Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Management engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

This course provides an accessible introduction to scientific and engineering, quantitative methods for planning and scheduling of production and logistic operations.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 basic Problems of Management Engineering (PME) Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W002 methods applied to solve PME Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W003 basic processes in manufacturing and logistic systems Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W004 basic methods of control applied in manufacturing and logistic systems Kolokwium,
Projekt,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 solve chosen PME with help of simple algorithms Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_U002 build simulation and/or mathematical model of PME Kolokwium,
Projekt,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 basic Problems of Management Engineering (PME) + - - - - + - - - - -
M_W002 methods applied to solve PME + - - - - + - - - - -
M_W003 basic processes in manufacturing and logistic systems + - - - - + - - - - -
M_W004 basic methods of control applied in manufacturing and logistic systems + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 solve chosen PME with help of simple algorithms + - - - - + - - - - -
M_U002 build simulation and/or mathematical model of PME + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

 1. Inventory control:
  a) Economical Order Quantity,
  b) variable demand,
  c) stock replenishment policies,
  d) joint replenishment planning,
  e) multilevel lot-sizing,
 2. Materials Requirements Planning (MRP)
 3. Manufacturing Resource Planning (MRP II)
 4. Lot-sizing and scheduling
 5. Manufacturing scheduling
 6. Resource constrained project scheduling
 7. Transport and distribution planning
 8. Quality control
 9. Stochastic processes and queues theory
 10. Discrete event simulation applied in operations management
 11. Variability and stochastic processes manufacturing and logistic systems
 12. Push and pull systems: comparison of MRP, just-in-time and conWIP
 13. Production control oriented on bottlenecks – TOC / OPT®

Zajęcia seminaryjne (10h):

 1. Inventory control:
  a) Economical Order Quantity,
  b) variable demand,
  c) stock replenishment policies,
  d) joint replenishment planning,
  e) multilevel lot-sizing,
 2. Materials Requirements Planning (MRP)
 3. Manufacturing Resource Planning (MRP II)
 4. Lot-sizing and scheduling
 5. Manufacturing scheduling
 6. Resource constrained project scheduling
 7. Transport and distribution planning
 8. Quality control
 9. Stochastic processes and queues theory
 10. Discrete event simulation applied in operations management
 11. Variability and stochastic processes manufacturing and logistic systems
 12. Push and pull systems: comparison of MRP, just-in-time and conWIP
 13. Production control oriented on bottlenecks – TOC / OPT®

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 1. All grades are calculated according to the scale compliant with the regulations of the AGH studies. 50% of pints is equivalent to a satisfactory grade.
 2. To complete the seminar exercises, students have to get a positive total score from all tests. On all tests, all material discussed from the beginning of the semester is valid. The overall assessment is determined as a simple average of all grades. Oral answers allow students to get additional points for the overall assessment.
 3. If the student does not positive grade from any form of classes at the required date, he/she is entitled to write a retake.
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of grades:

Weight Grade
40% Test
30% Project
30% Report
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the case of absence from classes, the decision on the possibility and form of supplementing the arrears belongs to the teacher, subject to the provisions resulting from the Study Regulations.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic course in mathematics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman, 2008, Factory Physics, McGraw-Hill.
 2. James Ignizio, 2009, Optimizing Factory Performance, McGraw-Hill.
 3. Edward A. Silver, David F. Pyke, Rein Peterson, Inventory management and production planning and scheduling, John Wiley & Sons, New York, 1998.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Selected publications:

 1. Kaczmarczyk, W. (2008). Partial coordination may increase overall costs in supply chains, Decision Making in Manufacturing and Services 2(1-2): 47-62.
 2. Kaczmarczyk, W. (2009b). Practical tips for modelling lot-sizing and scheduling problems, Decision Making in Manufacturing and Services 3(1-2): 37-48.
 3. Kaczmarczyk, W. (2009c). multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services 3(1-2): 15-35.
 4. Kaczmarczyk, W. (2009d). Inventory cost settings in small bucket lot-sizing and scheduling models, Total Logistic Management 2: 27-36.
 5. Kaczmarczyk, W. (2011). Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel machines, International Journal of Production Research 49(9): 2605-2623.
 6. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. Tirpak, T. (2004). Optimal versus heuristic scheduling of surface mount technology lines, International Journal of Production Research 42(10): 2083-2110.
 7. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. he/she Tirpak, T. (2006). Production planning and coordination in customer driven supply chains, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Tom 3, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, s. 81-89.
Informacje dodatkowe:

Brak