Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of material science
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-205-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Dymek Stanisław (dymek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Possesses basic knowledge on physical and mechanical properties of materials IMA1A_W02 Egzamin
M_W002 Possesses fundamental knowledge on materials processing and its relationship to properties IMA1A_W02, IMA1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Possesses skills of evaluating and selecting materials for specific engineering applications IMA1A_U02, IMA1A_U01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Understands relationship between chemical composition, processing, microstructure and resulting properties of materials IMA1A_U03, IMA1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can formulate opinions on materials usage in manufacturing industry IMA1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 36 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Possesses basic knowledge on physical and mechanical properties of materials + - + - - - - - - - -
M_W002 Possesses fundamental knowledge on materials processing and its relationship to properties + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Possesses skills of evaluating and selecting materials for specific engineering applications + - + - - - - - - - -
M_U002 Understands relationship between chemical composition, processing, microstructure and resulting properties of materials + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can formulate opinions on materials usage in manufacturing industry + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (36h):

1. Wstęp – znaczenie nauki o materiałach, klasyfikacja materiałów, struktura krystaliczna materiałów (Introduction – importance of materials science, classification of materials, structure of crystalline solids)
2. Podstawowe wiadomości z krystalografii, defekty struktury krystalicznej, podstawowe własności mechaniczne materiałów (Basic crystallography, imperfections in solids, basic mechanical properties of materials)
3. Mechanizmy umocnienia metali, zdrowienie i rekrystalizacja (Strengthening machanisms in metals, recovery and recrystallization)
4. Dyfuzja. Układy równowagi fazowej i przemiany fazowe w stopach metali: kształtowanie mikrostruktury i jej wpływ na własności mechaniczne (Diffusion. Phase diagrams and phase transformations in metallic alloys: development of microstructure and its influence on mechanical properties)
5. Niszczenie materiałów: pękanie, zmęczenie, pełzanie – pojęcia podstawowe (Failure of materials: fracture, fatigue, creep – basic concepts)
6. Metaliczne materiały konstrukcyjne: stopy żelaza i wybranych metali nieżelaznych (Structural metallic materials: ferrous alloys and selected nonferrous alloys)
7. Tworzywa ceramiczne i szkła nieorganiczne (Ceramic materials and inorganic glasses) 3 h
8. Mechaniczne własności ceramik (Mechanical properties of ceramics)
9. Szkła, formowanie włókien i ich własności optyczne (Glasses, formation of fibres and their optical properties)
10. Polimery i kompozyty (Polymers and composities)
11. Techniczne materiały polimerowe w konstrukcjach mechanicznych (Technical polymers in mechanical structures)
12. Technologie przetwarzania kompozytów wzmocnionych (Technologies of processing of reinforced composities)
13. Właściwości elektryczne, magnetyczne, optyczne, termiczne i i biomedyczne materiałów polimerowych (Electrical, magnetic, optical, thermal and biomedical properties of polymers)
14. Materiały inteligentne, funkcjonalne i biomedyczne (Smart, functional and biomedical materials)
15. Elementy komputerowego doboru materiałów (Elements of computational materials selection)

Ćwiczenia laboratoryjne (24h):

1. Deformation and recrystallization of metals
2. Heat treatment of metals and microscopic investigation of heat treated steels
3. Precipitation strengthening of aluminum alloys
4. Microscopic investigation of annealed steels and cast irons
5. Forming of ceramic materials
6. Investigation of heat shock response of ceramic materials
7. Identification of polymers
8. Investigation of composite materials strength
9. Production of piezoelectric composits
10. Investigation of multiphase materials

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weirght mean of grades from final exam and laboratory classes

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.F. Ashby, H. Sherclif, D. Cebon, “Materials – Engineering, Science, Processing and Design”
2. M.F. Ashby, D.R.H. Jones, “Engineering Materials” vol 1 and 2
3. W.D. Callister, D.G. Rethwisch, " Fundamentals of Materials Science and Engineering"
4. D.R. Askeland, P.P. Phule, “The Scioence and Engineering of Materials”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak