Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer networks and databases
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-201-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Classes in a practical way show the applications of basic network protocols and the use of relational databases in engineering systems.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 He has knowledge of the basic structures and network models IMA1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 He has knowledge about the structures, algorithms, and data processing techniques in database systems IMA1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 He has the knowledge necessary to integrate network and database solutions IMA1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 It has the practical ability to use and configure network resources IMA1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 It has the ability to define, access, and data management in database system IMA1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 It has the ability to integrate web and database solutions for the execution-sharing systems IMA1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 He has knowledge of the basic structures and network models - - - - - - - - - - -
M_W002 He has knowledge about the structures, algorithms, and data processing techniques in database systems - - - - - - - - - - -
M_W003 He has the knowledge necessary to integrate network and database solutions - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 It has the practical ability to use and configure network resources - - + - - - - - - - -
M_U002 It has the ability to define, access, and data management in database system - - + - - - - - - - -
M_U003 It has the ability to integrate web and database solutions for the execution-sharing systems - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 26 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (28h):
 1. Network testing

  Testing basic parameters related to network configuration.

 2. Remote access protocols

  The use of remote access protocols for work in a remote system. Basic tools for work with shell, access and process control.

 3. File transfer protocols

  Research on the basic features and capabilities of data transfer protocols. Configuration tasks for building a file server.

 4. HTTP protocols

  Examining the features of HTTP protocols.

 5. Electronic mail protocols

  Examination of email protocols. Use of SMTP, POP, IMAP.
   

 6. Work in the database system

  Basic tools for working in a relational system. Creating a data structure, working with data on given examples.

 7. HTML

  The use of markup languages to describe the content and structure of a network document. Using cascading style sheets to shape the graphic form of a document.

 8. PHP basics

  Basics of using the PHP language to manage the dynamic content of an HTML document. Working with forms and access to data sources.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The basis for passing individual laboratories is the preparation of a report summarizing the performed laboratory. Reports carried out in electronic form are stored on individual student accounts. The final credit also requires a positive grade from the final test.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The average of the ratings obtained during the partial tests

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The laboratory exercises available during the classes are based on open implementations of generally available protocols and tools implementing them. In addition, the method of laboratory preparation supports remote access. Therefore, absence from classes should be made up as part of the student’s own work supported by possible consultations.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basics of programming in general-purpose languages.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • James F. Kurose, Keith W. Ross – COMPUTER NETWORKING A Top-Down Approach
 • Hector Garcia-Molina Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom – Database Systems: The Complete Book
 • Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob – Database Systems: Design, Implementation, and Management
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Kurowski P., “Sieci komputerowe i bazy danych dla mechaników” KRiM, AGH, Kraków 2006, ISBN 83-920856-3-9
 • Kurowski P., “Wykorzystanie technik informacyjnych w praktyce inżynierskiej” Wydawnictwa AGH, Kraków 2009, ISSN: 0239-6114
Informacje dodatkowe:

Materials included on the module’s document pages