. Project variations, classification of Project variations, variations approval process, Project freezing.
 11. Project progress management, feedback as closed loop control process, Project Schedule updating, correction of project running, reporting, project closing.

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):
Project menagment

 1. Software for Project managment.
 2. Project definition – formulation of Project definition for produkt development Project.
 3. Project planning for investment type of Project.
 4. Resources palnning using MS Project software.
 5. Project bar charts for chosen by students project.
 6. Feasibility study for investment Project.
 7. Cost planning for chosen Project.
 8. Reports for particular project stages and final report.

Zajęcia seminaryjne (10h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Positive results of final test. Avarege grade from particular grades.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. D. Lock, Podstawy Zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003.
 2. N. Minus, Zarządzanie projektami, Wyd. Ralpha, Warszawa, 2002.
 3. Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold; MS Project Encyclopedia, PWN, Warszawa,2007.
 4. H.Kerzner, Project Management Case Studies, John Willey &Sons, New Jersey, 2003
 5. D, Lock, Project Management, GPC, Burlington, 2007
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

This course gives students ability for project management. The subject is focused on project definition, resources planning, cost calculation, realization of feasibility study, and management of project running.