Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-102-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

The module includes the basic knowledge of inorganic and organic chemistry. Characteristic of chemical properties and application of materials like: polymers, alloys and composite.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows and understands the basic concepts and laws of chemistry. He knows the structure of the atom, the types of chemical bonds and can write an electron configuration of atom. IMA1A_W03 Kolokwium
M_W002 The student knows the types of chemical reactions, periodic table of elements, classification and characterization of inorganic and organic compounds IMA1A_W03 Kolokwium
M_W003 The student is able to characterize the properties of states of matter (gases, liquids, solids, plasma) IMA1A_W03 Kolokwium
M_W004 He knows the reactions proceed in the aqueous electrolytes (dissociation, hydrolysis) and he is able to calculate the concentrations of solutions IMA1A_W03 Kolokwium
M_W005 Student has a basic knowledge concerning the thermo chemistry, kinetics, chemical equilibrium and mass transport (diffusion, convection, migration) IMA1A_W03 Kolokwium
M_W006 He knows the basic concepts of electrochemistry, corrosion of metals and alloys. The student is able to characterize the chemical properties of metals, he knows what is the electrochemical series of metals, electrolytic and galvanic cells. He knows the types of corrosion and corrosion protection. IMA1A_W03 Kolokwium
M_W007 The student has knowledge of the basics of organic chemistry and polymer chemistry IMA1A_W03 Kolokwium
M_W008 He can calculate the solution concentration (percentage, molar, normal), moreover he will perform stoichiometric and thermochemical calculations IMA1A_W03 Kolokwium
M_W009 The stdent can characterize the chemical nad physical properties of gases, liquides and solids. IMA1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student will be able to write the formulas of organic and inorganic compounds, chemical equations, calculate the degree of oxidation state of the element IMA1A_U02, IMA1A_U01 Kolokwium
M_U002 The student can perform himself synthesis (polymer’s synthesis), analysis, redox, single and double exchange reactions. He will be able to construct a galvanic cell and measure the electromotive force. Moreover, he will be able to choose the appropriate type of corrosion protection protection of alloys . IMA1A_U02, IMA1A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student can prepare a report on the base of experiments performed during the laboratory classes. Moreover, the student will be able to ork in a team. IMA1A_K04 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows and understands the basic concepts and laws of chemistry. He knows the structure of the atom, the types of chemical bonds and can write an electron configuration of atom. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows the types of chemical reactions, periodic table of elements, classification and characterization of inorganic and organic compounds + - + - - - - - - - -
M_W003 The student is able to characterize the properties of states of matter (gases, liquids, solids, plasma) + - - - - - - - - - -
M_W004 He knows the reactions proceed in the aqueous electrolytes (dissociation, hydrolysis) and he is able to calculate the concentrations of solutions + - - - - - - - - - -
M_W005 Student has a basic knowledge concerning the thermo chemistry, kinetics, chemical equilibrium and mass transport (diffusion, convection, migration) + - - - - - - - - - -
M_W006 He knows the basic concepts of electrochemistry, corrosion of metals and alloys. The student is able to characterize the chemical properties of metals, he knows what is the electrochemical series of metals, electrolytic and galvanic cells. He knows the types of corrosion and corrosion protection. - - - - - - - - - - -
M_W007 The student has knowledge of the basics of organic chemistry and polymer chemistry + - + - - - - - - - -
M_W008 He can calculate the solution concentration (percentage, molar, normal), moreover he will perform stoichiometric and thermochemical calculations + - + - - - - - - - -
M_W009 The stdent can characterize the chemical nad physical properties of gases, liquides and solids. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student will be able to write the formulas of organic and inorganic compounds, chemical equations, calculate the degree of oxidation state of the element + - + - - - - - - - -
M_U002 The student can perform himself synthesis (polymer’s synthesis), analysis, redox, single and double exchange reactions. He will be able to construct a galvanic cell and measure the electromotive force. Moreover, he will be able to choose the appropriate type of corrosion protection protection of alloys . - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can prepare a report on the base of experiments performed during the laboratory classes. Moreover, the student will be able to ork in a team. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Lecture of the General Chemistry

Lecture: Basic concepts and laws of chemistry, atomic structure, electron configurations of atoms. Periodic table of elements, the chemical and physical properties of elements, the chemical bonds. States of matter (the properties of gases, liquids and solids, liquid crystals, plasmas). The classification of inorganic compounds, nomenclature of compounds, chemical reactions (types of chemical reactions). Chemical equations, therochemical calculation (heat of the reaction). Chemical kinetics, chemical equilibrium, equilibrium constant. Concentration of the solutions. Colloidal solutions – structure, properties. Reactions in the electrolytes: dissociation, solvatation, hydrolysis. Mass transport (diffusion, convection, migration). Basic concepts of electrochemistry. Practical aspects of electrochemistry (corrosion of metals and alloys, electrolysis, electroplating). Fundamentals of organic chemistry. Classification of organic compounds and chracteristic of their chemical reactivity. Fundamentals of polymer chemistry. Selected problems of materials chemistry (polymers, alloys and composites).

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Laboratory classes of the General Chemistry

The following laboratory classes ill be performed:

1. Basic chemical calculations: stoichiometry, concentrations, basics of thermochemistry, safety instructions.
2. Tests: chemical calculations, basics of thermochemistry, names and formulas of chemical compounds, Types of chemical reactions and Classification of inorganic compounds. Two exercises: Types of chemical reactions and Classification of inorganic compounds.
3. Two exercises: Equilibria in electrolytes solutions and water hardness. Viscosity.
4. Two exercises: Galvanic series and electrochemical cells and Chemical properties of metals.
5. Two exercises: Electrochemical corrosion and Corrosion protection.
6. Two exercises: Organic chemistry and Polymers. .

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Only a student who has obtained a positive grade from laboratory classes and a positive exam grade can receive a final grade. The grade of the exam is the average grades from two tests (test 1 nad test 2) covering the knowledge from the lecture. The final grade is calculated from the following formula:

Final grade: 0.3 x (test 1) + 0.3 x (test 2) + 0.4 x grade form laboratory classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Presence at the laboratory classes

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chemistry, Bailard J. C., Kleinberg J., Castellion M. E, III Edition, Academic Press, N.York 1989
2. General Chemistry, Linus Pauling, Courier Dover Publications, 1988
3. General Chemistry, Raymond Chang, New York: Random House 1989
4. Chemistry, S.S. Zumdahl and S.A. Zumdah, Brooks Cole 10 Davis Drive Belmont, CA 94002-3098, USA 2010
5. Chemical Principles, Peter Atkins, Loretta Jones, W.H. Freeman and Company New York 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Presence at the laboratory classes is obligatory.
The exam include the knowledge achieved during the lecture.