Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Law in technology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Magiera Tomasz (magiera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Knows the concept and principles of the intellectual property protection IMA1A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W002 Knows the basic rules for creation and development of the entrepreneurship IMA1A_W18 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Understands the need of constant learning to improve professional, personal and social competences IMA1A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Understanding the need of professional conduct and respecting rules IMA1A_K03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Knows the concept and principles of the intellectual property protection + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows the basic rules for creation and development of the entrepreneurship - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need of constant learning to improve professional, personal and social competences - - - - - + - - - - -
M_K002 Understanding the need of professional conduct and respecting rules - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1) The concept of freedom of commercial activity; commercial activity in Poland and in European Union
2) Commercial companies
3) The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property;
4) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;
5) Computer Programs and Compilation Data’ Rental Rights; Term of Protection; Limitations and Expectations
6) Patents
7) Protection Of Undisclosed Information
8) Unfair competition; control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licenses
9) Dispute resolution ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures.

Zajęcia seminaryjne (10h):

1) The concept of freedom of commercial activity; commercial activity in Poland and in European Union
2) Commercial companies
3) The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property;
4) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;
5) Computer programs and compilation data’ rental rights; term of protection; limitations and expectations
6) Patents
7) Protection of confidential information
8) Unfair competition; control of anti-competitive practices
9) Dispute resolution ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

All seminars are mandatory. The final grade will be given based on assessment of prepared project.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia z oceny z kolokwium zaliczeniowego, oceny z wystąpienia/prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It will be defined by teacher after individual assessment of situation.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Polish civil code and commercial companies code

Additional information about recommended sources will be provided at the first lecture.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak