Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer aided manufacturing
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-708-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Śliwa Zbigniew (zsliwa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The lectures concern methodologies and techniques of production processes designing using advanced CAD / CAM software. The scope includes preparation of 3D models of the stock and finished product, selection of appropriate machining modules and process operations, rules for using them, as well as process simulations and quality analyzes. Laboratory and design classes are used to apply knowledge in practice and thus to acquire the ability to complete individual tasks.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 knowledge and understanding of methods applicable to manufacturing process designing as well as techniques and tools, including computer simulations, provided by CAD/CAM systems. IMA1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 ability to acquire information from lectures, documentation and another sources, select it and interpret for the use in own design works. IMA1A_U01 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 ability to design and verify by simulation the given manufacturing process by means of properly chosen computer aided design tools. IMA1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 ability to develop a report on the design task done individually or as a member of team IMA1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understanding of the need of individual learning and constant development of own professional competences, proper attitude to undertaken tasks as well as responsibility for personal and team's results IMA1A_K03, IMA1A_K01, IMA1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
52 14 0 28 10 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 knowledge and understanding of methods applicable to manufacturing process designing as well as techniques and tools, including computer simulations, provided by CAD/CAM systems. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from lectures, documentation and another sources, select it and interpret for the use in own design works. - - + + - - - - - - -
M_U002 ability to design and verify by simulation the given manufacturing process by means of properly chosen computer aided design tools. - - + + - - - - - - -
M_U003 ability to develop a report on the design task done individually or as a member of team - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need of individual learning and constant development of own professional competences, proper attitude to undertaken tasks as well as responsibility for personal and team's results - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 52 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (14h):

Methodology of manufacturing processes designs like milling, turning and drilling operations, with the tools provided by advanced CAD/CAM system. Application of machining tools databases, their enhancements and editions. Simulations of machining processes, analyses and modifications. Configuration of software modules for particular tasks: 3D modelling of products with stocks and designing of manufacturing processes. Presentations of chosen examples.

Ćwiczenia laboratoryjne (28h):

Individual tasks on 3D modelling and manufacturing processes design with the use of CAD/CAM system, properly configured on the basis of knowledge acquired on lectures and in result of individual learning. Verifications and modifications of design work results by means of computer simulations. Modifications and enhancements of databases integrated to the software. Documentation of the completed task in the form of a resulting computer file.

Ćwiczenia projektowe (10h):

Teamwork task on designing and modelling of self-offered mechatronic system. Elaboration of manufacturing processes for chosen parts. Configuration of the computer tools for required processes. Computer simulations and verification of elaborated processes. Proces improvement on the basis of simulation results. Project written documentation.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition for passing the module is to obtain positive grades from all laboratory exercises and from the implementation of the project. The grade from laboratory exercises is the arithmetic mean of all laboratory tasks. The assessment of the task depends on the quality of its performance and the answers to the control questions regarding the workflow. The evaluation of the project depends on the implementation of the team project and student’s involvement in its implementation, which is verified by control questions on final delivery. Positive corrections until July 10, at the place and time set by the teacher. In exceptional cases (fortuitous events), it is possible to agree with the person conducting the postponement of the re-pass, but no later than 10 September.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark from the module credit is the arithmetic mean of the laboratory pass mark and the project grade.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In the event of arrears due to the student’s absence from classes, they should be completed with another group as soon as there are vacancies in the laboratories.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Basic computer skills: file operations, Internet, MS Windows, text editor, calculation sheet.
Ability to read and make technical drawings.
Basic knowledge on machining and manufacturing technologies.
Basic knowledge on manufacturing materials

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Augustyn K., EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania
2 Olszak W., Obróbka skrawaniem
3 Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych.
4 Linie produkcyjne – nowoczesne systemy produkcji, http://www.designnews.pl/menu-gorne/artykul/article/linie-produkcyjne-nowoczesne-systemy-produkcji/
5 Praca zbiorowa:Programowanie w systemie Delmia robotów przemysłowych dla
zadań paletyzacji i spawania, http://www.procax.org.pl/plik /Artykul_ 10_Slota_Krupa_ Konicki_Doktor.pdf
6CATIA V5 – Documentation on line

Pomoce naukowe: Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem CATIA V5

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Śliwa Z., Modelowanie i symulacje kinematyczne złożonych układów mechanicznych w systemie
CATIA V5, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, recenzenci: prof..J.Szpytko,
prof..J.Adamczyk, Kraków 2008 r. (str. 111)
2. Śliwa Z., Modelowanie bryłowe części maszyn przy użyciu modułu Part Desing systemu CATIA v.5,
Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, recenzenci: prof..J.Szpytko, prof..A.Chudzikiewicz,
Kraków 2004 r. (str. 168)
3. Uhl T., Śliwa Z.: Wybrane zagadnienia systemów CAD/CAM. Monografia, CCATIE, z.5, Kraków, 1996.

Informacje dodatkowe:

Brak