Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Basics of marketing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-112-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryś Adam (arys@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student lists and defines the basic issues theory, including: tools, methods and marketing procedures IMA1A_W17, IMA1A_W18 Kolokwium
M_W002 Student is aware of business trends and the significance of environment for marketing decisions IMA1A_W17, IMA1A_W18 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to choose and use the various tools and marketing procedures for a particular organization (eg determine the target market, analyze the steps in the process buyer's decision-making, identify promotional tools) IMA1A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student can make a critical analysis of current activities marketing company and propose improvements IMA1A_K06 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student lists and defines the basic issues theory, including: tools, methods and marketing procedures + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is aware of business trends and the significance of environment for marketing decisions + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to choose and use the various tools and marketing procedures for a particular organization (eg determine the target market, analyze the steps in the process buyer's decision-making, identify promotional tools) + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can make a critical analysis of current activities marketing company and propose improvements + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

Introduction to Marketing, History of Marketing, definitions, fundamental principles, orientations in business, basic tools,
Buyers’ behavior
Segmentation and positioning strategies
Market environment the company and its impact on marketing decisions. Obtaining the necessary data and information
Marketing-mix
Product policy
Pricing policy entrepreneurs
Distribution – the essence, the basic strategies, types of channels,
Promotion policy, its essence, the basic forms of promotion

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

test grade

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

lack

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kotler Ph., Armstrong G. – Priciples of Marketing, Prentice Hall; 12 edition,2007
Kerin, R.A., Berkowitz, E. N., Hartley, S.W., and Rudelius, W., Marketing. (7th Edition), McGraw Hill, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak