Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma training
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-308-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lisowski Wojciech (lisowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Diploma training is an individual activity of students that is connected with practical part of preparation of their Master thesis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Has knowledge concerning techniques and methods of solving engineering problems in companies/ research and scientific institutions/ universities IMA2A_W07, IMA2A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Is able to work individually and in teams IMA2A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Can solve complex engineering problems via appropriate planning and persuing of activities, as well as elaborating and reporting of results IMA2A_U04, IMA2A_U03, IMA2A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can apply acquired knowledge and skills to search for creative solutions of conducted tasks IMA2A_K02, IMA2A_K01 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Has knowledge concerning techniques and methods of solving engineering problems in companies/ research and scientific institutions/ universities - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to work individually and in teams - - - - - - - - - - -
M_U002 Can solve complex engineering problems via appropriate planning and persuing of activities, as well as elaborating and reporting of results - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can apply acquired knowledge and skills to search for creative solutions of conducted tasks - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is evaluated by the master thesis supervisor basing on an official confirmation of completing of the training and on a report on student's activities completed during the placement

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Diploma training may be conducted in companies, research and scientific institutions or universities

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Diploma training is carried out during the first 4 weeks of the last semester of the study. Documents related to agreement between an institution that provides training and AGH-UST should be prepared in advance (information and forms are available at the faculty webpage)