Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Apprenticeship
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-609-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gibiec Mariusz (mgi@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student becomes familiar to the specific of the work in industry connected with mechatronics. He learns how to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task. He uses his engineering knowledge in solving real industry problems and takes the responsibility for his works, safety. He learns about the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics IMA1A_W15 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines IMA1A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively IMA1A_K04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures IMA1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - - - - - - - - - -
M_K002 awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Inne 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

It is necessary to sign a students apprenticeship contract or to make z contract between AGH UST and the company

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

References from a company and apprenticeship report

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Individually negotiated with company

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

It is necessary to sign a students apprenticeship contract or to make z contract between AGH UST and the company

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak