Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechatronics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-101-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Description and practical use of rules and methods of designing with CAD, CAM and CAE Systems in the given scope of application. IMA2A_W04 Egzamin,
Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student learn to use advanced packages for design and simulation of electronic systems and of software systems. IMA2A_U09 Projekt inżynierski,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device. IMA2A_U09 Projekt inżynierski,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Understanding of the need to formulate and communicate information and opinions regarding the achievements of mechatronics. IMA2A_K02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
98 28 0 56 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Description and practical use of rules and methods of designing with CAD, CAM and CAE Systems in the given scope of application. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student learn to use advanced packages for design and simulation of electronic systems and of software systems. + - + + - - - - - - -
M_U002 Ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understanding of the need to formulate and communicate information and opinions regarding the achievements of mechatronics. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 200 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 98 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 34 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
Mechatronics

 1. Solid, Surface and Hybrid Modeling In Part and Assembly Design
 2. Integration of CAD/CAM Systems in Mechatronic Design – Introduction
 3. Structure and Functionality of the Advanced CAD/CAM System – Example CATIA v.5
 4. Product Optimization Aided by Knowledgeware in Design Phase
 5. Circuit Board Design with the Help of CAD System
 6. Ergonomical Verification of the Designed Object with the Use of CAD Tools
 7. Manufacturing Process Design and Simulation
 8. Analyses of controlled mechanical systems Performed by LMS Virtual.Lab System)
 9. Design of electronic circuits with OrCAD package
 10. Simulation of electronic circuits with PSpice package
 11. Design of software systems with Rational Rose package
 12. Testing of software systems with Rational Robot and Rational Purify packages
 13. Introduction to Finite Element Method
 14. Algorithm of FEM
 15. Model building using FEM. Examples of applications: linear static analyses, linear dynamic analyses

Ćwiczenia laboratoryjne (56h):
Mechatronics

 1. Solid Modeling in Part and Assembly Design
 2. Surface Modeling
 3. Hybryd Modeling
 4. Creation and Utilization of the Knowledge Base
 5. Circuit Board Design
 6. Design of Milling Operation
 7. Preparation of Milling Simulation
 8. The Use of Tools for Ergonomical Analyses
 9. Introduction to PSpice part 1
 10. Introduction to PSpice part 2
 11. Creating of sample electronic circuits
 12. Simulation of electronic circuits
 13. Editing of mixed analogue-digital circuits
 14. Simulation of mixed analogue-digital circuits
 15. Creation of AD converters circuits
 16. Simulation of AD converters circuits

Ćwiczenia projektowe (14h):
Mechatronics

Project 1: Assembly and Part Design of the Given Mechanical System
Project 2: Kinematic Analyses of the Preared Model of the Mechanical System
Project 3: Drawings of the Assembly and Parts
Project 4: Design of monitoring and control system for chosen mechanical object

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Score of labs and projects.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. CATIA v.5 – Documentation on line
 2. MSC/NASTRAN. Quick Reference Guide.
 3. MSC/NASTRAN. Reference Manual.
 4. PSpice documentation.
 5. Rational Rose (Robot, Purify) documentation.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:
 1. Advanced tools of the CAD/CAM system (CATIA v.5) and their use in chosen project applications
 2. Introduction to advanced packages for design and simulation of electronic systems and of software systems.
 3. Finite Element Method: basic definitions, algorithms. Model building in FEM. Linear analyses: static and dynamic.