Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Service robots
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-505-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Buratowski Tomasz (tburatow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 elementary knowledge of electronics and electrical engineering IMA1A_W04
M_W002 basic knowledge of robotics IMA1A_W05
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices IMA1A_W06
M_W004 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results IMA1A_W07
M_W005 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics IMA1A_W08
M_W006 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques IMA1A_W10
M_W007 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics IMA1A_W11
M_W008 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices IMA1A_W12
Umiejętności: potrafi
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines IMA1A_U02
M_U002 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task IMA1A_U03
M_U003 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems IMA1A_U07
M_U004 ability to formulate an algorithm; to use high-level programming languages and proper IT tools to develop programs and software for microcontrollers and microprocessors used in a mechatronic system IMA1A_U14
M_U005 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks typical for mechatronics and select and apply proper methods and tools IMA1A_U20
M_U006 competence in independent study, also to improve professional qualifications IMA1A_U06
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively IMA1A_K04
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
121 52 0 39 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 elementary knowledge of electronics and electrical engineering + - - - - - - - - - -
M_W002 basic knowledge of robotics + - - - - - - - - - -
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices + - - - - - - - - - -
M_W004 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results + - - - - - - - - - -
M_W005 well-ordered and theory-based knowledge of technical mechanics necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - - - - - - - - - -
M_W006 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques + - - - - - - - - - -
M_W007 well-ordered and theory-based knowledge of the construction of precise machinery, including the theory of machines and mechanisms necessary for formulating and solving problems in mechatronics + - - + - - - - - - -
M_W008 knowledge and understanding of the methodology of designing mechatronic devices and methods and techniques used for the design, including the artificial intelligence method; knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines - - + + - - - - - - -
M_U002 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task - - - + - - - - - - -
M_U003 ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems - - + + - - - - - - -
M_U004 ability to formulate an algorithm; to use high-level programming languages and proper IT tools to develop programs and software for microcontrollers and microprocessors used in a mechatronic system - - + + - - - - - - -
M_U005 ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks typical for mechatronics and select and apply proper methods and tools - - + + - - - - - - -
M_U006 competence in independent study, also to improve professional qualifications - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 325 godz
Punkty ECTS za moduł 13 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 121 godz
Przygotowanie do zajęć 59 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 98 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (52h):
Getting to know the state of the art and the description of a mathematical model of service robots

Lectures present the current state of knowledge on the construction, use and operating conditions of service robots in particular mobile robots. As part of the classes is presented mathematical description of mobile service robots. Extensively analysed issues related to the forward and inverse kinematics and dynamics. The lectures are related control and construction description of various types of service robots and manipulation robots. Motion analysis for walking robots. Grippers and end-effectors in robotics. Manipulation Robots. Manipulation Robots in medicine.

Ćwiczenia laboratoryjne (39h):
Implementation of the mathematical model of mobile service robots

As part of the classes is required implementation of mathematical models and the identification of service robots dynamic equations of motion in the MATLAB environment. Computational analysis in MATLAB environment concerns issues related to kinematics, dynamics and identification of dynamic equations of motion with the use of artificial intelligence algorithms based on fuzzy logic. The laboratories are also analysed issues related to the control and construction of various types of service robots. Robots in medicine.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Creating a mathematical model of mobile service robots

During the project classes is required to develop mathematical models of service robots and identification of dynamic equations of motion. Extensively analysed issues related to the kinematics, dynamics and the identification of dynamic equations of motion with the use of artificial intelligence algorithms based on fuzzy logic. The exercises are also analysed issues related to the control and construction of various types of service robots. Analysis of the motion for walking robots. Description of the walking robots.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Average marks of the project and the laboratory

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of matrix, differential, basic knowledge of mechanics, strength of materials, machine design basics and control theory.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jones J. L., Seiger B. A., Flynn A. M., Mobile Robots: Inspiration to Implementation, Second Edition, 1998.
Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D., Introduction to Autonomous Mobile Robots (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series),2011.
Cook G., Mobile Robots: Navigation, Control and Remote Sensing, 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak