Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bachelor engineering thesis
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-712-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Mendrok Krzysztof (mendrok@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the module, the student creates and documents an engineering diploma thesis under the guidance of the supervisor.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. IMA1A_W12, IMA1A_W07, IMA1A_W06, IMA1A_W13, IMA1A_W15, IMA1A_W02, IMA1A_W11, IMA1A_W05, IMA1A_W04, IMA1A_W10, IMA1A_W14, IMA1A_W09, IMA1A_W16, IMA1A_W08, IMA1A_W01, IMA1A_W17, IMA1A_W03, IMA1A_W18 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. IMA1A_U14, IMA1A_U13, IMA1A_U04, IMA1A_U20, IMA1A_U01, IMA1A_U10, IMA1A_U09, IMA1A_U15, IMA1A_U03, IMA1A_U08, IMA1A_U17, IMA1A_U16, IMA1A_U18, IMA1A_U19, IMA1A_U02, IMA1A_U05, IMA1A_U12, IMA1A_U07, IMA1A_U11 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. IMA1A_U14, IMA1A_U13, IMA1A_U04, IMA1A_U20, IMA1A_U01, IMA1A_U10, IMA1A_U09, IMA1A_U15, IMA1A_U03, IMA1A_U08, IMA1A_U17, IMA1A_U16, IMA1A_U18, IMA1A_U19, IMA1A_U02, IMA1A_U05, IMA1A_U12, IMA1A_U07, IMA1A_U11 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. IMA1A_K03, IMA1A_K07, IMA1A_K06, IMA1A_K05, IMA1A_K04, IMA1A_K02, IMA1A_K01 Praca dyplomowa,
Prezentacja,
Projekt inżynierski,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - - - - - - -
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 582 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 280 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Inne 200 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

The condition of completing the module is the approval of a engineering diploma thesis by the supervisor.

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade of the thesis.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Thesis must be registered before the end of February of a given year. After this date, the student is removed from the student list.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak