Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Macroeconomy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-111-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 describes fundamental macroeconomic categories, a.o. GDP and inflation, and methods of their measurement IMA1A_W17, IMA1A_W18 Kolokwium
M_W002 explains goals and methods of monetary and fiscal policy IMA1A_W17, IMA1A_W18 Kolokwium
M_W003 performs intertemporal comparisons of economic outcomes in nominal and real terms IMA1A_W17, IMA1A_W18 Kolokwium
M_W004 defines factors of economic growth and explains conditions of sustainable development IMA1A_W17, IMA1A_W18 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understands consequences and non-technical aspects of engineering activities IMA1A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 describes fundamental macroeconomic categories, a.o. GDP and inflation, and methods of their measurement + - - - - - - - - - -
M_W002 explains goals and methods of monetary and fiscal policy + - - - - - - - - - -
M_W003 performs intertemporal comparisons of economic outcomes in nominal and real terms + - - - - - - - - - -
M_W004 defines factors of economic growth and explains conditions of sustainable development + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands consequences and non-technical aspects of engineering activities + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):
 1. Macroeconomics as a science

  Topics in macroeconomics, differences between micro- and macroeconomics, Contemporary macroeconomic problems

 2. GDP as a macroeconomic indicator

  Methods of macroeconomic activity measurement: GDP, GNP. Calculation in nominal and real terms. Circular flow in economy: goods and money

 3. Fiscal policy

  Goals and tools of fiscal policy. State budget, public debt and fiscal deficit as issues in fiscal policy.

 4. Monetary policy

  Goals and tools of monetary policy. Central bank and its role in money market. Equilibrium in market for money.

 5. Equilibrium in economy

  Keynesian vs classical macroeconomics. Determinants of aggregate demand. Equilibrium conditions.

 6. Inflation and its measurement

  Inflation – problem and its measurement. Costs and opportunities. Short and long term consequences of inflation

 7. International trade

  Theories of international trade. Scale and place of international trade in economy

 8. Contemporary economic problems

  Economic growth vs economic development. Open economy and sustainable development. Economic fluctuations and business cycles – sources and mechanisms

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

final grade calculated as an arithmetic average of two test grades. First test after sixth lecture, second test during the penultimate lecture. Both tests have to be passed.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Begg D., Fischer S., Dornbush R. Macroeconomics, McGraw-Hill Book
Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Economics, McGraw-Hill Book

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Determinanty integracji pionowej w przemyśle — Determinants of vertical integration in industry. Krzysztof POSŁUSZNY W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010.
Economic instruments for the internalization of external costs of road transport Leszek PREISNER, Mariusz TRELA, Economic and Environmental Studies ; 2013 vol. 13 no. 1, s. 61–72.

Informacje dodatkowe:

Brak