Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Basic of informatics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-110-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Miękina Lucjan (miekina@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course introduces students to the issues of the architecture, organisation and operation of computer systems, theirs operating systems at the level of commands, scripts and internal mechanisms, basic algorithms and programming in C language, network systems and databases.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 has a basic knowledge of computer systems architecture and operation, has a basic knowledge of numeral systems (binary, hexadecimal), including data representation and common operations. IMA1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 has a basic knowledge of operating systems structure and operation (processes and threads, file systems, memory management, handling devices, interprocess communication), knows and understands the basic UNIX system commands and tools, knows and understands the principles of writing UNIX shell scripts IMA1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 knows and understands the notion of algorithm, its properties and specification methods; knows and understands methods of computer programming, knows and understands the principles of programming in the procedural high level language (C) IMA1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 knows and understands the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree), knows the standard C library and basic external libraries (GLib), knows the principles of using external libraries IMA1A_W10 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 He has knowledge of the basic structures and network models IMA1A_W10 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W006 He has knowledge about the structures, algorithms, and data processing techniques in database systems IMA1A_W10 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W007 He has the knowledge necessary to integrate network and database solutions IMA1A_W10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 knows and can properly use the computational resources available at AGH IMA1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 can describe the principle of digital computer operation (its block diagram, instruction fetching and execution, interrupting), can encode integer and real numbers to binary system and perform on them the basic arithmetic operations IMA1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 can use the UNIX commands to schedule typical user actions, can write a UNIX shell script to implement a compound task (installation, configuration) IMA1A_U14 Egzamin,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 can define an algorithm to computationally solve a stated problem, can assess its computational complexity, can write and execute a program in a high level programming language (C), which has: functions with parameters, arrays and pointers (including the pointers to dynamically allocated memory and to functions), loops, structures and unions, selections statements (if-else, switch, break, continue), input/output operations (file and memory oriented), expressions and operators. IMA1A_U14 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 can use, while programming in C, the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree), can use the standard C library and basic external libraries (GLib) while programming in C IMA1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 can study compound matters of informatics, regarding their critical importance with respect to practical applications IMA1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 can analyze the requirements for a programming task nad properly organize the steps necessary to complete the project IMA1A_K05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
73 45 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 has a basic knowledge of computer systems architecture and operation, has a basic knowledge of numeral systems (binary, hexadecimal), including data representation and common operations. + - + - - - - - - - -
M_W002 has a basic knowledge of operating systems structure and operation (processes and threads, file systems, memory management, handling devices, interprocess communication), knows and understands the basic UNIX system commands and tools, knows and understands the principles of writing UNIX shell scripts + - + - - - - - - - -
M_W003 knows and understands the notion of algorithm, its properties and specification methods; knows and understands methods of computer programming, knows and understands the principles of programming in the procedural high level language (C) + - + - - - - - - - -
M_W004 knows and understands the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree), knows the standard C library and basic external libraries (GLib), knows the principles of using external libraries + - + - - - - - - - -
M_W005 He has knowledge of the basic structures and network models + - + - - - - - - - -
M_W006 He has knowledge about the structures, algorithms, and data processing techniques in database systems + - + - - - - - - - -
M_W007 He has the knowledge necessary to integrate network and database solutions + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 knows and can properly use the computational resources available at AGH - - - - - - - - - - -
M_U002 can describe the principle of digital computer operation (its block diagram, instruction fetching and execution, interrupting), can encode integer and real numbers to binary system and perform on them the basic arithmetic operations - - - - - - - - - - -
M_U003 can use the UNIX commands to schedule typical user actions, can write a UNIX shell script to implement a compound task (installation, configuration) - - - - - - - - - - -
M_U004 can define an algorithm to computationally solve a stated problem, can assess its computational complexity, can write and execute a program in a high level programming language (C), which has: functions with parameters, arrays and pointers (including the pointers to dynamically allocated memory and to functions), loops, structures and unions, selections statements (if-else, switch, break, continue), input/output operations (file and memory oriented), expressions and operators. - - - - - - - - - - -
M_U005 can use, while programming in C, the basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree), can use the standard C library and basic external libraries (GLib) while programming in C - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 can study compound matters of informatics, regarding their critical importance with respect to practical applications - - + - - - - - - - -
M_K002 can analyze the requirements for a programming task nad properly organize the steps necessary to complete the project - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 73 godz
Przygotowanie do zajęć 53 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (45h):

The lecture covers:

 • computer systems architecture and operation
 • numeral systems (binary, hexadecimal), including data representation and common operations
 • operating systems structure and operation (processes and threads, file systems, memory management,
  handling devices)
 • basic UNIX system commands and tools
 • principles of writing UNIX shell scripts
 • notion of algorithm, its properties and specification methods; knows and understands methods of computer programming
 • principles of programming in the procedural high level language ©, in particular: functions with parameters, arrays and pointers (including the pointers to dynamically allocated memory and to functions), loops,
  structures and unions, selections statements (if-else, switch, break, continue), input/output operations (file and memory oriented), expressions and operators.
 • basic algorithms (recursion, sorting) and data structures (stack, queue, hash table, tree)
 • standard C library and basic external libraries (GLib), the principles of using external libraries
 • structure and operation of computer networks
 • structure and operation of relational database systems

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

During laboratories the students first discuss the ideas presented in the lectures, then apply these ideas to solve the scheduled problems. The solution can have a form of manually conducted computations, operating system commands, scripting or programs in high level programming language. Next, the solution is applied and its result is evaluated and discussed.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: During the laboratory classes, students independently solve the practical problem, choosing the right tools. The teacher stimulates the group to reflect on the problem, so that the obtained results have a high substantive value.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Completion of laboratory exercises is based on the results of the test of numerical systems, colloquium of operating systems and colloquium of programming in C.
The condition for admission to the exam is to obtain a positive grade from laboratory exercises.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in the classes learning the next teaching content according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. Audiovisual recording of the lecture requires the teacher's consent.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Students carry out laboratory exercises in accordance with materials provided by the teacher. The student is obliged to prepare for the subject of the exercise, which can be verified in an oral or written test. Completion of classes takes place on the basis of presenting a solution to the problem. Completion of the module is possible after completing all laboratory classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grades is calculated as follows:

 • software labs 60 %
 • final exam 40 %
  All of them must be passed.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The student is obliged to fill in the arrears resulting from the absence from classes.
Absence on the exam or semi-exam requires a student to write a test or partial exam at an additional time.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of computer and operating system support in the basic scope

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • W. Stallings, Computer Organization and Architecture, 9 Ed., Prentice Hall, 2013
 • Silberschatz, Galvin, Gagne: Operating System Concepts, 8 Ed., John Wiley & Sons, Inc.
 • B. Kernighan; Dennis M. Ritchie (March 1988). The C Programming Language, 2nd Ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 0-13-110362-8
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Inżynieria oprogramowania.Skrypt AGH SU 1707, Wydawnictwa AGH, Kraków 2009

Informacje dodatkowe:

Brak