Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy inżynierii komórkowej i tkankowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-004-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Drukała Justyna (justyna.drukala@uj.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z możliwościami nowych technologii tkankowych i komórkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę teoretyczną w zakresie biotechnologii. MNB1A_W07, MNB1A_W01, MNB1A_W11, MNB1A_W02, MNB1A_W06 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w biotechnologii. MNB1A_W01, MNB1A_W11, MNB1A_W03, MNB1A_W02, MNB1A_W06 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biotechnologii. MNB1A_U04, MNB1A_U03, MNB1A_U02, MNB1A_U01, MNB1A_U09 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące w laboratoriach GMP. MNB1A_K04, MNB1A_K03, MNB1A_K02 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę teoretyczną w zakresie biotechnologii. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w biotechnologii. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu biotechnologii. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące w laboratoriach GMP. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Podstawy inżynierii komórkowej i tkankowej.

Kurs wprowadza w tematykę organotypowych hodowli komórek ludzkich i ich wykorzystania w praktyce klinicznej.

Zagadnienia:

Regulacja wzrostu i różnicowania komórek poprzez oddziaływanie komórek z macierzą zewnątrzkomórkową: uporządkowanie komórek w wyżej zorganizowanie struktury; dynamika oddziaływań komórek z macierzą zewnątrzkomórkową; białka macierzy zewnątrzkomórkowej i ich ligandy;

morfogeneza a inżynieria tkankowa. Kontrola rozwoju tkanki in vitro: determinanty mechaniczne i chemiczne; regulacja zachowania komórek przez białka macierzy zewnątrzkomórkowej; czynniki wzrostu w gojeniu ran;

Modele organotypowe w inżynierii tkankowej.

Biomateriały i ich wykorzystanie w inżynierii tkankowej: wytwarzanie biopolimerów; oddziaływanie komórek z biopolimerami.

Transplantacja hodowanych in vitro komórek i tkanek: bankowanie; immunomodulacja.

Skóra jako produkt inżynierii tkankowej: gojenie ran;

Ekwiwalenty skóry właściwej. Terapia genowa w inżynierii tkankowej.

Pluripotencjalne komórki macierzyste w inżynierii tkankowej.

Laboratoria GMP.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Inzynieria tkankowa i komórkowa

Udział w zajęciach praktycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z kolokwium w formie pisemnej (test).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa się średniej arytmetycznej z ocen z poszczególnych form zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania braków związanych z nieobecnością na ćwiczeniach laboratoryjnych określa prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy biologii komórki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Principles of Tissue Engineering, Academic Press 1997, ed. Lanza, Langer, Vacanti

Methods of tissue engineering, edited by Anthony Atala & Robert P.Lanza, Academic Press

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Według bazy WoS.

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w semestrze letnim, do wyboru w semestrze 1 lub 3.