Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanics 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-302-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lisowski Wojciech (lisowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module concerns engineering mechanics in the range of dynamics of particle and rigid body

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics IMA1A_W08, IMA1A_W02, IMA1A_W01, IMA1A_W07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed IMA1A_U04, IMA1A_U01, IMA1A_U02, IMA1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks and select and apply proper methods and tools IMA1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning to improve professional, personal and social competence awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work ability to correctly set priorities in meeting objectives IMA1A_K01, IMA1A_K06, IMA1A_K07, IMA1A_K04, IMA1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed + + - - - - - - - - -
M_U002 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks and select and apply proper methods and tools - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning to improve professional, personal and social competence awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work ability to correctly set priorities in meeting objectives + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Mechanics 2 introduce main principles of dynamics and elements of vibration theory for SDOF and MDOF systems. Syllabus is realized particularly considering use of selected problems of dynamics in robotics and mechatronics.
Dynamics of free and constrained particles. Classification of constraints. Relative motion dynamics. System of particles. Centre of mass motion principle. Mass moments of inertia. Steiner’s theorem. Main and central moments of inertia. Momentum, impulse of a force, angular momentum, conservation laws for momentum and angular momentum. Principles of dynamics for a particle and for a system of particles. Work, power, efficiency, kinetic and potential energy. Equivalence principle of kinetic energy and work. Energy conservation law. Conservative force fields. Dynamic equations of motion for solid body in translation, rotation, plane motion and rotation about a fixed point. Collision of solids. Spherical and general motion of a rigid body. Approximate theory of a gyroscope Lagrange equations of 2nd kind. Undamped and damped linear SDOF vibration. Vibration isolation.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Dynamics of free and constrained particles. Classification of constraints. Relative motion dynamics. System of particles. Centre of mass motion principle. Mass moments of inertia. Steiner’s theorem. Main and central moments of inertia. Momentum, impulse of a force, angular momentum, conservation laws for momentum and angular momentum. Principles of dynamics for a particle and for a system of particles. Work, power, efficiency, kinetic and potential energy. Equivalence principle of kinetic energy and work. Energy conservation law. Conservative force fields. Dynamic equations of motion for solid body in translation, rotation, plane motion and rotation about a fixed point. Collision of solids. Spherical and general motion of a rigid body. Approximate theory of a gyroscope Lagrange equations of 2nd kind. Undamped and damped linear SDOF vibration. Vibration isolation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of auditory classes’ mark (60%) and final exam mark (40%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Beer F.P., Johnston E.R.: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw Hill. Boston eds 1997 – 2012.
Hibbeler R. C.: Engineering Mechanics: Statics, 13th Edition, Prentice Hall, 2013
Hibbeler R. C.: Engineering Mechanics: Dynamics, 13th Edition, Prentice Hall, 2013
McGill D., King W.: Mechanics. PWS Engineering, Boston 1985.
Meriam J.L.,Kraige L.G.: Engineering Mechanics, DYNAMICS, 6 edition, Wiley, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Gallina A., Gibbesch A, Krenn A., Uhl T., Schäfer B., Multibody simulation of planetary rover mobility in condition of uncertain soft terrain, Procedia IUTAM ; 2015 vol. 13, s. 118–126. IUTAM symposium on ”Dynamical analysis of multibody systems with design uncertainties” : Stuttgart, Germany , 2014

Informacje dodatkowe:

Brak