Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Operation and maintenance of mechatronic devices
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-2-302-MD-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mechatronic Design
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows dependability theory (definitions of hazard, durability, availability, and maintainability) and is able to list dependability characteristics of non-maintainable objects. Kolokwium
M_W002 Knows quantitative characteristics of dependability Prezentacja,
Kolokwium
M_W003 Has a fundamental knowledge about dependability of simple and advanced technical objects, and understands assumptions made to describe technical objects with conditional elements. Kolokwium
M_W004 Know basic dependability models approximated by probabilistic distributions(exponential, Weibull, normal, logarithmic-exponential) Kolokwium
M_W005 Understands advanced elements of dependability theory, e.g. conditional dependability Prezentacja,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows dependability theory (definitions of hazard, durability, availability, and maintainability) and is able to list dependability characteristics of non-maintainable objects. + - + - - + - - - - -
M_W002 Knows quantitative characteristics of dependability + - + - - + - - - - -
M_W003 Has a fundamental knowledge about dependability of simple and advanced technical objects, and understands assumptions made to describe technical objects with conditional elements. + - - - - - - - - - -
M_W004 Know basic dependability models approximated by probabilistic distributions(exponential, Weibull, normal, logarithmic-exponential) - - - - - - - - - - -
M_W005 Understands advanced elements of dependability theory, e.g. conditional dependability - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1.Introduction to dependability, basic notions – 2h
2.Attributes of dependability and security – 2h
3.Threats of dependability – 2h
4.eans improving dependability – 2h
5.Safety engineering, inherently safe systems, fault tree analysis – 2h
6.Norms defining dependability – 2h
7.Examples of dependable design solutions – 2h

Ćwiczenia laboratoryjne (10h):

Work with a simulator and analytical exercises.

Zajęcia seminaryjne (10h):

Presentation of dependability results in practical applications based on feasibility study in the plant.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final score is obtained based on the colloquium.
Laboratory and seminar work (project-orientated work) are scored independently.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Laprie J.C., Dependability: Basic concepts and terminology. Springer Verlag, 1992.
IEC IEV 191-02-03. Dependability. International Electrotechnical Commission.
IEC 60300. Dependability management. International Electrotechnical Commission, 2007
Billinton R., Allan R.. Reliability evaluation of engineering systems. Concepts and techniques. Springer, 1992.
Nahman J.M.. Dependability of engineering systems: Modeling and evaluation. Springer, 2001.
Barszcz T., Systemy monitorowania i diagnostyki maszyn, Wyd. ITE, Radom 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak