Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Edycja i prezentacja tekstów naukowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-015-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego ale profesjonalnego składu dokumentów (w tym tekstów i prezentacji naukowych) z wykorzystaniem systemu LaTeX.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna system LaTeX, służący do profesjonalnej edycji tekstów naukowych i technicznych MNB1A_W03, MNB1A_W02, MNB1A_W01, MNB1A_W10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyszukać samodzielnie i opanować bardziej wyspecjalizowane narzędzia (pakiety) LaTeXa i zastosować je do edycji i/lub prezentacji specjalistycznego dokumentu MNB1A_U04, MNB1A_U01, MNB1A_U10 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student stworzyć prezentację używając odpowiednich narzędzi LaTeXa MNB1A_U04, MNB1A_U01, MNB1A_U10, MNB1A_U02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi napisać dokument, używając systemu LaTeX MNB1A_U04, MNB1A_U01, MNB1A_U10, MNB1A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz potrafi indywidualnie realizować wyznaczone cele oraz prezentować wyniki tych działań MNB1A_K01 Referat,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna system LaTeX, służący do profesjonalnej edycji tekstów naukowych i technicznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyszukać samodzielnie i opanować bardziej wyspecjalizowane narzędzia (pakiety) LaTeXa i zastosować je do edycji i/lub prezentacji specjalistycznego dokumentu + - + - - + - - - - -
M_U002 Student stworzyć prezentację używając odpowiednich narzędzi LaTeXa + - + - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi napisać dokument, używając systemu LaTeX + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz potrafi indywidualnie realizować wyznaczone cele oraz prezentować wyniki tych działań - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Spis tresci wykładów

1. Komputerowe systemy składania tekstów matematycznych i fizycznych: TeX i LaTeX.
2. LaTeX: krótki opis podstawowych struktur.
3. Struktury i symbole matematyczne.
4. Numerowanie, odnośniki wewnętrzne i zewnętrzne. Struktury typu list.
5. Tworzenie plików formatu pdf z możliwościami nawigacji wewnętrznej i zewnętrznej
6. Pakiety do prezentacji multimedialnych. Style składu artykułów udostępniane przez wydawców czasopism naukowych.
7. Tworzenie bibliografii. Ogólne uwagi o zasadach typografii.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
moduły dwugodzinne:

1. Uruchomienie.
2. Układ strony i formatowanie tekstu.
3. Matematyka.
4. Grafiki, tabele, pudełka, oblewanie, obracanie.
5. Tworzenie publikacji.
6. Tworzenie prezentacji.
7. Inne klasy predefiniowane.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Prezentacje pakietów specjalistycznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • ocena z laboratorium = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie średniej arytmetycznej ocen za realizacje poszczególnych zadań (każde zadanie oceniane jest w skali od 0%-100%). W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student otrzymuje za to zadanie 0%. W przypadku nieobecności na laboratoriach powyżej 20% student traci prawo do zaliczenia w terminie poprawkowym. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student samodzielnie realizuje zadania z opuszczonych zajęć i wysyła je prowadzącemu zajęcia laboratoryjne. Oceny z tak uzupełnionych zajęć nie są wliczane do oceny średniej z laboratorium.
 • ocena z seminarium = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie (biernego) udziału w seminariach oraz oceny prezentacji. Za 100% frekwencje można otrzymać do 30%. Przy ocenie prezentacji liczyć się będzie zawartość merytoryczna (do 30%), sposób i styl prezentacji (do 20%) oraz zwartość czasowa (do 20%).
Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • ocena końcowa = zgodnie z Regulaminem Studiów na podstawie średniej arytmetycznej procentów z seminarium i laboratorium.
Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:
 • zajęcia laboratoryjne = w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej student otrzymuje za to zadanie 0%. W przypadku nieobecności na laboratoriach powyżej 20% student traci prawo do zaliczenia w terminie poprawkowym. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student samodzielnie realizuje zadania z opuszczonych zajęć i wysyła je prowadzącemu zajęcia laboratoryjne. Oceny z tak uzupełnionych zajęć nie są wliczane do oceny średniej z laboratorium.
 • zajęcia seminaryjne = nie ma konieczności ich odrabiania bo kolejne nieobecności wpływają na obniżenie oceny.
Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
 • Umiejętność studiowania literatury anglojęzycznej.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. LaTeX, a document preparation system, Leslie Lamport, Addison-Wesley 1994 (2nd ed.)
2. The LaTeX Companion, M.Goosens, F. Mittelbach, i in., Addison-Wesley 2004 (2nd ed.)
3. The LaTeX Graphics Companion, M.Goosens,F. Mittelbach, Addison-Wesley 2006 (2nd ed.)
4. More Math Into LaTeX, G.Graetzer, Springer, 2005 (4th ed.)
5. Materiały na stronie http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/eiptn/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie posiadam publikacji naukowych związanych z rozwijaniem tego narzędzia. Natomiast na stronie https://arxiv.org/search/?query=Malarz%2C+K&searchtype=author&abstracts=hide&order=-announced_date_first&size=100 można oglądnąć dokumenty złożone przeze mnie z wykorzystaniem tego narzędzia.

Informacje dodatkowe:

Brak