Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metals and plastics process engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-320-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Cieślik Jacek (cieslik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Plastic working technology, general principles and applications. Design and operation of machines for plastic working processes. Main trends, perspective development. Principles of the metal ceramics technology. Principles of polymers processes and equipment. Principles of composites processes and equipment, control systems. Condition monitoring of the process. Product quality in plastic working and polymers processes. Mathematical modelling and computer simulation of the engineering processes.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 basic knowledge of machines for plastic working processes, drives, actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems IMA1A_W06 Kolokwium
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of machines for plastic working processes, powder forging, polymers processes including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics IMA1A_W11 Kolokwium
M_W003 ability to design simple mechatronic devices for various applications in technology systems, taking into consideration the required operating and economic criteria, using intelligent systems, computer aided design and engineering software . IMA1A_U12 Kolokwium
M_W004 knowledge of new trends in mechatronic systems for production systems IMA1A_U13 Kolokwium
M_W005 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems using in machines and technology equipments IMA1A_W14 Kolokwium
M_W006 ability to select a kinematic structure and design a mechanical structure for it with the aim of performing specified functions using properly selected computer aided design (CAD) and engineering (CAE) software IMA1A_U15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems for technology series IMA1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 ability to perform critical analysis of the performance and assess the existing technical solutions in mechatronic devices and systems being used in technology series IMA1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 ability to design simple mechatronic devices or systems for various technology series, taking into consideration the required operating and economic criteria, using proper methods, techniques and tools IMA1A_U12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U004 ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the mechatronic device or system being designed IMA1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively IMA1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 ability to correctly set priorities in task IMA1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 basic knowledge of machines for plastic working processes, drives, actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems + - - - - - - - - - -
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of machines for plastic working processes, powder forging, polymers processes including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W003 ability to design simple mechatronic devices for various applications in technology systems, taking into consideration the required operating and economic criteria, using intelligent systems, computer aided design and engineering software . + - - - - - - - - - -
M_W004 knowledge of new trends in mechatronic systems for production systems + - - - - - - - - - -
M_W005 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems using in machines and technology equipments + - - - - - - - - - -
M_W006 ability to select a kinematic structure and design a mechanical structure for it with the aim of performing specified functions using properly selected computer aided design (CAD) and engineering (CAE) software + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems for technology series - - + - - - - - - - -
M_U002 ability to perform critical analysis of the performance and assess the existing technical solutions in mechatronic devices and systems being used in technology series - - + - - - - - - - -
M_U003 ability to design simple mechatronic devices or systems for various technology series, taking into consideration the required operating and economic criteria, using proper methods, techniques and tools - - + - - - - - - - -
M_U004 ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the mechatronic device or system being designed - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + - - - - - - - -
M_K002 ability to correctly set priorities in task - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Plastic working technology – general principle and application.
Design and operation of machines for plastic working processes. Main trends
and perspective of their development.
Basic principles of the metal ceramics technology. Design and construction of the machine
and equipment. Main trends and perspective of the technology development.
Principles of polymers processes. Machines and equipments of the process ). Principles of composites processes. Their machines and equipments.
Control systems as an integral part of machine design. Condition monitoring of
the process and machine construction.
Intelligent system technologies and their applications.
Mechatronical aspects of the products quality in plastic working and polymers
processes.
Fundamentals of the mathematical modeling and computer simulation of the engineering processes.

Ćwiczenia laboratoryjne (26h):

Determination of geometric, kinematic and parameters of metal forming processes,
Metal flow modeling and load measurements in metal forming processes,
Analysis of the opportunities offered by novel technologies,
Analysis of automated technological processes in selected industrial companies – onsite classes.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation in the classes is obligatory. Positive assessment of the classes and the test is a necessary condition for obtaining final grade.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is calculated on the base of weighted average of marks from written test and end-of-term test.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Two excused absences from the practice laboratories are permitted. . The method of settling the backlog by the student and credit for the absence from the practice laboratories is determined each time by the lecturer conducting the laboratories.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of mathematics, physics, chemistry, thermodynamics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Niebel B.W., Draper A.B., Wysk R.A., Modern Manufacturing Process Engineering Mc Graw-Hill Publishing Company 1996
Lu Y.Z. Industrial Intelligent Control – Fundamentals and applications John Wiley & Sons New York 1996. Metal Forming: Fundamental and Applications, Taylan Altan, Soo- Oh, Harold L.Gegel. American Society for Metals, Metals Park, OH 44073.

Optional books for Polish students (in Polish):
Sińczak J. (red ) Procesy przeróbki plastycznej Wyd. Naukowe „Akapit” Kraków 2003
Szczepanik S. Przeróbka plastyczna materiałów spiekanych, proszków i kompozytów. Wyd. Nauk AGH 2003
Pielichowski J.J, Pruszyński A.A. Technologia tworzyw sztucznych. WNT W-wa 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak