Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria mechaniczna

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria mechaniczna 144 68
  automatyka, elektronika i elektrotechnika 48 23
  informatyka techniczna i telekomunikacja 18 9
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  In the Mission Statement of the University, there is emphasis placed on the creation of modern education courses, which follow worldwide trends and which support the national economy through the supply of highly-qualified engineers. Mechatronic Engineering is such a course as defined in our educational objectives. Program educational objectives are aimed at preparation of graduates for work in industry, design offices as well as research and development.
  The education system in AGH is aimed at educating students in logical, constructive and forward thinking skills, making reasonable decisions and fast and accurate conclusions, and is in full accordance with the aims of education accepted for Mechatronic Engineering, and can be seen in the social skills and competencies set in the program objectives.
  The next point of the current mission of the University and the objectives of Mechatronic Engineering is cooperation with other educational and industrial institutions in the country and abroad, which is consistent with all of the program educational objectives.
  The next issue is scientific research and its use in education, as mentioned in both the AGH Mission Statement and in the educational objectives of Mechatronic Engineering.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  In the national economy of Poland, a stronger emphasis is put on a development of the high technology industry. In the country, and especially in the Małopolska region, branches of the largest global corporations are established, and domestic enterprises are created, in which there is a need for engineering staff having knowledge of modern mechanical and electronic systems design, control and programming, as well as a synergistic combination of these systems. It is in the public interest to provide this type of professionals. In the mechatronic engineering program, students learn about the latest trends in mechatronic design using computer aided tools. They are taught the solutions used in the high technology industry.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Mechatronic engineering is the interdisciplinary program composed of basic courses (e.g. mathematics, physics), major courses (e.g. mechanics, control theory, computer science, electronics) as well as of specialty courses.
  Contents of major and specialty courses comprise techniques of computer aided engineering, problems of virtual prototyping, elements of modern control and basics of robotics. Students learn about methods and tools for analysis and synthesis of mechatronic systems and integration in mechatronics.
  The aim of the Mechatronics engineering first cycle study program is to build the students’ engineering knowledge considered as theoretical background and practical engineering problems. The study comprises laboratory and project classes where students gather practical engineering skills.
  The study in Mechatronic engineering prepares to work in interdisciplinary teams that design, manufacture and/or utilize various mechatronic systems. The interdisciplinary knowledge helps the program graduates to communicate with other engineers in the course of solving the practical, complex engineering problems.
  The graduates of the program are prepared to work in: design units, research and development institutions as well as in companies that manufacture or use mechatronic devices.
  The graduates are also prepared to continue study at the Master level both at home University (Faculty of Mechanical Engineering and Robotics offers second level Mechatronic engineering program) and at other faculties or universities in Poland or abroad.
  Program Educational Objectives:

  • Progress to a Master’s studies.
  • Be employed by industry in design offices focused on mechanical or mechatronic systems.
  • Be employed by industry or academia in research and development, experimentation and testing of mechanical, mechatronic or control systems.
  • Increase their level of leadership within their respective organizations.
  • Communicate effectively and work collaboratively in multidisciplinary work environments.
  • Be committed to lifelong learning to enhance their professionalknowledge.
  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  The careers of graduates are constantly monitored by the AGH Career Center. A Unit of Monitoring of Graduates Professional Development operates within the Centre aimed at job market analysis and research activities including monitoring of graduates career paths (first destination surveys). AGH UST graduates are interviewed several times after completing their studies. From these surveys, reports are prepared containing information such as the distribution of graduate employment, the strengths and weaknesses of graduates, and respondents’ comments on suggested changes in the programs. These reports are then annually submitted to the authorities of the university and faculties. Based on them, changes in the particular programs and subjects are proposed. These may include the introduction of new subjects or changes to the existing ones, e.g. a change to CAD modeling software.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Mechatronic engineering in English is accredited by ABET. The accreditation commission did not recommend changes to the study program, but ordered to increase the emphasis on student outcome monitoring. According to the recommendations, a suitable system was developed and implemented.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  The Mechatronic engineering program uses combining objects into large modules, so that students would learn comprehensively and carry out multidisciplinary projects.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Within the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, there is a Social Board, which gathers several dozen representatives of the management staff of enterprises associated with AGH. Board members are annually surveyed for the needs and requirements of graduates of Mechatronics Engineering. The results of these surveys are then analyzed and taken into account in the creation and modification of study programs.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Finished secondary school with certificate sufficient to enrol in any university in the country where the certificate was issued.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Recruitment is conducted in accordance with the annual Resolution of the Senate

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 15
  Maksymalna liczba studentów: 60

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 191 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 55 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 78 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 64 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 6 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 144 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  As part of the studies, the student is required to complete a 4-week professional apprenticeship, during the summer break in the sixth semester of study. Each student implements the apprenticeship individually in a company of his choice, which activity is related to mechanical engineering, mechatronics or manufacturing engineering. The most important companies with which the department cooperates include KGHM Polska Miedź, PZL Sp. z o.o., KHW S.A., WOLFRAM, CDM Smith Sp. z o.o., EMT-Systems Sp. z o.o., KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  The rules of registration for the semester are specified in paragraph 17 of the AGH UST Study Regulations

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  The allowed deficiency of ECTS is:
  When entering the 2nd semester – 7 ECTS
  When entering the 3rd semester – 9 ECTS
  When entering the semester 4th and 5th – 15 ECTS
  When entering the 6th semester – 9 ECTS
  When entering the 7th semester – 0 ECTS

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  9
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  In the first-cycle studies of Mechatronic engineering, there are no blocks

  Semestry kontrolne:
  3, 6
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Individual studies are conducted under the scientific supervision of an academic teacher with DSc. or Prof. scientific title. Possibility to start the studies from the 4th semester. The required average grade from the completed semesters at least 4.5, it is advisable to have additional achievements (publications, work in a research club, social activities, awards, distinctions). An individual study program may consist of modules included in approved study plans and individual unapproved modules. The program of unapproved individual modules is approved by the Faculty Council. The study program is approved by the Dean.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  In order to complete the apprenticeship student should prepare:

  • letter of recommendation,
  • draft of the Agreement on the apprenticeship or draft of the Agreement on the unpaid apprenticeship.
   All necessary documents are confirmed by the Dean’s Representative for student apprenticeships.
   Passing the apprenticeship is carried out by the program or profile tutor, or his / her attorney for apprenticeships on the basis of a certificate of attendance and a report on the apprenticeship.
  Zasady obieralności modułów zajęć:

  The principles of electivity of the subjects are defined in the Syllabus of Mechatronic Engineering program

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  In the first-cycle studies of Mechatronic engineering, there are no paths, profiles and specialties.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  The final thesis preparation and diploma awarding process is carried out in accordance with the paragraphs 25, 26 and 27 of the AGH UST Study Regulations.
  Students take the diploma exam, prepare and defend the degree thesis.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  The general result of graduation is calculated as the sum of: 0.6 * the average of grades obtained during studies + 0.3 * final grade of the diploma thesis + 0.1 * grade of the diploma exam.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni: