Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Physics 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-107-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Wołoszyn Maciej (woloszyn@newton.fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provides the fundamental principles and processes of the physical world. Topics of the 1st part (Physics 1) include basic concepts of motion, forces, energy, and gravity.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a basic knowledge about the principles of classical physics, physical quantities, and fundamental interactions in nature. IMA1A_W02 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student has a well-ordered knowledge about the mechanics of particles and rigid bodies, oscillations and waves. IMA1A_W02 Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to use known principles and methods of physics and the appropriate mathematical tools to solve typical problems concerning mechanics. IMA1A_U06, IMA1A_U01 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to accomplish projects and team tasks, and to collaborate in the group carrying out her/his part of the job. IMA1A_K04, IMA1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a basic knowledge about the principles of classical physics, physical quantities, and fundamental interactions in nature. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student has a well-ordered knowledge about the mechanics of particles and rigid bodies, oscillations and waves. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use known principles and methods of physics and the appropriate mathematical tools to solve typical problems concerning mechanics. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to accomplish projects and team tasks, and to collaborate in the group carrying out her/his part of the job. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1 Vectors: components of vectors, sum of vectors, scalar product, vector product.
2 One-dimensional motion: velocity, instantaneous velocity, average velocity, acceleration, instantaneous acceleration, motion with constant acceleration.
3 Motion in two dimensions: projectile motion, uniform circular motion, motion in a curved path.
4 Dynamics: mass, momentum, force, Newton’s laws of motion, contact force, friction, inertia.
5 Gravity: Newton’s law of gravitation, Kepler’s laws and the motion of planets, weight, inertial and gravitational mass, gravitational field, fields associated with forces.
6 Work and energy: work done by constant forces, work done varying forces, kinetic energy, power.
7 Conservation of energy, conservative and non-conservative forces, potential energy, potential energy and potential of the gravitational field.
8 Conservation of momentum, centre of mass, centre-of-mass motion, momentum of a system of particles.
9 Collisions: one-dimensional collisions, collision in a plane,
10 Rotation: angular kinematics and dynamics of particles, angular momentum, conservation of angular momentum, rigid body and moment of inertia, parallel-axis theorem, moment-of-inertia calculations, combined translation and rotation.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Solutions of problems corresponding to the lectures are discussed during the classes. Assessment on the basis of written tests, activity and preparation for the classes.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pass / fail policy for the tutorial classes: based on the points collected during the classes. If below 50%, two more possibilities of passing the classes will be provided at the end of semester. Please note, that it is impossible to pass the classes if attendance is below 80% (without excuse).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

[final grade] = [classes]
where:
[classes] is the classes grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

All students are required to attend tutorial classes (attendance will be noted).
It is impossible to pass the classes if attendance is below 80% (without excuse). In case of absences not exceeding the allowed 20%, it is required to independently study on the missed parts of material. If the absences were excused, there will be a possibility to collect points lost during the missed tests or midterm exams, but not later than during the last week of the classes.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic knowledge of undergraduate mathematical analysis is assumed.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Young H D, Freedman R A, University Physics
2 Halliday D, Resnick R, Walker J, Fundamentals of Physics
3 Serway R A, Jewett J W, Physics for Scientists and Engineers
4 Feynman R P, Leighton R B, Sands M L, The Feynman Lectures on Physics, http://www.feynmanlectures.caltech.edu
5 Orear J, Physics
6 HyperPhysics @ Georgia State University, http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

N/A

Informacje dodatkowe:

For detailed information, please see http://newton.fis.agh.edu.pl/~woloszyn/phys/