Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma seminar
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-711-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Mendrok Krzysztof (mendrok@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The main goal of the module is to guide students how to write final thesis and how to present it during the defense. In addition, students will receive organizational and procedural information regarding the registration process of the diploma thesis and completion of studies.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Acquired knowledge in relation to the chosen thesis topic. IMA1A_W12, IMA1A_W06, IMA1A_W13, IMA1A_W15, IMA1A_W02, IMA1A_W11, IMA1A_W05, IMA1A_W04, IMA1A_W10, IMA1A_W14, IMA1A_W09, IMA1A_W16, IMA1A_W08, IMA1A_W01, IMA1A_W17, IMA1A_W03, IMA1A_W18, IMA1A_W07 Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Acquired abilities in relation to the chosen thesis topic. IMA1A_U14, IMA1A_U13, IMA1A_U06, IMA1A_U04, IMA1A_U20, IMA1A_U01, IMA1A_U10, IMA1A_U09, IMA1A_U15, IMA1A_U03, IMA1A_U08, IMA1A_U17, IMA1A_U16, IMA1A_U18, IMA1A_U19, IMA1A_U02, IMA1A_U05, IMA1A_U12, IMA1A_U07, IMA1A_U11 Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Ability to present and defend the results of own work. IMA1A_U04, IMA1A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Acquired social competences in relation to the chosen thesis topic. IMA1A_K03, IMA1A_K07, IMA1A_K06, IMA1A_K05, IMA1A_K04, IMA1A_K02, IMA1A_K01 Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Acquired knowledge in relation to the chosen thesis topic. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Acquired abilities in relation to the chosen thesis topic. - - - - - + - - - - -
M_U002 Ability to present and defend the results of own work. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competences in relation to the chosen thesis topic. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
Diploma seminar

During the course, students will be instructed how to prepare a written scientific work including the research methodology, its editorial layout, the method of placing drawings, tables and formulas, and the citation of literature.
Another issue will be the formulation of guidelines for the presentation of work during defense.
During the remaining classes, each student will be obliged to present his/her engineering thesis. The evaluation of this presentation will be the basis for issuing the final grade of the module.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

During the classes, each student will present his/her engineering thesis. The evaluation of this presentation will be the basis for issuing the final grade of the seminar.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final grade will be determined based on the presentation of the final thesis delivered by the student at the seminar.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If the diploma thesis presentation will not be provided during the course, the student will receive one additional date, given by the seminar tutor.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

http://www.imir.agh.edu.pl/modules/media/Engineer_Diploma_Thesis_Assumptions_requirements_and_principles_of_work.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak