Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Manufacturing processes
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-321-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Smoczek Jarosław (smoczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The course is intended to provide the students with the knowledge and understanding of basic and advanced manufacturing processes. The selected primary and secondary shaping processes are discussed, as well as conventional and advanced machining processes are presented.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has knowledge about fundamentals of manufacturing technology of the general types of materials, manufacturing processes, tooling and equipment. IMA1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student has knowledge about basic manufacturing processes, secondary shaping processes, conventional and advance machining processes. IMA1A_W13, IMA1A_W12 Kolokwium
M_W003 Student has elementary knowledge about advanced manufacturing technology and mechatronic-based approach to the design and control of manufacturing machines. IMA1A_W13, IMA1A_W12 Kolokwium
M_W004 Student is able to use methods and mathematical models to solve a simple problem of production planning IMA1A_U12, IMA1A_U20, IMA1A_U18 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to identify basic machines, devices and tools utilized in a selected manufacturing process IMA1A_U12 Kolokwium
M_U002 Student is able to select manufacturing processes to produce a part from a given material IMA1A_U12 Kolokwium
M_U003 Student is able to select the tools of computer aided engineering for designing mechatronic products and prototyping mechatronic systems. IMA1A_U12, IMA1A_U07, IMA1A_U08 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student understands the need to increase knowledge and competence in manufacturing technology of selected materials, advanced machining and metal forming, and the up-to-date tools of computer aided engineering applied in manufacturing of mechatronic products. IMA1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has knowledge about fundamentals of manufacturing technology of the general types of materials, manufacturing processes, tooling and equipment. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge about basic manufacturing processes, secondary shaping processes, conventional and advance machining processes. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student has elementary knowledge about advanced manufacturing technology and mechatronic-based approach to the design and control of manufacturing machines. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student is able to use methods and mathematical models to solve a simple problem of production planning + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify basic machines, devices and tools utilized in a selected manufacturing process - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to select manufacturing processes to produce a part from a given material - + - - - - - - - - -
M_U003 Student is able to select the tools of computer aided engineering for designing mechatronic products and prototyping mechatronic systems. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need to increase knowledge and competence in manufacturing technology of selected materials, advanced machining and metal forming, and the up-to-date tools of computer aided engineering applied in manufacturing of mechatronic products. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Classification of production and manufacturing processes . Basic manufacturing process, secondary shaping and machining processes. Selecting manufacturing processes and materials.

Primary shaping processes. Fundamentals of metal casting processes. Expendable-mold casting processes. Permanent-mold casting processes.

Forming and shaping processes. Cold and hot working. Rolling of metals. Forging of metals. Extrusion and drawing processes.

Powder metallurgy. Production of metal powders. Compaction of metal powders. Continuous powder processing. Powder-injection molding and roll compaction.

Machining processes and machine tools. Fundamentals of machining: mechanics of cutting, cutting forces, power and temperature, tool life, machinability.

Advanced machining processes: Mechanical processes, Electrochemical processes, Thermo-electrical processes, Chemical processes.

Automation of manufacturing processes. Computer-aided manufacturing.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Analytical and soft computing methods for solving the selected production and manufacturing optimization problems: planning, routing, scheduling, dispatching, production management, decision making in operations/logistic, supply change management.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The lectures are in the form of multimedia presentations.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Students develop problem-solving skills by doing exercises that correspond to the material given in the lectures.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The conditions for passing the course: attendance to the auditorium classes and passing the two tests.
The tests can be made up at the end of the semester on a day and time that will be arranged with the instructor.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance to the lecture is not obligatory but recommended, and rewarded with the student’s final grade being raised.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student should study the material given in the lectures that will be practiced during the auditorium classes.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade: the average of grades from the two tests.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students who have missed class should contact with the instructor during his consultation hours to make up missed work.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kalpakijan S., Schmid S.: Manufacturing, Engineering & Technology, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2005.
Niebel B., Draper A., Wysk R.: Modern manufacturing process engineering. McGraw Hill Co. N.Y. 1989.
Ostwald P., Munoz J.: Manufacturing processes and systems. Willey Pub. Co. London, 1997.
Karwat B.: Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej. Monografie, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak