Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizjologia roślin
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
JMNB-1-042-s
Wydział:
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Szymańska Renata (Renata.Szymanska@fis.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach wykładu omówione zostaną procesy życiowe zachodzące w komórkach, tkankach i całej roślinie,

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe procesy fizjologiczne u roślin i umie je scharakteryzować. MNB1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student umie omówić wpływ czynników środowiska na funkcjonowanie rośliny. MNB1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student wie jakie są możliwości podniesienia poziomu produkcji roślinnej. MNB1A_W01, MNB1A_W06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyjaśnić podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące u roślin, wskazując na lokalizację komórkową oraz wykazać związek budowy z funkcją. MNB1A_U01, MNB1A_U05, MNB1A_U02 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuje się kreatywnością, jest chętny do pozyskiwania i poszerzania wiedzy przyrodniczej. MNB1A_K02, MNB1A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe procesy fizjologiczne u roślin i umie je scharakteryzować. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student umie omówić wpływ czynników środowiska na funkcjonowanie rośliny. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie są możliwości podniesienia poziomu produkcji roślinnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyjaśnić podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące u roślin, wskazując na lokalizację komórkową oraz wykazać związek budowy z funkcją. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuje się kreatywnością, jest chętny do pozyskiwania i poszerzania wiedzy przyrodniczej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Przedmiot badań fizjologii roślin i podstawy procesów życiowych roślin.
2. Gospodarka wodna i mineralna roślin.
3. Przemiany związków organicznych i energii u roślin (biosynteza i rozkład).
4. Wzrost i rozwój roślin.
5. Metabolity wtórne roślin i ich wykorzystanie w różnych dziedzinach życia człowieka.
6. Wzrost i rozwój roślin a czynniki środowiska (nasłonecznienie, temperatura, zanieczyszczenia).
7. Produktywność roślin – podstawy fizjologiczne i biotechnologiczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie treści prezentowanych na wykładzie ma formę testową. Zaliczenie poprawkowe odbywa się w sesji poprawkowej.
Skala ocen zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wiedzy z wykładu kończącego się zaliczeniem wg punktacji zgodnej z Regulaminem Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność na zajęciach wymaga od studenta samodzielnego opanowania przerabianego na tych zajęciach materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Kurs stanowi wprowadzenie do fizjologii roślin i omawia podstawowe zagadnienia związane ze wzrostem i rozwojem roślin.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
S. Lewak, J. Kopcewicz – Fizjologia roślin – wprowadzenie. PWN, Warszawa (2012)
M. Kozłowska (red) – Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL, Poznań (2007)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Kruk J, Szymańska R. 2008. Occurrence of neoxanthin and lutein epoxides cycle in parasitic Cuscuta species”. Acta Biochimica Polonica 55(1), 183-190.
2. Szymańska R, Dłużewska J, Ślesak I, Kruk J. 2011. Ferredoxin:NADP+ oxidoreductase bound to cytochrome b6f complex is active in plastoquinone reduction: Implications for cyclic electron transport. Physiologia Plantarum 141(3): 289-298.
3. Szymańska R, Latowki D, Strzałka K. 2012. Chloroplasts and strong photoprotective mechanisms. Current Chemical Biology 6: 254-264
4. Gabruk M, Habina I, Dluzewska J, Kruk J, Szymańska R (2016) Natural variation in tocochromanols content in Arabidopsis thaliana accessions – the effect of temperature and light intensity. Physiologia Plantarum; 157: 147-158.
5. Szymańska R, Ślesak I, Orzechowska A, Kruk J. 2017. Physiological and biochemical responses to high light and temperature stress in plants. Environmental and Experimental Botant 139: 165-177.
6. Szymańska R, Kruk J. 2007. „Fitosterole – występowanie i znaczenie dla człowieka”. Kosmos 56(1-2), 107-114.
7. Szymańska R, Strzałka Kazimierz. 2010. „Reaktywne formy tlenu w roślinach: powstawanie, dezaktywacja i rola w przekazywaniu sygnału”. Postępy Biochemii 56(2), 182-201
8. “Plant Biochemistry, Research Methods in Plant Science. Allelopathy”. Kruk J, Szymańska R, Strzałka K. Rozdział X. Terpenoids. Studium Press, USA. 2009.
9. Szymańska R. Wirtualna Akademia Bioinformatyki – BioInfoBank, wykłady z fizjologii roślin i zwierząt.
10. „Photosynthetic pigments – chemical structure, biological function and ecology” Golonko T., Gruszecki I., Prasad MNV, Strzalka KJ (Eds). Charter 1. Szymańska R. Structure and function of chloroplast membranes. Komi Science Center, Russia.
11. „Photosynthetic pigments – chemical structure, biological function and ecology” Golonko T., Gruszecki I., Prasad MNV, Strzalka KJ (Eds). Charter 6. Gruszecki W, Szymańska R, Fiedor L. Carotenoids as photoprotectors. Komi Science Center, Russia.
12. „Oxidative damage in plants” Parvaiz Ahmed (Eds). Chapter 9. Szymańska R, Latowski D, Nowicka B, Strzałka K. Lipophilic molecules as a part of antioxidant system in plants; Elsevier 2014.
13. „Oxidative damage in plants” Parvaiz Ahmed (Eds). Chapter 10. Carotenoids involved in antioxidant system of chloroplasts. Latowski D, Szymańska R, Strzałka K. Elsevier, 2014.

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładzie: zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.