Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamentals of design of mechanisms in mechatronic devices
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-403-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 extensive knowledge of mathematics, including algebra, analysis, probabilistics and elements of discrete and applied mathematics, including numerical and mathematical methods, necessary for formulating and solving complex problems in mechatronics IMA1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics IMA1A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W003 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics IMA1A_W11
M_W004 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices IMA1A_W12
M_W005 knowledge of the current state and recent development trends of mechatronics IMA1A_W13
M_W006 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems IMA1A_W14
M_W007 basic knowledge of robotics IMA1A_W05
M_W008 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results IMA1A_W07
M_W009 well-ordered and theory-based knowledge of basic automatics and control theory IMA1A_W09
M_W010 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques IMA1A_W10
M_W011 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics IMA1A_W15
M_W012 knowledge of the general rules for creation and development of individual entrepreneurship IMA1A_W18
Umiejętności: potrafi
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions IMA1A_U01
M_U002 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines IMA1A_U02
M_U003 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task IMA1A_U03
M_U004 ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed IMA1A_U04
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning (MA, PhD, postgraduate studies, courses) to improve professional, personal and social competence IMA1A_K01
M_K002 ability to correctly set priorities in meeting own or external objectives IMA1A_K05
M_K003 ability to think and act in an enterprising manner IMA1A_K06
M_K004 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively IMA1A_K04
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
101 48 0 14 39 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 extensive knowledge of mathematics, including algebra, analysis, probabilistics and elements of discrete and applied mathematics, including numerical and mathematical methods, necessary for formulating and solving complex problems in mechatronics + - + + - - - - - - -
M_W002 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - + + - - - - - - -
M_W003 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - + + - - - - - - -
M_W004 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices + - - - - - - - - - -
M_W005 knowledge of the current state and recent development trends of mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W006 elementary knowledge of the life cycle of mechatronic devices and systems + - - - - - - - - - -
M_W007 basic knowledge of robotics + - - - - - - - - - -
M_W008 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results + - - - - - - - - - -
M_W009 well-ordered and theory-based knowledge of basic automatics and control theory + - - - - - - - - - -
M_W010 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques + - - - - - - - - - -
M_W011 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W012 knowledge of the general rules for creation and development of individual entrepreneurship + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to acquire information from literature, databases and other sources, integrate, select and interpret the information, draw conclusions, formulate and justify opinions - - + + - - - - - - -
M_U002 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines - - + + - - - - - - -
M_U003 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task - - + + - - - - - - -
M_U004 ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning (MA, PhD, postgraduate studies, courses) to improve professional, personal and social competence - - + + - - - - - - -
M_K002 ability to correctly set priorities in meeting own or external objectives - - + + - - - - - - -
M_K003 ability to think and act in an enterprising manner - - + + - - - - - - -
M_K004 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 godz
Punkty ECTS za moduł 8 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 101 godz
Przygotowanie do zajęć 47 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 58 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (48h):
Lectures – selected proplems

Lectures for presentations:
Structure of mechanisms and machines
Kinetic analysis of planar mechanisms
Kinetic analysis of transmissions
Kinetostatic analysis of planar mechanisms
Friction in kinetic pairs. Kinetostatics analysis of mechanisms with friction)
Balancing of mechanisms
Precise mechanisms
Selected problems of synthesis of mechanisms

Ćwiczenia laboratoryjne (14h):
General problems to solve on laboratories

Topics to solve:
Structure of mechanisms and machines
Kinetic analysis of planar mechanisms
Kinetic analysis of transmissions
Kinetostatic analysis of planar mechanisms
Friction in kinetic pairs. Kinetostatics analysis of mechanisms with friction
Balancing of mechanisms
Precise mechanisms
Selected problems of synthesis of mechanisms

Ćwiczenia projektowe (39h):
General problems to solve in projects

Topics to solve:
Structure of mechanisms and machines
Kinetic analysis of planar mechanisms
Kinetic analysis of transmissions
Kinetostatic analysis of planar mechanisms
Friction in kinetic pairs. Kinetostatics analysis of mechanisms with friction
Balancing of mechanisms
Precise mechanisms
Selected problems of synthesis of mechanisms

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark is a weighted average of the marks of the test, design exercises, laboratory exercises and projects.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Requires knowledge of subjects: Mechanics, Machine elements design, Strength of materials, Materials sciences.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Collins J. A., Busby H. R., Staab G. H.: Mechanical design of machine elements and machines: a failure prevention perspective. 2nd ed. John Wiley & Sons, Inc., cop. 2010.
Mechanical Engineering Design, R. G. Budynas, J.K. Nisbett, McGraw-Hill Science, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak