Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma seminar
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-303-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lisowski Wojciech (lisowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students train elaboration and presentation of results of their individual research conneted with Master thesis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. IMA2A_W02, IMA2A_W01, IMA2A_W03, IMA2A_W05, IMA2A_W04, IMA2A_W07, IMA2A_W06 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. IMA2A_U04, IMA2A_U05, IMA2A_U02, IMA2A_U10, IMA2A_U08, IMA2A_U01, IMA2A_U13, IMA2A_U06, IMA2A_U14, IMA2A_U03, IMA2A_U09, IMA2A_U07, IMA2A_U12, IMA2A_U11 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. IMA2A_U04, IMA2A_U05, IMA2A_U02, IMA2A_U10, IMA2A_U08, IMA2A_U01, IMA2A_U13, IMA2A_U06, IMA2A_U14, IMA2A_U03, IMA2A_U09, IMA2A_U07, IMA2A_U12, IMA2A_U11 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. IMA2A_K01, IMA2A_K02, IMA2A_K03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Diploma seminar
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Presentation of the work.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak