Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Engineering drawing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-322-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Michalczyk Krzysztof (kmichal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

At Engineering Drawing students learn basics of projections, how to make detail and assembly drawings and get familiar with basics of GPS (geometrical product specification).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands graphical representation of mechanical construction by means of orthographic and axonometric projectioning IMA1A_W08, IMA1A_W11, IMA1A_W12 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student knows and understands the machine elements representations by means of views and sections as well as basic conventional representations of typical machine components IMA1A_W08, IMA1A_W11, IMA1A_W12 Projekt,
Wykonanie projektu
M_W003 Student knows and understands the rules of dimensioning, dimensioning tolerances and tolerances of shape and position IMA1A_W08, IMA1A_W07, IMA1A_W12 Projekt
M_W004 Student knows and understands the rules and the means of surface state representation IMA1A_W08, IMA1A_W11, IMA1A_W12 Wykonanie projektu
M_W005 Student knows and understands the difference between detail drawing and assembly drawing IMA1A_W08, IMA1A_W12 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student is able to make orthographic projections of solid given by an axonometric representation and other way round IMA1A_U03, IMA1A_U12, IMA1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student can make and read a detail drawing of mechine element IMA1A_U03, IMA1A_U12, IMA1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student is able to make and read drawings of permanent and temporary types of joints IMA1A_U03, IMA1A_W12 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student is able to use basic functions of 2D and 3D CAD software IMA1A_U03, IMA1A_U04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to operate in the area of preparation of technical documentation of machine elements IMA1A_W02, IMA1A_W12 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
68 26 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands graphical representation of mechanical construction by means of orthographic and axonometric projectioning + - - - - - - - - - -
M_W002 Student knows and understands the machine elements representations by means of views and sections as well as basic conventional representations of typical machine components + - - - - - - - - - -
M_W003 Student knows and understands the rules of dimensioning, dimensioning tolerances and tolerances of shape and position + - - - - - - - - - -
M_W004 Student knows and understands the rules and the means of surface state representation + - - - - - - - - - -
M_W005 Student knows and understands the difference between detail drawing and assembly drawing + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to make orthographic projections of solid given by an axonometric representation and other way round - - - + - - - - - - -
M_U002 Student can make and read a detail drawing of mechine element - - - + - - - - - - -
M_U003 Student is able to make and read drawings of permanent and temporary types of joints - - - + - - - - - - -
M_U004 Student is able to use basic functions of 2D and 3D CAD software - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to operate in the area of preparation of technical documentation of machine elements - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 68 godz
Przygotowanie do zajęć 52 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):

• Introduction. Standardization in engineering drawing – 2 h
• Definition of a projection. Axonometric projections. Monge’s orthogonal projections in first and third angle systems – 4 h
• Sections and developed views of polyhedrons and solids of revolution – 2 h
• Means and rules to represent machine parts – 2 h
• Methodology for creating sketches and drawings of machine elements – 2 h
• Means of transforming the representation – revolved view, revolved section, transformation – 2 h
• Conventionality and simplification in representing machine elements – 4 h
• Basics of geometrical product specifications – 4 h
• Recording surface state in working drawings – 2 h
• Assembly drawings, requirements, rules of reading – 2 h

Ćwiczenia projektowe (42h):

Exercise 1. Introduction – 3h
Exercise 2. Drawing of a model (auditory) – 3h
Exercise 3. Orthogonal projections – 3h
Exercise 4. Projections of polyhedrons – control drawing, solids of revolution – 4h
Exercise 5. Drawing of model – 3h
Exercise 6. Drawing of model – control drawing – 3h
Exercise 7. Metal model drawing – 3h
Exercise 8 – Threaded joints. The selection of standard parts, upon standards – 3h
Exercise 9 – Multipart model – working drawings – 3h
Exercise 10 – Multipart model – assembly drawing, welded joints – 4h
Exercise 11 – Metal model – control drawing, detailing – 4h
Exercise 12 – Control detailing – 3h
Exercise 13 – The application of CAD in engineering drawing – 3h

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

To get a positive assessment, student has to pass all drawings and tests.
Tests carried out during project classes may be unannounced and they relate to information provided during lectures.
Student has the right to come to two additional terms of assessments after the end of the course. The dates of these assessments are estabilished by the teacher. On each of theese assessments student can pass only one overdue task: either 1 missing drawing or one not passed control drawing or test.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade is a weighted average of control drawings (0.6), tests, exercise drawings and homemade drawings(0.4).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students who was not able to attend to one or more classes is obliged to pass these classes with different student group.
In all matters relating to didactics, the regulations of the Statute of Study at AGH UST are obligatory.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Students who was not able to attend to one or more classes is obliged to pass these classes with different student group. In case it is impossible – a way to make up classes should be determined with the teacher.
In all matters relating to didactics, the regulations of the Statute of Study at AGH UST are obligatory.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Giesecke F. [et al.]: Technical drawing. Upper Saddle River, Prentice Hall, 2000.
2. Ostrowsky O.: Engineering drawing : with CAD applications. London, Edward Arnold, 1995.
3. Bajkowski J.: Podstawy zapisu konstrukcji, OWPW, wyd. 3, 2014.
4. Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i Graika Inżynierska, WN-D AGH, Kraków, 2009.
5. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd.2003 i późniejsze.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Salwiński J., Michalczyk K. : Komputerowo wspomagane kształtowanie geometrii sprężyn śrubowych o zamkniętych zwojach końcowych, Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 R. 83 nr 1
Michalczyk K., Dudek R., Potoczny M.: New construction of the holder of concrete cylindrical elements. Vìsnik Kiïvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu (Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design), no. 3 (2012), s. 127–131.

Informacje dodatkowe:

Brak