Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systems of mechatronic devices monitoring
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The subject presents the fundamentals and practical considerations of condition monitoring systems of machinery. Different technologies are presented, with a special focus on the vibration analysis.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results IMA1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques IMA1A_W10
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices IMA1A_W06 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 English language skills sufficient to communicate and read data sheets, application notes, manuals of the components of mechatronic systems, IT tools and other similar documents IMA1A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively IMA1A_K04
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results + - - + - - - - - - -
M_W002 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques + - - + - - - - - - -
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 English language skills sufficient to communicate and read data sheets, application notes, manuals of the components of mechatronic systems, IT tools and other similar documents - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. Introduction

  Operation and maintenance, monitoring and diagnostic technical state,, related disciplines

 2. Economics of technical means of maintenance

  Benefits of application of condition monitoring.

 3. Maintenance stategies reactive, preventive, predictive
 4. Structures and elements of monitoring and diagnostic systems pt.2

  sensors, data acquisition units, servers

 5. Overview of diagnostic methods pt.1

  General overview of popular condition monitoring methods and equipment.

 6. Structures and elements of monitoring and diagnostic systems pt.1

  Modules of distributed condition monitoring systems

 7. Overview of diagnostic methods pt.2

  Vibration-based conditio monitoring

 8. Examples of vibrodiagnostics system

  Power plant
  Wind turbine
  Printing machinery

Zajęcia seminaryjne (10h):
Presentations on selected topics

Portable vibration analyzers available on the Polish market

Portable vibration analyzers: Emmerson

Portable vibration analyzers: Comtest
 
Portable vibration analyzers: SKF

Portable vibration analyzers: Hansford

Portable vibration analyzers: Bently Nevada

Monitoring systems in aviation

Monitoring and diagnostics of electric drives (electrical values​​)

Overview of standards for vibration diagnostics of machines
 
Examples of maintenance strategies

Industrial measuring equipment
 
Comparison of selected companies on-line condition monitoring systems

Proposed system for continuous monitoring of vibration in accordance with VDI

Acoustic emission in technical diagnostics

Oil analysis

Condition Monitoring Systems

Economic aspects of condition monitoring

Envelope analysis

High speed cameras in the diagnosis

Practical implementation of the ATEX Directive for monitoring machines operating in hazardous enviroment
 
The role of order analysis

SCADA Systems

Vibration monitoring system for a simple fan with AC motor and gearbox

Thermovision

Watchdog – functionality and implementation

Ćwiczenia projektowe (10h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie oceną z zajęć seminaryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak