Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Enterprise
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMA-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronic Engineering with English as instruction language
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Is able to define and explain the nature and conditions of business IMA1A_U01, IMA1A_W17, IMA1A_W18 Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Understands and identifies the theoretical and practical issues of small business management IMA1A_W16, IMA1A_U01, IMA1A_W17, IMA1A_K04, IMA1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt
M_U002 Can describe and explain the basic competence of the entrepreneur IMA1A_U01, IMA1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Can present the process leading to running their own business and is able to build, present and explain issues associated with creating a business plan IMA1A_U04, IMA1A_K05, IMA1A_K06, IMA1A_U01, IMA1A_K04, IMA1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Is able to define and explain the nature and conditions of business + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Understands and identifies the theoretical and practical issues of small business management + - - - - + - - - - -
M_U002 Can describe and explain the basic competence of the entrepreneur - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can present the process leading to running their own business and is able to build, present and explain issues associated with creating a business plan - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Lecture
1.The concept and the essence of entrepreneurship (definition, types)
2.Entrepreneurial competence
3.Institutional conditions for running your own business
4.Procedures for setting up and running a company in Poland
5.Sources of financing a new venture
6.Financial analysis of a small business
7.Innovation as the basis for entrepreneurial activities

Zajęcia seminaryjne (10h):

Seminar
1.Business plan, reason for its creation, its functions and forms
2.Typical layout of a business plan
3.Sources of information necessary to develop a business plan
4.The problems and tasks that occur when creating a business plan
5.Some practical aspects of management in small enterprises

During seminar classes, students in project groups will develop a business plan for a sample small business.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final assessment: Passing a test from lectures, seminars (60%), group project business plan (40%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Prior knowledge of business management, basics of marketing and macroeconomics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
2.S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
3.B. Wierzba, E. Filipiak, Przedsiębiorczość, ABC small business’u, Warszawa 2002
4.B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5.Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, pod red. H. Godlewska-Majkowska, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
6.M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009.
7.K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak