Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  informatyka techniczna i telekomunikacja 12 6
  automatyka, elektronika i elektrotechnika 11 5
  nauki fizyczne 179 85
  nauki biologiczne 8 4
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  W obszarze dostosowywania studiów na AGH do wymagań Procesu Bolońskiego, co w Strategii Rozwoju Uczelni wymieniane jest jako najważniejsze zadanie w zakresie kształcenia, proponowany program kształcenia na kierunku “Mikro- i nanotechnologie w biofizyce” zapewnia możliwie dużą niezależność studiów pierwszego i drugiego stopnia, ułatwiającą mobilność pionową. Mobilność poziomą zapewnia możliwość realizacji wybranych elementów programu studiów jako przedmiotów obieralnych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej lub na innych wydziałach AGH. Zadbano również o ujednolicenie punktowego systemu rozliczania postępów studenta (ECTS). Strategia rozwoju AGH kładzie również duży nacisk na doskonalenie warunków zwiększających motywację do pracy naukowej oraz wymiany międzynarodowej. Program kształcenia na kierunku “Mikro- i nanotechnologie w biofizyce” wspiera te dążenia poprzez umożliwienie zaliczania studentom pracy naukowej prowadzonej we współpracy z pracownikami wydziału lub innych placówek naukowych/badawczych krajowych i zagranicznych oraz przedmiotów i szkoleń odbytych w ramach wyjazdów zagranicznych jako modułów obieralnych, za które studenci otrzymują punkty ECTS i oceny.

  Kierunek “Mikro- i nanotechnologie w biofizyce” zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Bogaty wybór specjalistycznych zajęć laboratoryjnych na wyższych latach studiów przygotowuje studentów do przyszłej pracy w wysokospecjalistycznych ośrodkach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

  Program studiów zapewnia możliwość uzyskania solidnej wiedzy inżynierskiej popartej podstawami nauk ścisłych w dyscyplinie fizyki i biofizyki, więc doskonale wpisuje się w rozwój, zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW, gospodarki opartej na wiedzy.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Kształtowanie programu, w tym planów studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Absolwenci kierunku będą mogli starać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in.:
  • przetwórstwo materiałów,
  • mechanika precyzyjna,
  • optyka,
  • elektronika,
  • kontrola struktury materii na poziomie molekularnym,
  • otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników,
  • praca z urządzeniami wysokiej próżni,
  • obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętnościinformatyczne.
  W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

  Branże:

  • elektroniczna i elektrotechniczna związane z urządzeniami wysokiej precyzji (AB SCIEX, Abl&E Jasco, Alfa Laval, Bionicum, Canberra Packard Sp. z o.o, IRtech, Prevac, LGC Standards, Meranco),
  • energetyczna (Svanvid, LM System, EiT+, ABB, Bioreactors, Evertec), chemiczna (BRB Central Eastern Europe, Sigma Aldrich, Nanochem), samochodowa (Nanochem, Autofenix),
  • optyczna (Carl Zeiss Sp. z o.o, Olympus Polska),
  • budowlana (Aerogels Poland Nanotechnology), spożywcza (Centralne Laboratorium Agroekologiczne, Merieux NutriScience – Silliker Polska), biomedyczna (Argenta sp. z o.o, BioMed, Bionicum, NanoLek),
  • farmaceutyczna (Jelfa, A&A Biotechnology, Alfa Sagittarous, Cardinal Pharma, Dr Irena Eris, Ziołolek),
  • biotechnologiczna (Eppendorf, BioMed, BLIRT – Biolab Innovative Research Technologies),
  • ochrona środowiska, zdrowia i monitorowania zmian w nim zachodzących (Centralne Laboratorium Agroekologiczne, Perkin Elmer, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt – Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz),
  • informatyczna (Lorenz Life Science, ABB i większość wcześniej wymienionych firm oraz dodatkowo sektory bankowości i rachunkowości),
  • stanowiska w firmach, jako osoby koordynujące działania interdyscyplinarne (Execmind w Life Science oraz IT/Technology), a także w handlu (np.: Krakchemia SA, Meranco, Sigma Aldrich, Test Therm).
   Poza tym absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach naukowo-badawczo-rozwojowych (np. Akademickie Mentrum ACMiN, Małopolskie Centrum Biotechnologiczne MCB, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz wiele innych instytutów PAN, a także Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Instytut Ochrony Środowiska – IBP, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt – Laboratorium Jakości Surowców i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz i inne) jak również – na uczelniach w całej Polsce.

  Niezależnie od powyższego atutem kierunku jest szeroka oferta możliwości dalszego kształcenia się absolwentów tego kierunku w ramach studiów doktoranckich, w zależności od ich zainteresowań, na wielu uczelniach polskich (w tym na innych wydziałach AGH).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Absolwenci wszystkich kierunków studiów na WFiIS zajmują czołowe lokaty w raportach z Elektronicznych Losów Absolwentów zarówno pod względem wysokości zarobków, czasu poszukiwania pracy jak i wskaźnika zatrudnienia. Przy kształtowaniu programu, w tym planów studiów brane są pod uwagę wyniki badań ankietowych prowadzonych przez Centrum Karier AGH. W przypadku stwierdzenia niepokojących symptomów Wydziałowe zespoły Audytu Dydaktycznego i Jakości Kształcenia wysuwają propozycję zmian mających wyjść na przeciw zmieniającym się wymaganiom rynku pracy.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Uwagi i zalecenia z raportów Polskiej Komisji Akredytacyjnej są konsekwentnie uwzględniane przy kształtowaniu programu, w tym planów studiów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Wydziałowe zespoły Audytu Dydaktycznego oraz Jakości Kształcenia corocznie proponują modyfikacje planów studiów wynikające z analizy Katalogu dobrych praktyk wypracowanego przez zespoły uczelniane zajmujące się analizą i usprawnianiem procesów dydaktycznych.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Kształtowanie programu, w tym planów studiów odbywa się przy wykorzystaniu działającej przy WFiIS Rady Społecznej, która przekazuje ew. uwagi co do pożądanych zmian w tym zakresie.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat na studia powinien charakteryzować się zamiłowaniem zarówno do przedmiotów ścisłych (matematyka i fizyka) jak i technicznych (informatyka i elektrotechnika).

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z aktualną Uchwałą Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 10
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 105 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 20 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 70 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 63 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 106 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:
  • Obowiązkowym elementem planu studiów na każdym z kierunków są trwające 160 godzin praktyki zawodowe, organizowane po szóstym semestrze studiów 1. stopnia, za które w momencie ich zaliczenia student otrzymuje 6 ECTS.
  • Celem praktyk zawodowych jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy.
  • Praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o zawierane z zakładem pracy ,,Porozumienie o prowadzeniu praktyk’’ określającym między innymi plan praktyki.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Aby uzyskać wpis na kolejny semestr należy złożyć w dziekanacie w terminie wskazanym przez Dziekana semestralny plan studiów.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Deficyt punktów nie może przekraczać tuzina punktów ECTS.

  Dodatkowo:

  • warunkiem wpisu na semestr drugi jest zaliczenie modułu: Mechanika i fizyka statystyczna;
  • warunkiem wpisu na semestr trzeci jest zaliczenie modułu: Elektromagnetyzm i optyka;
  • warunkiem wpisu na semestr siódmy jest wybór tematu pracy inżynierskiej.
  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  12
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:
  • Na początku semestru poprzedzającego semestr rozpoczęcia zajęć w tzw. blokach tematycznych student wybiera w formie określonej przez Dziekana Wydziału blok/bloki tematyczne do realizacji w semestrach następnych.
  • O sposobie wyboru bloków tematycznych studenci są informowani mailowo na adresy zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Uczelni.
  • O przyjęciu na określony blok zajęć decyduje Dziekan Wydziału w oparciu o listy rankingowe oparte na średniej ze studiów i liczbie miejsc w grupach dedykowanych poszczególnym blokom zajęć biorąc pod uwagę racjonalizacje liczbę i liczebność grup ćwiczeniowych.
  Semestry kontrolne:
  2, 3, 7
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Student może rozpocząć studia indywidualne od piątego semestru studiów 1. stopnia, jeżeli jego średnia ocena z dotychczasowych studiów jest nie niższa niż 4,0 oraz posiada oświadczenie nauczyciela akademickiego, stwierdzające, ze podejmie się on opieki nad indywidualnym programem studiów.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :
  • Nadzór nad wyborem, realizacją i zaliczeniem praktyk zawodowych dla każdego z kierunków sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich powoływany przez Dziekana na okres kadencji władz dziekańskich.
  • W trakcie odbywania praktyki zawodowej student uzupełnia dziennik praktyk.
  • Praktyka zawodowa kończy się wystawieniem zaświadczenia o jej ukończeniu przez zewnętrznego opiekuna praktyki.
  • Student przygotowuje krótkie sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej.
  • Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej weryfikowane jest przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.
  • Na podstawie złożonych dokumentów (dziennika praktyk, zaświadczenia o ukończeniu praktyki oraz sprawozdania z przebiegu praktyk) i zgodnie z Regulaminem studiów wyższych AGH praktyka zawodowa zaliczana jest przy użyciu zapisu zaliczono (,,zal’’).
  Zasady obieralności modułów zajęć:

  1. Jako przedmioty obieralne mogą zostać zaliczone przedmioty z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych, Wydziałowej Bazy Przedmiotów Obieralnych, przedmioty prowadzone na innych kierunkach AGH jak również przedmioty realizowane poza AGH.
  2. Wyboru przedmiotów w Uczelnianej Bazie Przedmiotów Obieralnych studenci dokonują na zasadach określonych w aktualnym zarządzeniu Rektora AGH dotyczącym jej działania.
  3. Wyboru przedmiotów w Wydziałowej Bazie Przedmiotów Obieralnych studenci dokonują na zasadach opisanych w dokumencie „Opracowanie aplikacji do wsparcia procesu wyboru przedmiotów obieralnych na potrzeby Wydziału FiIS”.
  4. Realizacja przedmiotu obieralnego prowadzonego na innym kierunku studiów AGH możliwa jest na wniosek studenta za zgodą Dziekana odpowiedzialnego za dany kierunek studiów na AGH.
  5. Realizacja przedmiotu obieralnego prowadzonego poza AGH możliwa jest na wniosek studenta, za zgodą Dziekana jeżeli nie powoduje kosztów finansowych dla AGH.
  6. Na wniosek studenta, za zgodą Dziekana przedmiot obieralny może zostać zrealizowany „awansem” (tzn. rozliczony w późniejszym semestrze tego samego stopnia studiów).
  7. Na wniosek studenta, za zgodą Dziekana jako przedmiot obieralny może zostać zaliczony przedmiot zaliczony na innym kierunku studiów, w tym poza AGH.
  8. W czasie studiów student zobowiązany jest zrealizować przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.
  9. Wniosek o poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału o nowy przedmiot obieralny składa do Dziekana nauczyciel akademicki wskazując nazwę przedmiotu (w tym w języku angielskim), proponowane formy zajęć wraz z informacją o ich wymiarze godzinowym i krótką charakterystyką przedmiotu.
  10. Wniosek podlega akceptacji przez Prodziekana ds. Kształcenia, który określa liczbę punktów ECTS przypisanych przedmiotowi.
  11. Przy określaniu punktów ECTS przypisanych przedmiotowi zakłada się, ze całkowity nakład pracy studenta jest dwukrotnością godzin kontaktowych.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  1. Proces zgłaszania, zatwierdzania, wyboru, recenzowania i składania projektów dyplomowych na WFiIS odbywa się za pośrednictwem Modularnego Internetowego Systemu Informacyjno-Organizacyjnego (MISIO).

  2. Opiekunem projektu dyplomowego na studiach 1. stopnia może być osoba co najmniej ze stopniem doktora:
  a) pracownik WFiIS,
  b) pracownik instytutu PAN,
  c) osoba spoza AGH posiadająca doświadczenie w zakresie objętym tematyką pracy.

  3. Dziekan może wyrazić zgodę na realizacje projektu dyplomowego pod opieką:
  a) nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora z innej jednostki organizacyjnej AGH,
  b) specjalisty spoza AGH nie posiadającego stopnia doktora lecz posiadającego kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację projektu dyplomowego.

  4. Procedura wyboru i zatwierdzenia tematów projektów dyplomowych przebiega według poniższego schematu.
  a) Opiekun projektu zgłasza temat w systemie MISIO
  b) Tematy projektów dyplomowych zgłaszane przez pracowników są zatwierdzane przez dwuosobową komisję.
  i. Komisje dla poszczególnych kierunków studiów powołuje Dziekan na okres kadencji władz dziekańskich.
  ii. W skład komisji z urzędu wchodzi Prodziekan ds. Studenckich.
  c) Tematy projektów dyplomowych zgłaszane przez pracowników spoza WFiIS zatwierdza Prodziekan ds. Kształcenia i Prodziekan ds. Nauki i Współpracy.
  d) Po zatwierdzeniu tematu przez komisję, temat zaczyna być widoczny w systemie MISIO do wyboru dla studentów.
  e) Student wybiera temat z listy tematów i kontaktuje się z opiekunem projektu dyplomowego celem ustalenia warunków współpracy.
  f) Spośród studentów, którzy zgłosili się do realizacji danego tematu, opiekun projektu dyplomowego wybiera jednego studenta (lub dwóch studentów w przypadku prac dwuosobowych) oraz wyraża zgodę na realizowanie przez niego tematu pod swoja opieką.
  g) Komisja wymieniona w punkcie b) zatwierdza studenta do realizacji tematu.

  5. Procedura składania i recenzowania projektów i prac dyplomowych przebiega według poniższego schematu.
  a) Student przedstawia projekt lub pracę dyplomową opiekunowi pracy.
  b) Opiekun pracy zatwierdza projekt lub pracę lub wskazuje konieczne poprawki i uzupełnienia.
  c) Po zatwierdzeniu projektu lub pracy przez opiekuna student umieszcza projekt lub pracę w systemie MISIO z zaznaczeniem opcji „wersja ostateczna”.
  d) W przypadku gdy projekt dyplomowy realizowany jest w formie pracy projektowej, programu lub systemu komputerowego, pracy konstrukcyjnej lub technologicznej, etc., w systemie MISIO deponuje się dokumentację techniczną projektu.
  e) W ciągu tygodnia od umieszczenia projektu lub pracy dyplomowej w systemie MISIO opiekun proponuje dwóch kandydatów na recenzenta projektu dyplomowego.
  f) Prodziekan ds. studenckich spośród osób wskazanych w punkcie e) powołuje bez zbędnej zwłoki recenzenta pracy.
  g) Osoba wskazana przez prodziekana przyjmuje lub odrzuca propozycję napisania recenzji.
  Odrzucenie propozycji napisania recenzji wymaga uzasadnienia. Na życzenie władz dziekańskich uzasadnienie takie powinno mieć formę pisemną. W przypadku uzasadnionego odrzucenia propozycji napisania recenzji Dziekan wskazuje innego recenzenta.
  h) Opiekun projektu lub pracy w terminie 14 dni od umieszczenia ostatecznej wersji pracy w systemie MISIO oraz recenzent w terminie 14 dni od otrzymania propozycji recenzji składają za pośrednictwem MISIO recenzje projektu dyplomowego.
  i) Po ukazaniu się recenzji w systemie MISIO student drukuje pracę wraz z recenzjami a następnie podpisaną przez opiekuna pracy i recenzenta składa w dziekanacie w terminach przewidzianych Regulaminem studiów wyższych AGH.

  6. Terminy dotyczące
  a) przyjmowania propozycji tematów,
  b) zatwierdzania tematów przez komisje,
  c) wyboru tematów przez studentów i zatwierdzenie wyboru przez opiekunów,
  d) ostatecznego zatwierdzenia tematów, opiekunów i dyplomantów przez komisję
  corocznie ustala Dziekan wydziału.

  7. Dopuszcza się możliwość zmiany tematu i opiekuna projektu dyplomowego.
  a) Temat projektu dyplomowego może zostać zmieniony na wniosek opiekuna, jeżeli w trakcie realizacji z przyczyn niezależnych od studenta konieczne okaże się jego uściślenie, modyfikacja lub zmiana.
  b) Student może zrezygnować z realizacji tematu projektu dyplomowego i wybrać inny temat tylko w przypadku powtarzania 7. semestru studiów 1. stopnia.
  c) Student może zrezygnować z realizacji tematu pracy dyplomowej i wybrać inny temat za zgodą dotychczasowego opiekuna pracy nie później niż przed rozpoczęciem 3. semestru studiów 2. stopnia.
  d) Jeżeli student nie złoży pracy dyplomowej w przewidzianym Regulaminem studiów wyższych AGH terminie opiekun pracy może zrezygnować z opieki nad pracą. Rezygnację z obowiązków opiekun składa na piśmie do Dziekana wydziału.
  e) Jeżeli student został skierowany na powtarzanie projektu dyplomowego to wówczas może dokonać wyboru nowego tematu projektu dyplomowego.

  Egzamin dyplomowy

  1. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który:
  a) zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki,
  b) zarejestrował projekt dyplomowy w formie elektronicznej w formacie PDF za pośrednictwem MISIO,
  c) złożył i zarejestrował w dziekanacie wydruk projektu dyplomowego,
  d) złożył wszystkie wymagane przez Dziekana dokumenty i wniósł stosowne opłaty.

  2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powoływana przez Dziekana wydziału. Komisji przewodniczy Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.

  3. Egzamin dyplomowy polega na sprawdzeniu poziomu opanowania wiedzy z zakresu kierunku studiów. Zakres egzaminu dyplomowego jest określony programem kształcenia dla kierunku.

  4. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan, ale nie wcześniej niż po zakończeniu sesji egzaminacyjnej dla studentów siódmego semestru ale na tyle wcześnie, aby umożliwić przystąpienie do egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia prowadzone na WFiIS w tym samym roku akademickim.

  5. Egzamin dyplomowy ma formę testu jednokrotnego wyboru, trwa dziewięćdziesiąt minut i zawiera czterdzieści pytań. Listy zagadnień dla każdego z prowadzonych kierunków studiów, są publikowane na witrynie internetowej wydziału nie później niż do końca października roku akademickiego, w którym odbywa się egzamin inżynierski. Wraz z listą zagadnień podawane są przykładowe pytania z zatartymi wariantami odpowiedzi.

  6. Oceny z egzaminu dyplomowego dokonuje Komisja na niejawnej części swojego posiedzenia zgodnie ze skalą ocen przyjętą w AGH na podstawie Regulaminu studiów wyższych AGH.

  7. Wyniki egzaminu dyplomowego publikowane są na witrynie internetowej Wydziału najpóźniej siedemdziesiąt dwie godziny po zakończeniu tego egzaminu.

  8. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego.

  9. Wobec pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu tytułu zawodowego inżyniera i wydaniu dyplomu ukończenia studiów ustalając ocenę końcową — wynik ukończenia studiów.

  10. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół na drukach według ustalonego wzoru. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

  11. Wynik egzaminu dyplomowego (wraz z podaniem oceny egzaminu) oraz wynik ukończenia studiów ogłasza przewodniczący Komisji egzaminacyjnej w obecności jej członków, bezpośrednio po jego ustaleniu.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Wynik ukończenia studiów ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:
  a) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem studiów wyższych AGH z wagą 80%;
  b) końcowej oceny projektu dyplomowego, ustalonej zgodnie z Regulaminem studiów wyższych AGH z wagą 10%;
  c) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję z wagą 10%.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  W trakcie studiów student zobowiązany jest do zaliczenia jednego przedmiotu obieralnego w języku angielskim, za który może otrzymać co najmniej 3 ECTS.