Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wideo i animacja w systemach komputerowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-039-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Haberko Jakub (haberko@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawy pracy z wideo. Nauczą się nagrywać materiał audio i wideo, opracować ten materiał oraz przygotować go do publikacji. Nauczą się również pracy w zespole.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu zna ograniczenia prawne dotyczące ich wykorzystania MNB1A_W03, MNB1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami MNB1A_W03, MNB1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo MNB1A_U01, MNB1A_U10, MNB1A_U02 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion tracking MNB1A_U01, MNB1A_U10, MNB1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo MNB1A_U01, MNB1A_U10 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD MNB1A_U04, MNB1A_U01, MNB1A_U10 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
M_U005 Student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo MNB1A_U01, MNB1A_U10 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole MNB1A_K05, MNB1A_K01, MNB1A_K04 Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu zna ograniczenia prawne dotyczące ich wykorzystania - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe formaty wideo oraz potrafi dokonać konwersji między formatami - - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać montaż wideo wykorzystując : przycinanie klipów, stopklatki, zmiany prędkości, przenikanie i nakładanie się ścieżek wideo - - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi tworzyć proste efekty specjalne oraz wykorzystywać techniki : green screen, motion tracking - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zarejestrować materiał dźwiękowy oraz dokonać jego synchronizacji z materiałem wideo - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi przygotować materiał wideo na nagrania na płytę CD/DVD - - + + - - - - - - -
M_U005 Student potrafi posługiwać się kamera wideo oraz samodzielnie zarejestrować materiał wideo - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 33 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Na zajęciach seminaryjnych studenci będą w formie referatów na forum grupy prezentować wybrane zagadnienia związane z edycją i przetwarzaniem sygnałów wideo oraz z technologiami multimedialnymi

Wybrane zagadnienia poruszane na zajęciach :

- Technologie wirtualnej rzeczywistości
- Filmowanie z użyciem drona – technika i ograniczenia prawne
- Technologie urządzeń do pozyskiwania i wyświetlania obrazu – kamery, wyświetlacze. Budowa, zasada działania i obsługa kamer
- Istniejące formaty wideo, rozdzielczości, kompresje, systemy TV. Kompresja danych wideo, formaty plików, digitalizowanie
- Techniki montażu wideo
- Techniki tworzenia efektów specjalnych
- Formaty audio i wpływ poziomu kompresji na jakość dźwięku
- Technika green-screen

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się metodami obróbki, montażu i przetwarzania sygnału wideo. Poznają zarówno komercyjne, jak i darmowe oprogramowanie do obróbki wideo. Poznają m.in. zasady edycji wideo, śledzenia ruchu, pracy z wieloma kamerami, techniki green-screen. Posiądą także umiejętność prostej edycji materiału dźwiękowego na potrzeby filmów wideo.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Studenci indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych w zależności od stopnia skomplikowania realizują projekty praktyczne. Każdy zespół przygotowuje krótki film z samodzielnie zebranego materiału wideo. Do dyspozycji studentów będą kamery cyfrowe oraz podstawowy sprzęt studyjny. Efekt pracy, jak i techniki wykorzystane podczas tworzenia i obróbki materiału filmowego zostaną przedstawione i poddane dyskusji na forum grupy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W ramach seminarium studenci przygotowują indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych referaty na tematy zadane przez prowadzącego lub, po uprzedniej konsultacji z prowadzącym, na tematy własne, związane z problematyką modułu. Ocena z zajęć seminaryjnych jest równa ocenie z tego referatu.

Zajęcia projektowe oceniane są na podstawie krótkiego filmu, realizowanego w ramach tych zajęć.

Ocena z laboratorium jest równa ocenie z projektu,

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z seminarium (z wagą 50%) i z zajęć projektowych (z wagą 50%). Jeśli ta średnia przypada dokładnie na środek przedziału między dwiema ocenami (np. 4.25), prowadzący zaokrągla ją w górę lub w dół, biorąc pod uwagę m.in. aktywność studenta w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału. Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 1 zajęcia z którejkolwiek formy zajęć, może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości wyrównania zaległości lub otrzyma od prowadzącego do wykonania specjalne zadanie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

•Podstawowa znajomość pojęć związanych z grafiką komputerową
•Podstawowa znajomość metod edycji i przetwarzania grafiki komputerowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Jackson W., “Digital Video Editing Fundamentals”, Apress 2016
 2. Watkinson J., “The art of digital video”, Focal Press 2013
 3. Beach A., “Kompresja dźwięku i obrazu wideo Real World” , Gliwice Helion 2009
 4. Bourne J., Burstein D., “Wrzuć film! Web Video od pomysłu po realizację”, Gliwice Helion 2009
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

nie posiadam

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych, projektowych i seminarium jest obowiązkowa.