Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Intellectual property in technology
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Magiera Tomasz (magiera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Elementary knowledge of the principles of the intellectual property protection IMA1A_W16
M_W002 Basic knowledge of the elementary rules of creating of individual entrepreneurship IMA1A_W18
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Understands the necessity of constant individual learning to improve professional, personal and social competence IMA1A_K01
M_K002 Understanding the importance of the professional conduct, observing ethics in business IMA1A_K03
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Elementary knowledge of the principles of the intellectual property protection + - - - - + - - - - -
M_W002 Basic knowledge of the elementary rules of creating of individual entrepreneurship - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the necessity of constant individual learning to improve professional, personal and social competence + - - - - + - - - - -
M_K002 Understanding the importance of the professional conduct, observing ethics in business + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property; copyright; industrial property; WIPO; WTO
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – General Provisions and Basic Principles; Intellectual Property Conventions; National Treatment; Most-Favoured-Nation Treatment;
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-Copyright and Related Rights; relation to Berne Convention; Computer Programs and Compilation Data’ Rental Rights; Term of Protection; Limitations and Expectations
4. Trademarks; Protection of Geographical Indications; Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) Of Integrated Circuits
7. Protection Of Undisclosed Information
8. Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licenses
9. Enforcement of Intellectual Property Rights ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures; dispute resolution.

Zajęcia seminaryjne (10h):

1. The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property; copyright; industrial property; WIPO; WTO
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – General Provisions and Basic Principles; Intellectual Property Conventions; National Treatment; Most-Favoured-Nation Treatment;
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-Copyright and Related Rights; relation to Berne Convention; Computer Programs and Compilation Data’ Rental Rights; Term of Protection; Limitations and Expectations
4. Trademarks; Protection of Geographical Indications; Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) Of Integrated Circuits
7. Protection Of Undisclosed Information
8. Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licenses
9. Enforcement of Intellectual Property Rights ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures; dispute resolution.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The final mark will be given at the last seminar classes.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ocena z kolokwium zaliczeniowego i oceny z prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

It will be defined by teacher after individual assessment of situation.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1)Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
- http://eur-lex.europa.eu
2) WIPO Copyright Treaty (WCT) – Joint Declarations – http://eur-lex.europa.eu

Additional information about recommended sources will be provided at the first lecture.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak