Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Problematyka pomiarów jakości powietrza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-027-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Bartyzel Jakub (Jakub.Bartyzel@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć uczestnicy otrzymają zasób wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędny do prowadzenia badań dyspersji zanieczyszczeń powietrza oraz umiejętności interpretacji ich wyników.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. MNB1A_W01, MNB1A_W03, MNB1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Prezentacja
M_W002 Student zna metodykę pomiaru zanieczyszczeń powietrza MNB1A_W01, MNB1A_W03, MNB1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student wie jak wykorzystać metody statystyczne w analizie ilościowej danych środowiskowych. MNB1A_W01, MNB1A_W03, MNB1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student wie w jaki sposób odczytać aktualny stan pogody i zakodować go wg odpowiedniego klucza MNB1A_W01, MNB1A_W03, MNB1A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie zaplanować i przeprowadzić pomiary jakości powietrza. MNB1A_U04, MNB1A_U07, MNB1A_U02, MNB1A_U06, MNB1A_U01, MNB1A_U09, MNB1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę danych pomiarowych z wyciągnięciem wzniosów jakościowych i ilościowych. MNB1A_U04, MNB1A_U02, MNB1A_U06, MNB1A_U01, MNB1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi odczytać stan pogody i na tej podstawie zakodować depesze synoptyczną MNB1A_U04, MNB1A_U02, MNB1A_U06, MNB1A_U01, MNB1A_U05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym projekt. MNB1A_K05, MNB1A_K01, MNB1A_K04 Projekt,
Prezentacja
M_K002 Student potrafi ocenić i przedyskutować wpływ człowieka na zanieczyszczenie powietrza. MNB1A_K05, MNB1A_K01, MNB1A_K04, MNB1A_K03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę z zakresu dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. + - - - - - - + - - -
M_W002 Student zna metodykę pomiaru zanieczyszczeń powietrza + - - - - - - + - - -
M_W003 Student wie jak wykorzystać metody statystyczne w analizie ilościowej danych środowiskowych. + - + + - - - - - - -
M_W004 Student wie w jaki sposób odczytać aktualny stan pogody i zakodować go wg odpowiedniego klucza + - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zaplanować i przeprowadzić pomiary jakości powietrza. - - - - - - - + - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić analizę danych pomiarowych z wyciągnięciem wzniosów jakościowych i ilościowych. - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi odczytać stan pogody i na tej podstawie zakodować depesze synoptyczną - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole opracowującym projekt. - - - + - - - + - - -
M_K002 Student potrafi ocenić i przedyskutować wpływ człowieka na zanieczyszczenie powietrza. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 24 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wykład – podstawy meteorologii obserwacyjnej

  W ramach wykładu scharakteryzowane zostaną główne parametry opisujące chwilowy stan atmosfery. Uczestnicy wykładów zostaną zapoznani z metoda kodowania stanu pogody obowiązującą w sieci pomiarowo-obserwacyjnej. Zaprezentowane zostaną sposoby rozpoznawania i klasyfikowania chmur. Słuchacze poznają pełna listę obserwowanych zjawisk atmosferycznych wraz z zasadami fizycznymi opisującymi ich zachodzenie. Zostanie przedstawiony wpływ aktualnego stanu atmosfery na zachowanie zanieczyszczeń.
  Prowadzący: dr inż. Łukasz Chmura

 2. Wykład – zasady fiyczne działania urządzeń do pomiaru jakości powietrza

  Przedawnione zostaną podstawy fizyczne działania urządzeń służących do pomiaru stężeń substancji mających wpływ na jakośc powietrza. Opisane zostaną rożnice pomiedzy metodami stosowanymi przez Państwowy Monitoring oraz urządzeń niskokosztowych.
  Prowadzący: dr inż. Jakub Bartyzel

 3. Wykład – metodyka analiz rozkładów czasowych i przestrzennych stężeń zanieczyszczeń powietrza

  W ramach wykładu omówienie zostaną podstawowe metody analizy ilościowej i jakościowej wyników monitoringu jakości powietrza. Szczególny nacisk położony zostanie na techniki analizy danych o wysokich rozdzielczościach przestrzennych i czasowych uzyskanych przy użyciu mobilnych monitorów stężenia zanieczyszczenia pyłowego (PM).
  Prowadzący: dr inż. Michał Gałkowski

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):
Ćwiczenia – analiza danych

Ćwiczenia laboratoryjne będą miały na celu zapoznanie studentów z możliwościami środowiska obliczeniowego R w analizie statystycznej rezultatów obserwacji stężeń zanieczyszczeń powietrza. Odbywać się będą w pierwszej połowie semestru, dlatego analizy będą prowadzone w oparciu o udostępnione przez WIOŚ publiczne dane z Państwowej Sieci Monitoringu lub dane archiwalne obserwacji prowadzonych w Zespole Fizyki Środowiska. Umiejętności uzyskane w ramach ćwiczeń zostaną następnie wykorzystane przez uczestników kursu do analizy rezultatów uzyskanych w ramach zajęć terenowych i ćwiczeń projektowych.
Prowadzący: dr inż. Michał Gałkowski

Ćwiczenia projektowe (6h):
Cwiczenia – praca nad projektem

W ramach ćwiczeń projektowych (odbywających się w późniejszej części kursu) studenci będą pracować nad wynikami uzyskanymi w ramach prac terenowych. Ostatnie zajęcia poświęcone będą na prezentacje multimedialne uczestników zajęć, na których przedstawione zostaną założenia i wyniki wybranych projektów.

Zajęcia terenowe (15h):
 1. Zajęcia terenowe – ocena aktualnej sytuacji meteorologicznej

  W trakcie zajęć przeprowadzone zostaną obserwacje pogody bieżącej oraz zmian parametrów ją charakteryzujących. Zaobserwowany stan pogody zostanie zaprezentowany w formie kodu depeszy SYNOP zgodnie z obowiązującym kluczem meteorologicznym.
  Ocena parametrów meteorologicznych w zależności od położenia w obrębie miasta.
  Prowadzący: dr inż. Łukasz Chmura
  Czas trwania: 6h

 2. Zajęcia terenowe – pomiary jakości powietrza

  W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zaplanować oraz przeprowadzić mobilną kampanię pomiarów jakości powietrza (PM) w obszarze miasta.
  Prowadzący: dr inż. Jakub Bartyzel
  Czas trwania: 9h

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
 • Ćwiczenia projektowe:
 • Zajęcia terenowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, oraz wykonanie projektu z zajęć i jego prezentacja.W razie nie przygotowania i prezentacji projektu w semestrze, będzie możliwość dodatkowej prezentacji projektu w terminie poprawkowym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia terenowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) składa się z następujących elementów:

 • Aktywność na zajeciach (AZ)
 • Ocena projektu (P)
 • Ocena prezentacji projektu (PP)

Przy czym:
OK = 20% * AZ + 60% * P + 20% * PP

Uzyskanie pozytywnej oceny z modułu będzie możliwe jedynie w przypadku uzyskania ocen pozytywnych z projektu (P), prezentacji projektu (PP) oraz oceny “zal” z ćwiczeń laboratoryjnych (ĆL) i ćwiczeń projektowych (ĆP).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób wyrównania zaległości będzie każdorazowo indywidualnie zadawany przez prowadzącego w zależności od treści, które będą podstawą owej zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :
 • Wymagana jest znajomość jednego proceduralnego języka programowania (np. C) lub środowiska obliczeniowego (np. Matlab, Python, R).
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • 2016 – “Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacje/2016/ocena_jakosci_powietrza_2015.pdf
 • 2016 – “Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce” Biblioteka Monitoringu Środowiska GIOŚ, Warszawa
 • 2016 – “Air quality in Europe — 2016 report” European Environment Agency, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Monitoring of greenhouse gases in the atmosphere: a Polish perspective / Kazimierz RÓŻAŃSKI, Łukasz CHMURA, Michał GAŁKOWSKI, Jarosław NĘCKI, Mirosław ZIMNOCH, Jakub BARTYZEL, Simon O’Doherty // Papers on Global Change IGBP ; ISSN 1730-802X. — 2016 vol. 23 iss. 1, s. 111–126. — Bibliogr. s. 125–126,

Anthropogenic changes of CO2, CH4, N2O, CFCl3, CF2Cl2, CCl2FCClF2, CHCl3, CH3CCl3, CCl4, SF6 and SF5CF3 mixing ratios in the atmosphere over southern Poland / Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław NĘCKI, Łukasz CHMURA, Ireneusz Śliwka, Mirosław ZIMNOCH, Jarosław Bielewski, Michał GAŁKOWSKI, Jakub BARTYZEL, Janusz ROSIEK // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2014 vol. 58 no. 4, s. 673–684. — Bibliogr. s. 683–684.

The use of a custom mode electron capture detector to determine mixing ratios of environmental tracers: sulfur hexafluoride, chlorotrifluoromethane and bromotrifluoromethane / J. ROSIEK, J. BARTYZEL, K. RÓŻAŃSKI, I. Śliwka // Journal of Chromatography ; ISSN 0021-9673. A. — 2013 vol. 1282, s. 194–198. — Bibliogr. s. 198,

Informacje dodatkowe:

Brak